Tullen 10 m.fl. ”Sparbankshuset”

Här hittar du information om detaljplanen Tullen 10 m.fl.

Karta med markerat område för detaljplan Tullen 10

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning och en mer effektiv markanvändning av den centralt belägna fastigheten Tullen 10. Då sparbanksbyggnaden i fastighetens södra del sedan tidigare varit planstridig syftar detaljplanen även till att planlägga denna marken så att planenlighet uppnås. Detta för att möjliggöra för befintliga verksamheter att utvecklas och på så vis bli en förlängning av stadskärnan.

Bakgrund

Den 8 september 2016 beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för del av Bogesund 1:86 m.fl. ’Marknadsplatsen’.  Detaljplanen skickades ut på samråd under perioden 17 mars 2022 – 14 april 2022.

En övervägande del av de inkomna samrådsyttrandena berörde förslaget på bebyggelseutveckling på Marknadsplatsens parkering. Yttranden tillsammans med att arbetet med den planerade markanvisningstävlingen för det aktuella området har dragit ut på tiden vilket får till följd att den satta tidsplanen för detaljplanarbetet inte går att följa.

En förlängd tidsplan riskerar att skapa stora besvär för de befintliga verksamheterna inom fastigheten Tullen 10. Detta då befintlig byggnad inom fastigheten Tullen 10 är planstridig och hindrar de inrymda verksamheterna från att utvecklas. Då varken merparten av de inkomna yttranden samt arbetet med markanvisningstävlingen berör fastigheten Tullen 10 beslutades det därför för att dela upp detaljplanen för Bogesund 1:86 m.fl. ’Marknadsplatsen’ i två delar. Där detaljplanen för Tullen 10 m.fl. är den ena delen.

Det nya planområdet för denna del omfattar nu fastigheten Tullen 10 och de närmst angränsande delarna av fastigheten Bogesund 1:86.

Beskrivning

Planområdet består av befintliga byggnader och parkeringsplatser till de verksamheter som finns inom fastigheten Tullen 10. Sparbankshuset byggdes under 1960-talet och är ett monument i stadsbilden. Byggnaden används tillsammans med kyrkan som landmärke när man ska hitta i staden. Huset ska i planen skyddas genom skyddsbestämmelser som ger tydliga riktlinjer om hur byggnaden ska hanteras vid ändrade användningar/renoveringar i framtiden.

Illustration i 3D

I ArcGIS Urban har du möjlighet att se granskningsförslaget på en karta.
På sidan kan du själv se hur planen kan komma att påverka områdets sol- och skuggförhållanden och hur en illustrerad byggrätt kan komma att uppföras på platsen. 

Granskningsförslag för Tullen 10 m.fl.

Antagande

Kommunstyrelsen antog detaljplanen 1 juni 2023. Planen har nu överklagats till Mark och miljödomstolen.

Nyhetsbrev om pågående planer

Vill du hålla dig uppdaterad om pågående detaljplaner i kommunen? Prenumerera på våra nyhetsbrev om specifika planer för mer information.

Prenumerera på nyhetsbrev om pågående detaljplaner

Tidslinje över detaljplaneprocessen, som visar att detaljplanen är under antagande

 

Publicerat av Helen Einarsson den 11 oktober 2022, senast ändrad den 30 juni 2023

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?