Vattenskyddsområden

För att vi ska kunna ha ett gott och säkert vatten behöver vattnet skydd. Marken ger normalt ett bra skydd för vårt grundvatten, men skyddet behöver förstärkas i de områden där många använder marken på olika sätt. Därför har Ulricehamns kommun beslutat om tolv vattenskyddsområden. Elva är kommunens egna vattentäkter och alla dessa är grundvattentäkter. Vi berörs också av vattenskyddsområdet för Öresjö ytvattentäkt som är Borås kommuns vattentäkt.

Skylt vattenskyddsområde

Mer information för dig som bedriver verksamhet i närheten/inom ett vattenskyddsområde

Karta över kommunens skyddsområde

Karta över kommunens vattenskyddsområden  På denna kartlänk kan du se alla vattenskyddsområden inom hela Ulricehamns kommun (Tips: Om du klickar i kartan inom ett vattenskyddsområde får du upp inom vilken skyddszon området ligger)

Skyddsföreskrifter för varje vattenområde

Inom vattenskyddsområden finns skyddsföreskrifter som talar om vad man inte får göra inom ett vattenskyddsområdet och när det krävs tillstånd eller anmälan. Skyddsföreskrifterna finns till för att minska risken för olyckor och också minska konsekvenserna om en olycka ändå sker. En liter diesel kan förstöra en miljon liter dricksvatten. Du hittar kartor samt föreskrifter för varje skyddsområde i fliken nedan: Kartor och skyddsföreskrifter.

I skyddsföreskrifterna regleras:

  • Hantering av skadliga ämnen som exempelvis petroleumprodukter, lösningsmedel
  • Etablering av verksamhet inom skyddsområdet där föroreningsrisk finns
  • Väghållning
  • Avloppsvatten- och avfallshantering
  • Spridning, lagring och annan hantering av bekämpningsmedel
  • Jordbruk, djurhållning och skogsbruk
  • Schaktning och täktverksamhet
  • Energianläggningar, berg-, jord- och sjövärme

Det finns skillnader mellan skyddsföreskrifterna för de olika vattenskyddsområdena. Orsaken till skillnaderna är att Ulricehamns vattentäkter är grundvattentäkter och Öresjös är en ytvattentäkt samt att skyddsföreskrifterna har tagits fram under olika tidsperioder. Det är därför viktigt att du läser den information och de skyddsföreskrifter som gäller för det vattenskyddsområde där din bostad eller verksamhet finns.

Om det sker ett läckage/olycka inom ett vattenskyddsområde

Om det inträffar ett läckage eller en olycka som kan innebära risk för att yt- eller grundvattnet förorenas ska du anmäla detta omedelbart på telefon 112 till Räddningstjänsten. Du ska också kontakta miljöenheten i Ulricehamns kommun.

Som privatperson finns det mycket du kan göra för att värna vattnets kvalitet

Använd endast vatten för avspolning vid fordonstvätt

Du får inte tvätta fordon utomhus med avfettningsmedel eller andra bilvårdsprodukter. Spola av fordon med enbart vatten går bra om det görs på gräs- eller grusplan för att undvika avrinning till dagvattenbrunnar. Vattnet som rinner ner i dagvattenbrunnarna på gatan eller tomten renas inte på något sätt innan det kommer ut i ett vattendrag. Det innebär att de metaller, däckpartiklar, olja, bränslerester, vägmaterial och andra miljöfarliga ämnen som fanns på bilen kan hamna miljön och påverka dricksvattnet.

Kontrollera kraven för nya avlopp innanför skyddszonen

Nya avlopp som läggs inom primär och sekundär zon måste uppfylla kraven enligt ”hög skyddsnivå”, vilket innebär att inte alla avloppslösningar är tillåtna. Ta kontakt med miljöenheten så får du veta mer.

Installation av värmepumpar och andra energianläggningar

Det krävs tillstånd av miljö- och byggnämnden för att installera berg-, jord-, eller sjövärmepumpar. Ta kontakt med miljöenheten.

Kartor och skyddsföreskrifter

Varje länk innehåller karta och skyddsföreskrifter.

 

Vad som gäller inom Öresjö vattenskyddsområde

 

Varje länk innehåller karta och skyddsföreskrifter.

 

Publicerat av Ulricehamns kommun den 26 januari 2015, senast ändrad den 6 maj 2021 av Ulrika Emtervall

Kontakt

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?