Brunnsnäs

Just nu arbetar Ulricehamns kommun med att ta fram ett planprogram för hur området kring Brunnsnäs, Åsakullen och Brunnsnäs säteri ska kunna utvecklas i framtiden. Syftet med planprogrammet är att utreda områdets förutsättningar för stadsdelsutveckling samt utveckling av ett nytt friluftsområde inför en kommande detaljplanering.

Kartbild över planprogrammet Brunnsnäs

 

Se programförslaget här: Planprogram för Brunnsnäs Säteri

Samrådsmöte hölls 19 april

Kommunen bjöd in till samrådsmöte i form av öppet hus. Representanter från kommunen fanns tillgängliga för att berätta mer om planprogrammet och svara på eventuella frågor.

Planprogram Brunnsnäs

I kommunens förslag till ny översiktsplan Ulricehamn 2040 föreslås att
Brunnsnäsområdet och Åsakullen utvecklas genom ny bebyggelse samt genom ett nytt friluftsområde. Kommunen har i planförslaget angett att detaljplanering ska föregås av ett nytt planprogram för hela Brunnsnäsområdet.

Planområdet ligger på Åsundens nordvästra sida i anslutning till Villastaden och omfattar totalt 74 hektar. Området är till största del oexploaterat med undantag för Brunnsnäs säteri, Åsastugan och ett fåtal privatbostäder. Fokus ligger i dagsläget på att utreda vilka förutsättningar som råder i området samt var och hur tillkommande stadsdelsutveckling kan ske med hänsyn till vatten, strandskydd, friluftsliv samt natur- och kulturvärden. Arbetet kommer framöver att mynna ut i visioner och mål för hur området ska utvecklas.

Tidplan

Arbetet med planprogrammet inleddes första kvartalet 2021 och beräknas pågå till slutet av 2023.

Brunnsnäs då och nu

Anor från 1500-talet

Brunnsnäs och säteriområdet tros ha anor från 1500 talet. Säkert är att det varit säteri i två omgångar, mellan 1636 till cirka 1675, då kallat Brundsberg, samt mellan 1722 och 2000-talet. Nuvarande huvudbyggnad ska ha uppförts under 1770-talet av greve Gustaf Sparre. Vid tiden uppfördes också flygelbyggnaderna och en stor trädgård anlades.

Jordbruksverksamhet har bedrivits i området sedan slutet av 1700-talet. Under 1800-talet utvecklades dock jordbruksverksamheten till en betydande storlek. Åkermarken som finns i området idag är till sin omfattning i stort sett den samma som brukats sedan slutet av 1800-talet.

1809 köptes gården av överstelöjtnant Carl Gustaf Coyet. År 1810 genomförde Coyet en grundlig renovering av säteribyggnaden. Coyet förändrade också Sparres trädgård och anlade en engelsk park på ängsmarken runt säteriet. Brunnsnäs allé, strax söder om säteribyggnaderna, bör ha planterats samtidigt och utgjorde en del av den engelska parken som Coyet anlade.

I början av 1900-talet köptes Brunnsnäs säteri av predikant Efraim Rang. Fram tills att gården såldes runt år 1930 ordnades kurser för Evangeliska Fosterlandstiftelsen. Minnesstenar uppfördes i området, troligtvis av närstående och deltagare, över extraordinära händelser såsom exempelvis Titanics förlisning 1912. Flera av dessa stenar återfinns idag inom och strax öster om Brunnsnäs allé. Brunnsnäskurserna kom att bli epokbildande för en ny verksamhetsform bestående av bibel- och ungdomskurser.

Åsakullens östsluttning har under 1900-talet använts som slalombacke. Under 1970-talet lades skidbacken på Åsakullen ned. Vid foten av backen ligger den så kallade Åsastugan, uppförd 1942, med rester av en tidigare badbrygga.

Brunnsnäsområdet idag

Ulricehamns kommun köpte Brunnsnäs Säteri 2020. Idag hyrs säteribyggnaderna ut som bostäder av det kommunala bostadsbolaget Stubo.

Spår av den före detta engelska parken som anlades av Carl Gustaf Coyet söder om säteriet utgörs av en idag uppodlad yta flankerad av hårt hamlade lindar. Söder och väster därom breder ett jordbrukslandskap ut sig med skogsklädda Åsakullen i sydväst. I de sydöstra delarna av området finns enstaka privatbostäder samt Åsastugan som i dagsläget står oanvänd.

Brunnsnäsområdet används idag primärt för friluftsändamål. Åkermarken i området används för odling av foder till betesdjur. Förbi Åsakullen och genom Brunnsnäsområdet sträcker sig idag Åsundenleden. Även mindre stigar på Åsakullen finns tillgängliga för allmänheten. År 2004 blev delar av Åsakullen, tillsammans med delar av intilliggande Kråkeboberg, ett naturreservat.

Nyhetsbrev om pågående planer

Vill du hålla dig uppdaterad om pågående detaljplaner i kommunen? Prenumerera på våra nyhetsbrev om specifika planer för mer information.

Prenumerera på nyhetsbrev om pågående detaljplaner 

Tidslinje över planprogramprocessen, som visar att detaljplanen är under samråd

Publicerat av Elin Ohlsson den 27 april 2021, senast ändrad den 22 maj 2023 av Helen Einarsson

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?