Ulricehamn 2040 – ny översiktsplan

Granskning av ny översiktsplan – läs, delta på möten och tyck till!

Ett nytt förslag till ny översiktsplan presenteras nu i en så kallad granskning. Granskningen pågår 8 mars – 16 maj 2021, och under denna perioden har du möjlighet att tycka till om förslaget. Läs mer om hur du lämnar synpunkter under rubriken ”Hur tycker jag till?” nedan.

Granskning- Översiktsplan Ulricehamn 2040

I granskningen presenteras också en samrådsredogörelse, i vilken kommunen svarar på samtliga yttranden som inkom under samrådet.
Samrådsredogörelse översiktsplan Ulricehamn 2040

Även en strategisk miljöbedömning innehållande en miljökonsekvensbeskrivning presenteras i granskningen.
Strategisk miljöbedömning och MKB granskning översiktsplan Ulricehamn 2040
Du har möjlighet att tycka till om denna, på exakt samma sätt som du lämnar synpunkter på översiktsplanen. Se rubriken ”Hur tycker jag till?” nedan.

Fortsätt läsa nedan för att få mer information om processen för att ta fram en översiktsplan.

Granskningsmöten

Under granskningsperioden kommer tre granskningsmöten äga rum digitalt. Under mötena närvarar politiker och tjänstemän för att presentera vad en översiktsplan är, visa översiktsplanen och svara på frågor. Du behöver inte anmäla dig eller ha något särskilt program för att delta i mötet. Det räcker att du går in via möteslänken nedan. Frågor ställs skriftligen i en chatt under mötets gång. Läs mer om mötenas upplägg nedan.

Mötena kommer hållas följande datum:

31 mars:
Länk till sammanställning med frågor och svar från första mötet.

20 april Länk finns här kort innan mötets start.

4 maj Länk finns här kort innan mötets start.

Alla möten har följande upplägg:

18.00 Information om mötets upplägg, och kort presentation.
18.20 Frågestund. Möjlighet att skicka in frågor via chatten som förvaltningen och politiker besvarar.
19.00 Politikerna delas in i grupper i olika digitala rum. Du har då möjlighet att klicka dig vidare för att ställa frågor till politikerna.
20.00 Mötet avslutas.

Hur tycker jag till?

Vem som helst är välkommen att lämna synpunkter på förslaget under samrådstiden. Om du har synpunkter på förslaget ska du lämna in dem skriftligt via e-post, brev eller i det digitala kartverktyget senast 16 maj 2021. Synpunkter kan lämnas direkt i översiktsplanen under fliken ”8. Tyck till”.

Synpunkter kan också skickas via brev till Kommunstyrelsen Ulricehamns kommun, 523 86 Ulricehamn eller via e-post till kommun@ulricehamn.se. Märk med ”Dnr 2017/647”.

Tänk på att kommunen har besvarat alla synpunkter som inkom under samrådet i samrådsredogörelsen, som du hittar högre upp på denna sida. Att kolla i samrådsredogörelsen kan hjälpa dig att få svar på frågor om innehållet i översiktsplanen.

Vad är en granskning

Efter samrådet som genomfördes under våren 2020, ska översiktsplanen arbetas om och därefter ska ett nytt förslag presenteras i en så kallad granskning. Läs under rubriken ”Samråd” nedan för mer information om hur samrådet gick till. Förslaget till översiktsplan bearbetas om med hjälp av de synpunkter som kommit in under samrådet.
Just nu ställs ett nytt förslag ut i en så kallad granskning. I granskningsskedet ska också en samrådsredogörelse presenteras. I samrådsredogörelsen redogörs vilka yttranden som lämnats in, och i vilken grad de tillgodoses i det nya förslaget. Under granskningen finns det återigen möjlighet att tycka till om förslaget. Även en strategisk miljöbedömning innehållande en miljökonsekvensbeskrivning ska presenteras i granskningen. Längre ner på denna sida, i fliken ”Tidplan” kan du se tidsplanen för arbetet med översiktsplanen.

Ny översiktsplan

I juni 2018 beslutade kommunalfullmäktige att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan. Behovet av en ny översiktsplan bedöms som stort eftersom den gällande planen, antagen 2015, upplevs som svårhanterlig vid handläggning, omodern och dessutom till stor del redan genomförd. Läs mer om syftet med den nya översiktsplanen i fliken ”varför ny översiktsplan” nedan. Den nya översiktsplanen innehåller också en vindkraftsplan som ska ersätta den gällande vindkraftsplanen.

En översiktsplan tas fram enligt plan- och bygglagen. Enligt denna lag ska förslag till ny översiktsplan presenteras två gånger innan den kan antas. Dessa tillfällen kallas för samråd och granskning. Läs nedan för mer information om hur samråd och granskning genomförs för den nya översiktsplanen.

Samråd

9 mars – 20 april 2020 var det första förslaget till ny översiktsplan ute på samråd. Under samrådet fick allmänheten, länsstyrelsen, grannkommuner med flera läsa och tycka till om förslaget. Fyra dialogmöten i fyra av kommunens tätorter var planerade att äga rum under samrådet. På grund av ökningen av covid-19 fick dessa möten ställas in. Totalt lämnades 104 synpunkter. 78 av dessa var från allmänheten, 9 kom från företag, organisationer och föreningar, 6 från grannkommuner, 2 från kommunal förvaltning i Ulricehamns kommun och 9 från statliga myndigheter och regioner.

Samrådsförslag – Översiktsplan 2040

Digital medborgardialog var startskottet för ny översiktsplan

Mellan den 1 februari och 31 maj 2019 hade allmänheten möjlighet att tycka till om hur kommunen ska utvecklas fram till år 2040. Synpunkter samlades in i ett tidigt skede i arbetet med att ta fram kommunens nya översiktsplan. Dialogen var öppen för alla och genomfördes med hjälp av en digital karta där synpunkter placerades ut på olika platser i kommunen. Synpunkter gick att lämna inom kategorierna bostäder, natur och rekreation, näringsliv och service, kulturmiljö och trafik för att täcka översiktsplanens stora ansvarsområden. Totalt inkom 716 synpunkter genom den digitala kartan. Vi vill tacka alla som bidrog med sina idéer om vårt framtida Ulricehamn!

Synpunkter som lämnades under våren 2019

Sammanfattning av svar från dialogen (arcgis.com)

 

Varför en ny översiktsplan?

Översiktsplanen ska innehålla grunddragen i den avsedda mark- och vattenanvändningen, hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, vilken hänsyn som ska tas till allmänna intressen och hur riksintressen och miljökvalitetsnormer tillgodoses. Planen behandlar bland annat ekonomiska, ekologiska, tekniska och sociala frågor med anknytning till markanvändningen. Översiktsplanen är vägledande i bland annat detaljplanearbetet och i handläggningen av bygglovsärenden. Kommunens nuvarande översiktsplan antogs 29 oktober 2015. Den är i stora delar redan genomförd eller på väg att genomföras vad gäller den planerade framtida bebyggelsen.

Som en konsekvens av den snabba befolkningsökningen som nu sker i Ulricehamns kommun är har nya förutsättningar skapats för den långsiktiga utvecklingen. Samtidigt är den nu gällande översiktsplanen inte anpassad för de nya behoven som kommunen står inför.

Kommunen ser också stora behov av en tydligt avgränsad översiktsplan med ett koncentrerat fokus på mark- och vattenanvändningen. Gällande översiktsplan upplevs svårhanterlig vid tillämpning och bedömning. En ny och mer koncentrerad översiktsplan kommer medföra ökad tydlighet och underlätta det framtida planeringsarbetet.

Tidplan

Översiktsplanen kommer tas fram under flera år. Här ser du tidslinjen. Se också tidslinjen beskriven i text nedan.

Klicka på bilden för att förstora den

Tidplanen i text

20 juni 2018 beslutade kommunfullmäktige att en ny översiktsplan ska tas fram

2019 hölls en digital medborgardialog för att få in synpunkter i ett tidigt skede.

2020 under sex veckor med möjligheter att ge synpunkter på på det framtagna planförslaget.

2021 Nytt förslag ställs ut under två månader och det finns möjlighet att ge synpunkter på förslaget

2022 Den nya översiktsplanen antas av kommunfullmäktige och får laga kraft tre veckor efter antagande.

 

Översiktsplanen ska innehålla grunddragen i den avsedda mark- och vattenanvändningen, hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, vilken hänsyn som ska tas till allmänna intressen och hur riksintressen och miljökvalitetsnormer tillgodoses. Planen behandlar bland annat ekonomiska, ekologiska, tekniska och sociala frågor med anknytning till markanvändningen. Översiktsplanen är vägledande i bland annat detaljplanearbetet och i handläggningen av bygglovsärenden. Kommunens nuvarande översiktsplan antogs 29 oktober 2015. Den är i stora delar redan genomförd eller på väg att genomföras vad gäller den planerade framtida bebyggelsen.

Som en konsekvens av den snabba befolkningsökningen som nu sker i Ulricehamns kommun är har nya förutsättningar skapats för den långsiktiga utvecklingen. Samtidigt är den nu gällande översiktsplanen inte anpassad för de nya behoven som kommunen står inför.

Kommunen ser också stora behov av en tydligt avgränsad översiktsplan med ett koncentrerat fokus på mark- och vattenanvändningen. Gällande översiktsplan upplevs svårhanterlig vid tillämpning och bedömning. En ny och mer koncentrerad översiktsplan kommer medföra ökad tydlighet och underlätta det framtida planeringsarbetet.

Publicerat av Ulrika Emtervall den 23 januari 2019, senast ändrad den 6 april 2021 av Helen Einarsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?