Ombyggnation av gång- och cykelbana utmed Bogesundsgatan

Kommunen tillsammans med Ulricehamns Energi AB bygger om gång- och cykelbana utmed Bogesundsgatan. Ombyggnationen syftar till att öka säkerheten och framkomligheten för cyklister och gångtrafikanter.

Tidplan och projektstatus

Ombyggnationen sträcker sig mellan Ulricehamns kyrka och rondellen vid Ulricehamns Sparbank. Belysningen utmed både körbanan och gång- och cykelbanan kommer bytas ut. Detta görs för att skapa en tryggare miljö.

För att skapa mer utrymme för gående och cyklister kommer den befintliga trädraden tas bort och ersättas av nya träd som planteras i ytterkanten av gång- och cykelbanan. Länsstyrelsen har beviljat dispens från biotopskyddet för projektet.

Busshållplatserna utanför Stadshuset tillgänglighetsanpassas och busshållplatsen vid Sparbanken flyttas till ett nytt läge söder om cirkulationsplatsen. Även den kommer tillgänglighetsanpassas.

I samband med ombyggnationen tas gatan mellan Grodparken och Bogesundsgatan vid Lilla Torget bort. Detta för att minska trafikbelastningen förbi Grodparken och på sikt är förhoppningen att området kring Grodparken och Lilla Torget utvecklas till en trevligare plats att vara på.

Begränsad framkomlighet

Ombyggnationen kommer inledningsvis att utföras utan att trafiken leds om, vilket innebär att vi kommer utföra arbetet i etapper med ett körfält avstängt. Avstängningen regleras genom trafiksignaler.

Fastigheter och verksamheter utmed sträckan kommer att påverkas under byggtiden, men vi jobbar för att underlätta framkomligheten och uppdaterar information kring projektet löpande.

Kort fakta

Adress: Bogesundsgatan, Ulricehamn

Byggstart: Måndag 17 april

Beräknat avslut: Hösten 2023

Skisser

Skiss gång- och cykelbana Bogesundsgatan (pdf)

Frågor?

David Hylander, gatuingenjör
david.hylander@ulricehamn.se

Publicerat av Ellen Haglund den 13 mars 2023, senast ändrad den 16 mars 2023

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?