Folkhälsa

En god folkhälsa handlar inte bara om att hälsan bör vara så bra som möjligt, den bör också vara jämlikt fördelad. Folkhälsoarbetet handlar om hela befolkningens hälsoläge, hälsans utveckling och fördelning mellan olika grupper och områden i kommunen och samhället. Alla människor ska själva och tillsammans med andra ha möjlighet att få och bibehålla en så god hälsa som möjligt.

Verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete

En ökad jämlikhet i hälsa är en förutsättning för att uppnå ett hållbart samhälle. FN:s Agenda 2030 med 17 globala mål har en direkt koppling till en jämlik hälsa och en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling. Främjande och förebyggande insatser för en god och jämlik folkhälsa är integrerade i målens alla delar. Målen förenar även ett stort antal etablerade principer och perspektiv centrala för folkhälsoarbetet, så som mänskliga rättigheter, jämställdhet, specifika gruppers villkor eller rättigheter och enskilda sakfrågor.

I det längre perspektivet har folkhälsoarbete som mål att sluta de påverkbara hälsoskillnaderna inom en generation. Det är i linje med Agenda 2030 och utgångspunkterna för att öka jämlikheten inom och mellan länder samt säkerställa att ingen lämnas utanför.

Prioriterade områden

I verksamhetsplanen ligger hälsoläget hos ulricehamnarna till grund för vilka utmaningar vi har i folkhälsoarbetet. Utifrån dessa har vi tagit fram fem gemensamma områden som vi kommer att prioritera framöver. Dessa är jämlik hälsa, goda levnadsvanor, meningsfull fritid, barn och unga oavsett funktionsförmåga samt äldre oavsett funktionsförmåga.

Folkhälsoinsatser

Verksamhetsplanen innefattar även insatser riktade till olika målgrupper inom respektive område. Det kan till exempel vara att öka rörelsen i skolan, stimulera barns läsning och att stärka den psykiska hälsan. För varje insats beskrivs vad som ska göras, vad som ska uppnås, hur insatsen ska genomföras och vilka parter eller aktörer som deltar i genomförandet.

Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 2023 (pdf)

Regionalt samarbete

Ulricehamns kommun arbetar med folkhälsa i samarbete med Västra Götalandsregionen och Södra hälso- och sjukvårdsnämnden. Ulricehamns kommun får 14 kronor per invånare och år för att utveckla det lokala gemensamma folkhälsoarbetet.

Information om folkhälsoarbetet i hälso- och sjukvårdsnämnderna hos Västra Götalandsregionen

Publicerat av Ellen Haglund den 3 juli 2023, senast ändrad den 18 januari 2024

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?