Beslut i korthet, kommunfullmäktige 27 april

Här får du en kortfattad beskrivning av de beslut om kommunfullmäktige tog under sitt möte den 27 april. Se handlingarna för fullständig information.

Politiska handlingar på en läsplatta och enordförandeklubba.

Fullmäktige fastställer årsredovisningen

Fullmäktige godkänner årsredovisningen för 2022.

Årsredovisningen visar på ett ekonomiskt resultat på cirka 70 miljoner, vilket är 45 mer än budgeterat. Överskottet beror bland annat på att kommunen fick in mer i skatt än beräknat.

Investeringarna under 2022 uppgick till drygt 200 miljoner kronor. Det är mindre än beräknat och beror på att flera investeringar har försenats.

Av det ekonomiska resultatet avsätts inget ytterligare till kommunens resultatutjämningsreserv. Redovisningarna från kommunens bolag läggs till handlingarna.

Handlingar för ärendet (pdf)

Inriktningsbeslut om nytt kulturhus på Marknadsplatsen återremitterades

Förslaget att ändra arbetet med detaljplanen för Marknadsplatsen för att göra det möjligt med ett kulturhus på platsen återremitterades. Frågan om ett nytt stadsbibliotek eller kulturhus ska alltså utredas mer.

Ärendet återremitterades med så kallad minoritetsåterremiss. Motiveringen till att föreslå denna återremiss var:

 • att det bara finns ett förslag att ta ställning till
 • att förvaltningen får i uppdrag att utreda fler platser, bland annat Stureparken och Nämndhuset beträffande verksamhet i förhållande till yta samt uppskattad kostnad
 • att parkeringsutredningen som ska visa på hur parkeringsplatser på Marknadsplatsen kan ersättas helt eller delvis, inte är presenterad för politiken.

Förslaget innan mötet var att ge förvaltningen i uppdrag att komplettera inriktningen för detaljplanen för Marknadsplatsen med avsikt att möjliggöra nytt kulturhus. I förslaget ingick att ändra benämning från nytt stadsbibliotek till nytt kulturhus samt att avsluta nuvarande investeringsprojekt för nytt stadsbibliotek.

Bakgrunden till förslaget är att det finns sådana utmaningar vad gäller det nuvarande projektet med nytt stadsbibliotek att kommunen behöver göra ett omtag vad gäller platsen. Utmaningarna handlar bland annat om att projektet kräver stora ingrepp i den verksamhet som redan finns på fastigheten.

Handlingar för ärendet (pdf)

Flera frågor under allmänhetens frågestund

Under mötet hölls allmänhetens frågestund. Sexton frågor hade kommit in om områden som skolskjuts, hemsjukvård och avgifter till simhallen. Dessa lästes upp och besvarades på mötet. Frågor och svar kan ses på tv-sändningen från mötet.

Webb-tv från fullmäktige

Ulricehamnsförslag om friidrottsbanor ska utredas

Fullmäktige beslutade att Ulricehamnsförslaget om att bygga friidrottsbanor på grusplanen vid Tingsholmsgymnasiet ska utredas vidare.

Förslaget hade inkommit och sedan fått fler än 50 röster. Därmed ska det tas upp politiskt och politikernas har nu alltså tagit det formella beslutet att frågan ska utredas närmare.

Förslagsställaren anser att det finns flera fördelar att ha friidrottsbanor, bland annat att de främjar träning och hälsa. Platsen vid gymnasieskolan anses också lämplig för detta, bland annat eftersom det ligger flera skolor i närheten.

Handlingar (pdf)

Ulricehamnsförslag om sommarbusskort ska utredas

Fullmäktige beslutade att Ulricehamnsförslaget om att dela ut sommarbusskort till gymnasieungdomar ska utredas vidare.

Förslaget hade inkommit och sedan fått fler än 50 röster. Därmed ska det tas upp politiskt och politikernas har nu alltså tagit det formella beslutet att frågan ska utredas närmare.

Förslagsställaren anser att ett sommarbusskort skulle gynna ungdomars möjligheter att träffa vänner och ta del av aktiviteter.

Handlingar (pdf)

Övriga ärenden som togs upp på mötet

 • Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna och fullmäktigeberedningar samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ för 2022 års verksamhet. Fullmäktige lägger revisorernas revisionsberättelse till handlingarna.
 • Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ledamöterna i Sjuhärads samordningsförbund för 2022 års verksamhet.
 • Fullmäktige ändrar vissa taxor för måltider. Skälet är att taxorna i fråga hade blivit fel och nu rättas de.
 • Reglerna för ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda ändras. Skälet är bland annat att kommunfullmäktige tidigare bestämt att ersätta val- och arvodesberedningen med en valberedning och en arvodesberedning. Enligt beslutet ska beredningsledarna och vice beredningsledarna i de båda beredningarna arvoderas med fyra respektive två procent av en heltid. Arvoderingen sker bara de år när det är val till riksdag, region eller kommun.
 • Fullmäktige godkänner vårens redovisning av motioner och medborgarförslag. Redovisningen läggs till handlingarna. Totalt är det 31 motioner och 19 medborgarförslag som är under handläggning. Den 1 mars ersattes möjligheten att lämna medborgarförslag med Ulricehamnsförslag.
 • Fullmäktige godkänner att Ulricehamns energi AB köper eller bildar helägt dotterbolag för att bedriva elnätsverksamhet.
 • En motion om utfasning av betong och användning av så kallad grön betong anses vara under genomförande. Det pågår ett arbete med att minska användningen av betong.
 • En motion om arbetsplatsdemokrati avslås med hänvisning till att fullmäktige redan fattat beslut om utveckling av ledar- och medarbetarskap.
 • Fullmäktige valde styrelse för dotterbolaget till Ulricehamns energi AB.
 • Fullmäktige valde näringslivsrepresentant i Stubos styrelse.
 • Fullmäktige valde ny huvudman i Ulricehamns sparbank.

Handlingar (pdf)

Publicerat av Anders Rosenberg den 28 april 2023, senast ändrad den 28 april 2023