Hiss

Om du ska installera eller väsentligt ändra en hiss så behöver du göra en anmälan, det gäller alla typer av hissar. Bostäder ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelseförmåga. För nybyggnad av flerbostadshus innebär det bland annat att det behövs hiss om byggnaden har fler än två våningar. Om det finns bostäder som inte nås via markplanet ska det vara möjligt att utan svårighet installera hiss i efterhand. 

Besiktning

Hissar ska besiktigas en gång om året. Det gäller alla hissar utom plattformshissar som bara går till max två bostäder och trapphissar. När hissen besiktigas ska besiktningsprotokollet alltid skickas in till miljö- och byggnämnden. Om hissen inte besiktigas i tid eller inte blir godkänd vid besiktning får hissen inte användas utan beläggs med användningsförbud. 

Gör din ansökan

Gör din anmälan

För att vi ska kunna handlägga ärendet så snabbt som möjligt behöver du skicka in nedanstående handlingar till oss:

 • anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd
 • typspecifikation över vilken hiss som ska installeras
 • förslag till enkel kontrollplan för hiss
 • om det finns fler byggnader på fastigheten behövs ett kartunderlag som redovisar vilken byggnad som berörs

Exempelritningar

Ritningar ska vara fackmässigt utförda. Det innebär att de ska vara tydliga och vara av så god kvalitet att handläggaren ska kunna bedöma ansökan effektivt och rättssäkert. Om ansökan ska skickas till grannar och andra sakägare ska även de tydligt kunna förstå förslaget.

Exempel på ritningar 

Kontrollplan

Kontrollplanen ska redogöra för de kontroller som behöver utföras för att säkerställa kvaliteten i det du ska bygga. Den ska beskriva vem som ska utföra kontrollen, vilka av kontrollerna som kan kräva särskilda sakkunniga samt mot vad kontrollen sker. Exempel är mot ritningar, branschregler och om bestämmelser i bygglagstiftningen.

En kontrollplan är till för att samhällets krav på de tekniska egenskaperna ska bli uppfyllda. Den ska alltså inte uppfylla byggherrens önskemål om detaljutförande, finishdetaljer som inte berör de tekniska kraven. Dessa frågor är frågor mellan entreprenören och byggherren.

Kontrollplaner 

Hur lång tid tar en anmälan?

Du ska få ett startbesked inom fyra veckor från det datum då din anmälan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare fyra veckor om projektet är stort eller komplicerat.  Om man som sökande kommer in med ytterligare underlag på eget initiativ i ärendet räknas tidsfristen från den dagen då det nya underlaget inkom till byggnadsnämnden. Med eget initiativ menas om man som sökande vill ändra sin ansökan. Det kan exempelvis vara om man vill ändra placeringen på hissen i jämförelse med det ursprungliga underlaget.

Avgift

Avgift

Den avgift som byggnadsnämnden tar ut för handläggningen av ett ärende om lov, förhandsbesked eller anmälan ska redovisas i beslutet. Redovisningen ska vissa hur avgiften har fastställts.    

Avgiften för åtgärden är olika från gång till gång. Detta kan bero på bland annat: 

 • var du bygger, om det är inom eller utanför detaljplanerat område 
 • byggnadens eller anläggningens storlek 
 • hur avancerat byggnationen är 

Nedan kan du se exempel på vad en slutgiltig avgift kan hamna omkring. 

Avgifter tas ut vid beslut om lov, startbesked och avslag. Om du tar tillbaka din ansökan eller anmälan där handläggningen är påbörjad tas en avgift ut för nedlagd tid. 

Exempel på avgift: cirka 4 500 kr

Gör din anmälan

För att vi ska kunna handlägga ärendet så snabbt som möjligt behöver du skicka in nedanstående handlingar till oss:

 • anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd
 • typspecifikation över vilken hiss som ska installeras
 • förslag till enkel kontrollplan för hiss
 • om det finns fler byggnader på fastigheten behövs ett kartunderlag som redovisar vilken byggnad som berörs

Exempelritningar

Ritningar ska vara fackmässigt utförda. Det innebär att de ska vara tydliga och vara av så god kvalitet att handläggaren ska kunna bedöma ansökan effektivt och rättssäkert. Om ansökan ska skickas till grannar och andra sakägare ska även de tydligt kunna förstå förslaget.

Exempel på ritningar 

Kontrollplan

Kontrollplanen ska redogöra för de kontroller som behöver utföras för att säkerställa kvaliteten i det du ska bygga. Den ska beskriva vem som ska utföra kontrollen, vilka av kontrollerna som kan kräva särskilda sakkunniga samt mot vad kontrollen sker. Exempel är mot ritningar, branschregler och om bestämmelser i bygglagstiftningen.

En kontrollplan är till för att samhällets krav på de tekniska egenskaperna ska bli uppfyllda. Den ska alltså inte uppfylla byggherrens önskemål om detaljutförande, finishdetaljer som inte berör de tekniska kraven. Dessa frågor är frågor mellan entreprenören och byggherren.

Kontrollplaner 

Hur lång tid tar en anmälan?

Du ska få ett startbesked inom fyra veckor från det datum då din anmälan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare fyra veckor om projektet är stort eller komplicerat.  Om man som sökande kommer in med ytterligare underlag på eget initiativ i ärendet räknas tidsfristen från den dagen då det nya underlaget inkom till byggnadsnämnden. Med eget initiativ menas om man som sökande vill ändra sin ansökan. Det kan exempelvis vara om man vill ändra placeringen på hissen i jämförelse med det ursprungliga underlaget.

Publicerat av Ida Johansson den 22 september 2023, senast ändrad den 30 januari 2024 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?