Parkering

I Ulricehamns kommun finns tidsreglerad parkering. Där ingen tid anges gäller 24 timmars parkering. All parkering inom kommunen är gratis.

Ulricehamn, parkering och torget vid rådhuset. Foto: Charbel SaderFoto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Parkeringsreglerna bygger på två huvudprinciper:

 • Du får inte stanna eller parkera så att fara uppstår.
 • Du får inte stanna eller parkera så att du hindrar eller stör andra.

Undvik onödiga böter

Du får aldrig parkera på en huvudled. Du får heller inte stanna eller parkera närmare än 10 meter från en vägkorsning eller framför ett övergångsställe. Det gäller i en så kallad T-korsning. Det är inte tillåtet att stanna eller parkera (med något hjul) i ett cykelfält, på en gångbana eller på en cykelbana.

Felparkering

Det är polis och kommunala parkeringsvakter som kontrollerar att parkeringsbestämmelserna på gator och vägar följs. Om du inte följer generella parkeringsregler eller lokala parkeringsföreskrifter där dessa gäller så kan du få betala en felparkeringsavgift.

Parkeringsvakter eller polis fäster då en parkeringsanmärkning på fordonet eller lämnar den till föraren. Det är fordonsägaren som ansvarar för att avgiften betalas.

Läs mer om vilka regler som gäller på en specifik gata. Sök på den gata du är intresserad av att veta mer om.

Felaktig felparkeringsavgift

Du är skyldig att betala felparkeringsavgiften även om du anser att den är felaktig. Betalningen ska ske inom angiven tid. Om du anser att parkeringsanmärkningen som du har fått är felaktig kan du begära rättelse. Vänd dig då till den polismyndighet som finns angiven på anmärkningen. Kommunen kan inte ta tillbaka en felparkeringsavgift, du måste vända dig till polisen om du anser att avgiften delats ut felaktigt.

Flyttning av fordon

Om ett fordon står felaktigt uppställt eller anses övergivet kan Ulricehamns kommun, Polisen eller Trafikverket fatta beslut om flyttning av fordonet. När kommunen fattat beslut om att flytta ett fordon förvaras det på kommunens särskilda uppställningsplats tills dess att fordonets ägare hämtar ut fordonet. Är ägaren känd har denne en månad på sig att hämta ut sitt fordon innan äganderätten överförs till kommunen. Har kommunen istället fattat beslut om att fordonet är att anse som vrak skrotas fordonet så snart det kan ske och kommunen blir omedelbart ägare till fordonet.

Vid fall då ett registrerat fordon står felaktigt uppställt på en privat markägares mark är det markägarens ansvar att meddela fordonsägaren att fordonet måste flyttas. Om fordonsägaren efter tillsägelse från markägaren inte flyttar sitt fordon kan markägaren begära flyttning av fordonet. Begäran görs till genom blanketten begäran om flyttning av fordon från tomtmark som fylls i och skickas till Ulricehamns kommun.

Vid flyttning av fordon från allmän plats/gatumark faktureras fordonets ägare. Vid flyttning av fordon från kvartersmark/tomtmark faktureras markägaren alternativt den som har avtal att nyttja marken.

Parkeringstillstånd

För att söka parkeringstillstånd behöver du ett läkarintyg som utfärdades för mindre än tre månader sedan och ett passfoto. Ansökningsblankett och intyg/bilaga ska skickas tillsammans. När du har fyllt i blanketten skickar du den till den kommun där du är folkbokförd. Om du är folkbokförd i Ulricehamns kommun skickar du ifylld blankett till:

Miljö och samhällsbyggnad
Exploateringsenheten
523 86 Ulricehamn

Handläggningstiden är 3-4 veckor. Under semesterperioden juni- augusti så kan handläggningstiden bli längre när det gäller parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Du kan beställa blanketten via kommunväxeln: 0321-59 50 00 eller hämta den här: Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Vem kan få parkeringstillstånd?

 • Du kan få tillstånd om du har betydande svårigheter att förflytta dig till fots till och från ett fordon inom rimligt avstånd från en parkeringsplats.
 • Du kan få tillstånd i undantagsfall, om du har rörelsehinder, men inte kör bil själv. Då krävs det att du är beroende av förarens kontinuerliga hjälp utanför fordonet, till exempel om du har allvarlig balansrubbning eller yrsel. I normalfallet anses föraren kunna lämna av en passagerare med rörelsehinder och därefter parkera bilen enligt vanliga regler.
 • Har du psykiska problem, till exempel fobier, kan du få tillstånd endast om de psykiska problemen begränsar gångförmågan nämnvärt. Intyg ska läkare med specialistkompetens i psykiatri utfärda och utförligt beskriva problemen och hur de påverkar gångförmågan.
 • Även i vissa andra fall kan vi kräva in specialistutlåtande.

Du kan inte få parkeringstillstånd om

 • du inte har något rörelsehinder som påverkar din förmåga att gå
 • du är blind, men inte har något rörelsehinder
 • du har svårigheter att bära
 • du har mag- och tarmproblem, till exempel tarminfektion eller inkontinens, och akut kan behöva uppsöka toalett
 • du har svårigheter att ta dig i och ur en bil
 • du har rörelsehinder av kortvarigt slag.

Giltighet för parkeringstillstånd

I Sverige gäller generellt att den som har parkeringstillstånd för rörelsenedsättning får parkera:

 • På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns angiven på platsen.
 • Under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 men mindre än 24 timmar.
 • Högst tre timmar på plats där parkering är förbjuden eller tillåten kortare tid än tre timmar enligt lokala trafikföreskrifter.
 • Under högst 3 timmar på gågata. (Obs! Det ska vara skyltat som gågata)

Parkeringstillståndet är personligt

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv färdas i fordonet. Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.

Förlorat eller upphittat parkeringstillstånd

Förlorat eller stulet parkeringstillstånd ska polisanmälas. Vid anmälan spärrar kommunen kortet och utfärdar ett nytt. Upphittat parkeringstillstånd lämnas till polisen eller till den kommun som utfärdat det.

Var ska jag placera parkeringstillståndet?

Parkeringstillståndet ska vara placerat på insidan av fordonets vindruta, eller motsvarande plats. Framsidan av tillståndet ska vara väl synligt utifrån. Parkeringstillståndet är stöldbegärligt och bör inte ligga kvar i bilen då det inte används av tillståndshavaren!

Var får jag parkera och inte?

Parkeringstillstånd ger inte rätt att parkera där det är förbud på att stanna och parkera. Det ger inte heller rätt att parkera på plats som är avsedd för visst ändamål eller fordonsslag – till exempel vändzon, lastzon, taxizon eller p-plats för buss/lastbil.

Parkeringstillstånd gäller vidare inte på huvudled, om inte särskilt vägmärke anger att parkering är tillåten. På gårdsgator gäller parkeringstillstånd enbart på särskilt anordnade parkeringsplatser. Parkeringstillståndet gäller i hela landet. Tillståndet gäller även i de flesta europeiska länder enligt EU-rådets rekommendationer (från 4 juni 1998). Besked om giltighet utomlands kan erhållas från kommunen.

Parkeringstillståndet gäller inte på privat mark, om inte markägaren särskilt medgivit detta (till exempel parkeringshus). Kontakta markägaren i varje särskilt fall.

Karta över parkeringsplatser för rörelsehindrade

Länk till karta

Nyttoparkeringstillstånd

Nyttoparkeringstillståndet kan sökas av företagare för fordon som används i arbetet för att frakta verktyg och material, t.ex. hantverkare. Även personer som arbetar inom vård och omsorg kan söka nyttoparkeringstillstånd.

Maila in ansökan via blanketten nedan , eller skicka den ifylld  till:

Miljö och samhällsbyggnad
Exploateringsenheten
523 86 Ulricehamn

Ansökan om nyttoparkeringstillstånd

Var får jag parkera?

 • Du får parkera på kommunala gator och parkeringar längre tid än vad som är angivet på tilläggstavlor.
 • Du får inte parkeradär det är parkeringsförbud eller i strid med andra trafikregler såsom för nära korsningar, på trottoarer eller framför utfarter.
 • Du får inte använda tillståndet privat utanför arbetstid eller för parkering vid fasta arbetsplatser.

Vad kostar ett nyttoparkeringstillstånd?

Det kostar 2 500 kronor per år eller 350 kronor i månaden.

Det är polis och kommunala parkeringsvakter som kontrollerar att parkeringsbestämmelserna på gator och vägar följs. Om du inte följer generella parkeringsregler eller lokala parkeringsföreskrifter där dessa gäller så kan du få betala en felparkeringsavgift.

Parkeringsvakter eller polis fäster då en parkeringsanmärkning på fordonet eller lämnar den till föraren. Det är fordonsägaren som ansvarar för att avgiften betalas.

Läs mer om vilka regler som gäller på en specifik gata. Sök på den gata du är intresserad av att veta mer om.

Felaktig felparkeringsavgift

Du är skyldig att betala felparkeringsavgiften även om du anser att den är felaktig. Betalningen ska ske inom angiven tid. Om du anser att parkeringsanmärkningen som du har fått är felaktig kan du begära rättelse. Vänd dig då till den polismyndighet som finns angiven på anmärkningen. Kommunen kan inte ta tillbaka en felparkeringsavgift, du måste vända dig till polisen om du anser att avgiften delats ut felaktigt.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 26 januari 2015, senast ändrad den 1 juli 2020 av Anette Westerlund