Folkesred 1:12, Tvärred

Här hittar du information om ändringen av detaljplanen för Folkesred 1:12.

Utpekat område över detaljplan Folkesred 1:12

Planändringens avsikt

Avsikten med planändringen är att möjliggöra för bostadsändamål inom fastigheten Folkesred 1:12.

Antagande 8 februari 2024

Kommunstyrelsen har den 8 februari 2024 § 27 beslutat att anta ändringen av detaljplanen ”Förslag till byggnadsplan för del av Folkesred 1:23 m.fl.”. Ändringen gäller fastigheten Folkesred 1:12. Antagandehandlingarna hittar du via länkarna längre ner på sidan i stadshusets foajé och på Höjdgatan 3 i Ulricehamn.

Beslutet kan överklagas under tre veckor från den dag beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla. Den som vill överklaga beslutet ska göra det skriftligen senast den 6 mars 2024. Om inget överklagande inkommit och länsstyrelsen beslutar att planen inte ska överprövas får planen laga kraft den 7 mars 2024.

Vem får överklaga
Beslutet att anta detaljplanen får överklagas av dig som under samrådstiden och/eller granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Om planförslaget efter granskningstiden ändrats till nackdel för någon får även denne överklaga. Beslutet kan även överklagas om det inte tagits fram enligt gällande lagstiftning.

Överklagande skickas till:
Kommunstyrelsen, Ulricehamns kommun, 523 86 Ulricehamn
eller kommun@ulricehamn.se.

Märk med ”Överklagande Dnr 2020/466 Mark- och miljödomstolen Vänersborg”.

Beslutet överklagas till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg men ska skickas till kommunen. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar kommunen överklagandet och handlingarna i ärendet till mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

Beskrivning

Ändringen berör fastigheten Folkesred 1:12 där den befintliga byggnaden använts som missionshus för Tvärreds Missionsförsamling mellan 1953-2020. Idag står byggnaden tom. Gällande detaljplan tillåter enbart att fastigheten används för samlings- och föreningslokal.

Fastigheten ligger utmed Tvärredsvägen i Folkesred. På andra sidan Tvärredsvägen, väster om fastigheten, bedrivs industriverksamhet men i övrigt omges fastigheten av bostäder.

Planarbetet drivs av en plankonsult. Syftet med en konsultsdriven planprocess är att möta efterfrågan på detaljplaner.

Förklaring till ändring av detaljplan

Vid en ändring av detaljplan görs ändringar i den ursprungliga planen och tillhörande planbeskrivning ska kompletteras med en beskrivning av ändringen. Planändringens handlingar ska därför läsas tillsammans med ursprungliga planhandlingar. När ändringen har fått laga kraft är det planen i sin ändrade form som gäller.

Nyhetsbrev om pågående planer

Vill du hålla dig uppdaterad om pågående detaljplaner i kommunen? Prenumerera på våra nyhetsbrev om specifika planer för mer information.

Prenumerera på nyhetsbrev om pågående detaljplaner

Tidslinje över detaljplaneprocessen, som visar att detaljplanen är under antagande

 

 

Publicerat av Helen Einarsson den 17 augusti 2022, senast ändrad den 14 februari 2024

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?