Ulricehamn 2040 – ny översiktsplan

Nu planerar vi för vårt framtida Ulricehamns kommun.

#ulricehamn2040

Samråd av ny översiktsplan avslutat

9 mars – 20 april 2020 var det första förslaget till ny översiktsplan ute på samråd. Under samrådet fick allmänheten, länsstyrelsen, grannkommuner med flera läsa och tycka till om förslaget. Totalt lämnades 104 synpunkter. 78 av dessa var från allmänheten, 9 kom från företag, organisationer och föreningar, 6 från grannkommuner, 2 från kommunal förvaltning i Ulricehamns kommun och 9 från statliga myndigheter och regioner.

Samrådsförslaget som det presenterades våren 2020(Fungerar bäst på datorskärm eller på läsplatta.)

Vad händer nu?

Efter samrådet fortsätter samarbetet med översiktsplanen. Förslaget till översiktsplan kommer bearbetas om med hjälp av de synpunkter som kommit in. Under våren 2021 ställs ett nytt förslag ut i en så kallad granskning. I granskningsskedet ska också en samrådsredogörelse presenteras. I samrådsredogörelsen redogörs vilka yttranden som lämnats och i vilken grad de tillgodoses i det nya förslaget. Under granskningen finns det återigen möjlighet att tycka till om förslaget. Längre ner på denna sida kan du se tidplan för arbetet med översiktsplanen.

Digital medborgardialog var startskottet för ny översiktsplan

Mellan den 1 februari och 31 maj 2019 hade allmänheten möjlighet att tycka till om hur kommunen ska utvecklas fram till år 2040. Synpunkter samlades in i ett tidigt skede i arbetet med att ta fram kommunens nya översiktsplan. Dialogen var öppen för alla och genomfördes med hjälp av en digital karta där synpunkter placerades ut på olika platser i kommunen. Synpunkter gick att lämna inom kategorierna bostäder, natur och rekreation, näringsliv och service, kulturmiljö och trafik för att täcka översiktsplanens stora ansvarsområden. Totalt inkom 716 synpunkter genom den digitala kartan. Vi vill tacka alla som bidrog med sina idéer om vårt framtida Ulricehamn!

Synpunkter som lämnades under våren 2019

Karta med alla synpunkter

Varför en ny översiktsplan?

Översiktsplanen ska innehålla grunddragen i den avsedda mark- och vattenanvändningen, hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, vilken hänsyn som ska tas till allmänna intressen och hur riksintressen och miljökvalitetsnormer tillgodoses. Planen behandlar bland annat ekonomiska, ekologiska, tekniska och sociala frågor med anknytning till markanvändningen. Översiktsplanen är vägledande i bland annat detaljplanearbetet och i handläggningen av bygglovsärenden. Kommunens nuvarande översiktsplan antogs 29 oktober 2015. Den är i stora delar redan genomförd eller på väg att genomföras vad gäller den planerade framtida bebyggelsen.

Som en konsekvens av den snabba befolkningsökningen som nu sker i Ulricehamns kommun är har nya förutsättningar skapats för den långsiktiga utvecklingen. Samtidigt är den nu gällande översiktsplanen inte anpassad för de nya behoven som kommunen står inför.

Kommunen ser också stora behov av en tydligt avgränsad översiktsplan med ett koncentrerat fokus på mark- och vattenanvändningen. Gällande översiktsplan upplevs svårhanterlig vid tillämpning och bedömning. En ny och mer koncentrerad översiktsplan kommer medföra ökad tydlighet och underlätta det framtida planeringsarbetet.

Tidplan

Översiktsplanen kommer tas fram under flera år. Här ser du tidslinjen. Se också tidslinjen beskriven i text nedan.

 

Tidplan översiktsplanering

 

Tidplanen i text

20 juni 2018 beslutade kommunfullmäktige att en ny översiktsplan ska tas fram

2019 hölls en digital medborgardialog för att få in synpunkter i ett tidigt skede.

2020 under sex veckor med möjligheter att ge synpunkter på på det framtagna planförslaget.

2021 Nytt förslag ställs ut under två månader och det finns möjlighet att ge synpunkter på förslaget

2022 Den nya översiktsplanen antas av kommunfullmäktige och får laga kraft tre veckor efter antagande.

 

Översiktsplanen ska innehålla grunddragen i den avsedda mark- och vattenanvändningen, hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, vilken hänsyn som ska tas till allmänna intressen och hur riksintressen och miljökvalitetsnormer tillgodoses. Planen behandlar bland annat ekonomiska, ekologiska, tekniska och sociala frågor med anknytning till markanvändningen. Översiktsplanen är vägledande i bland annat detaljplanearbetet och i handläggningen av bygglovsärenden. Kommunens nuvarande översiktsplan antogs 29 oktober 2015. Den är i stora delar redan genomförd eller på väg att genomföras vad gäller den planerade framtida bebyggelsen.

Som en konsekvens av den snabba befolkningsökningen som nu sker i Ulricehamns kommun är har nya förutsättningar skapats för den långsiktiga utvecklingen. Samtidigt är den nu gällande översiktsplanen inte anpassad för de nya behoven som kommunen står inför.

Kommunen ser också stora behov av en tydligt avgränsad översiktsplan med ett koncentrerat fokus på mark- och vattenanvändningen. Gällande översiktsplan upplevs svårhanterlig vid tillämpning och bedömning. En ny och mer koncentrerad översiktsplan kommer medföra ökad tydlighet och underlätta det framtida planeringsarbetet.

Publicerat av Ulrika Emtervall den 23 januari 2019, senast ändrad den 22 september 2020

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?