Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst är ordnade transporter för dig med funktionsnedsättning. För att få färdtjänst måste du uppfylla vissa krav

  • Du vara folkbokförd i Ulricehamns kommun.
  • Din funktionsnedsättning ska vara minst tre (3) månader från det datum då du lämnat in din ansökan.

Tillstånd för färdtjänst ges som regel under en begränsad tid. Tillstånd kan även begränsas, till exempel endast gälla viss del av året.

Beställning av samtliga färdtjänstresor

Taxi beställningscentral i Ulricehamn
Telefon 0321- 53 33 33

Beställning av sjukresor

Sjukresor räknas inte som färdtjänst. De beställs via telefonnumret nedan.
Telefon 020 – 91 90 90
Sjukresor i Västra Götaland

Reshjälpskortet – ett extra stöd till dig som har färdtjänst

Du som är berättigad till färdtjänst kan ansöka om Reshjälpskortet från Västtrafik.
Innehavare av kortet kan ta med en person som reshjälp utan extra kostnad på sin resa med den allmänna kollektivtrafiken.

Info om Reshjälpskortet från Västtrafik
Blankett för ansökan om Reshjälpskortet

Så ansöker du om färdtjänst

Ansök om färdtjänst

Fyll i blanketten: Ansökan om färdtjänst

Du kan också kontakta kommunens färdtjänsthandläggare. Du hittar kontaktinformation nedan.

Utredning genom hembesök och läkarutlåtande

Färdtjänsthandläggaren gör i regel hembesök för utredning. Vid behov kan också ett läkarutlåtande komma att begäras in.

Läkarutlåtande för färdtjänst ifyllningsbar.

Fullmakt

Fullmakt färdtjänst -ifyllningsbar

Handläggning och besked om beslut

Handläggningstiden för ett färdtjänsttillstånd kan variera men tar oftast cirka tre veckor från att en komplett ansökan kommit in. Vår strävan är att du ska få ett beslut så fort som möjligt. Du får beslutet om färdtjänst via brev. Om din ansökan inte beviljas får du också skriftlig information om hur du gör för att överklaga beslutet.

För ansökan och frågor om färdtjänst/riksfärdtjänst

Åsa Abrahamsson
Telefon 0321-59 52 50
E-post: asa.abrahamsson@ulricehamn.se

Petra Annerdahlen
Telefon: 0321-59 56 07
E-post: petra.annerdahlen@ulricehamn.se

Regler för färdtjänst

Vad gäller för mitt färdtjänstbevis?

Färdtjänsttillståndet är personligt och får inte överlåtas till annan person. Missbruk av tillstånd kan medföra att tillståndet återkallas.
Du är skyldig att utan dröjsmål meddela din handläggare förändring som påverkar behovet av färdtjänst.

Du ska själv, i god tid innan giltighetens utgång, meddela behov av omprövning.

Kostnaden för att ersätta ett förlorat färdtjänstbevis ersätts av dig som är färdtjänstberättigad till en kostnad av 75 kronor.

Hur sker transporten?

Transporten sker, efter bedömning, med personbil eller specialfordon. Transporten utförs av Taxi beställningscentral Ulricehamn.

Beställning av resa ska ske två timmar i förväg. Om resan sker kvälls- eller nattid ska beställning ske senast klockan 21. Om resan är längre än 40 km ska beställning ske 6 timmar i förväg.

Inga stopp får göras under resan. Stopp görs bara efter särskilt beslut, det kan till exempel handla om att hämta eller lämna barn.

Inom vilket område kan jag resa?

Färdtjänstområdet inkluderar resor till följande kommuner:

  • Ulricehamn
  • Borås
  • Falköping
  • Herrljunga
  • Jönköping
  • Tranemo
  • Mullsjö
  • Landvetters flygplats

Vid längre resor än de kommuner som ingår i färdtjänstområdet får du ansöka om riksfärdtjänst.

Åker jag själv eller med andra?

Färdtjänstresor samordnas ofta, vilket innebär att flera personer kan komma att resa i samma fordon och hämtas och lämnas vid olika adresser. Det ges ingen rabatt för samordnade resor.

För att möjliggöra samordning kan den faktiska avresetiden avvika med maximalt 30 minuter från den önskade. Du får information om den faktiska avresetiden när du beställer resan. Vid samordning av resor kan restiden förlängas med max 20 minuter.

Hur många resor kan jag göra?

Det finns ingen begränsning för antalet resor du får göra inom färdtjänstområdet.

När och hur får jag resa?

Färdtjänst får användas hela dygnet under alla veckodagar. Inga stopp får göras under resan. Stopp görs bara efter särskilt beslut, det kan till exempel handla om att hämta eller lämna barn.

Färdtjänsten gäller för alla typer av individuella resor. Med individuella resor menas resor där du själv bestämmer resmålet. Det kan till exempel handla om inköp, delta i fritids- och kulturaktiviteter eller besöka vänner och släktingar. Färdtjänst gäller inte för gruppresor där kostnaden fördelas lika mellan de resande.

Får jag färdtjänst för sjukresor?

Färdtjänsten får inte användas för sjukresor. Sjukresor används vid besök hos läkare/sjukvårdspersonal eller tandläkare. Sjukresa beställs via telefon, 020-91 90 90.

Sjukresor i Västra Götaland

Får jag färdtjänst för arbetsresor?

Arbetsresor är en utvidgning av färdtjänst som också beviljas med stöd av lagen om färdtjänst. Arbetsresor beviljas efter individuell prövning och avser schemalagda resor mellan bostad och arbete, daglig verksamhet eller utbildning på gymnasienivå eller högre. Du ansöker om arbetsresor hos din handläggare. Arbetsresor beviljas inte för ideella uppdrag. Kostnaden för arbetsresor ska motsvara Västtrafiks gällande taxa för periodkort.

Kan jag få hjälp i och ur bilen?

Om du har önskemål om hjälp i anslutning till resan ska den tillgodoses av chauffören, som utan kostnad ska hjälpa dig i och ur bilen, samt vid behov till och från porten. Hjälpen omfattar även medföljande handbagage.

Hur mycket bagage kan jag ta med?

Du får ta med dig två väskor på färdtjänstresan utan att meddela transportör i förväg. Ditt bagage får max väga 20 kg totalt. Vid behov av mer bagage ska du anmäla det vid beställningen. Bagaget får inte innebära att ett större fordon måste trafikera resan.

Får jag bärhjälp?

Bärhjälp kan beviljas efter särskilt beslut hos handläggaren. All bärhjälp i trapphus utföras med hjälp av trappklättrare. För yttertrappor rekommenderas att du som är beviljad färdtjänst ordnar ramp eller skenor om så behövs. Du kan få hjälp med bostadsanpassning via kommunen.

Kan min ledsagare följa med på resan?

Om du har behov av hjälp under själva färdtjänstresan kan du efter prövning beviljas ledsagare. Ledsagaren ska vara i sådan fysisk kondition att denne kan vara dig behjälplig under resan. Ledsagare får inte vara annan färdtjänstberättigad. Det ska finnas information på ditt färdtjänstkort om att ledsagare är beviljad. Ledsagare anordnas inte av kommunen utan av dig. Ledsagare följer med utan kostnad.

Ledsagare måste vara minst 18 år.

Kan medresenär följa med på resan?

I mån av plats får medresenär följa med på resan och betalar då samma avgift som du gör.

Vad gäller för ledarhund?

Med ledarhund likställs servicehund och signalhund examinerade hos Svenska service- och signalhundsförbundet. Det måste framgå av färdtjänstlegitimeringen att resenären har rätt att ha med sig sin ledarhund. Ledarhund får medföras utan kostnad.

Vad gäller för husdjur?

På resor med allmänna kommunikationer får husdjur tas med enligt trafikföretagets anvisningar. För resor med bil och specialfordon får ett (1) sällskapsdjur tas med. Avgiften för sällskapsdjuret är densamma som för resenär. För alla resor där djur tas med ansvarar den färdtjänstberättigade för att djuret transporteras på ett säkert sätt, med hjälp av bur, sele eller liknande.

Får jag färdtjänst när jag besöker annan kommun?

Du som är beviljad färdtjänst i Ulricehamns kommun, men är på tillfälligt besök i annan kommun kan få nyttja färdtjänsten även där. Max fyra enkelresor per vecka beviljas.

För att kunna använda färdtjänst vid tillfällig vistelse i annan kommun, måste du ansöka om ett skriftligt medgivande hos färdtjänsthandläggaren. Ansökan ska göras i god tid före resan.

Vad händer om jag flyttar till annan kommun?

Om du ska flytta till en annan kommun måste du ansöka om färdtjänst på nytt i din nya kommun. Ulricehamns kommun beviljar 20 enkelresor under första månaden i din nya kommun, medans din ansökan behandlas för att du inte ska riskera stå utan färdtjänst.

Observera att du alltså måste kontakta handläggare både i din nya kommun och Ulricehamns kommun för att meddela flytt.

Kostnader för färdtjänst 2021

Ungdom: 7-19 år
Vuxen: 20 år och uppåt

Taxorna gäller för resor hela dygnet, ingen särskild nattaxa förekommer.

Inom Ulricehamns kommun

Ungdom 43 kr
Vuxen 55 kr

Ulricehamn – Borås

Ungdom 108 kr
Vuxen 141 kr

Ulricehamn – Falköping

Ungdom 125 kr
Vuxen 163 kr

Ulricehamn – Herrljunga

Ungdom 125 kr
Vuxen 163 kr

Ulricehamn – Mullsjö

Ungdom 125 kr
Vuxen 163 kr

Ulricehamn – Tranemo

Ungdom 119 kr
Vuxen 151 kr

Ulricehamn – Jönköping

Ungdom 125 kr
Vuxen 163 kr

Ulricehamn – Göteborg

Ungdom 270 kr
Vuxen 335 kr

Ulricehamn – Mölndal

Ungdom 270 kr
Vuxen 335 kr

Ulricehamn – Härryda

Ungdom 228 kr
Vuxen 281 kr

Ulricehamn – Bollebygd

Ungdom 165 kr
Vuxen 200 kr

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst kan du få om du på grund av din funktionsnedsättning inte kan resa till normala reskostnader med allmänna kommunikationer eller inte kan resa utan ledsagare.

Rätten till riksfärdtjänst regleras i lagen om riksfärdtjänst som inrättades 1 januari 1998.

Regler för riksfärdtjänst

Funktionsnedsättningen ska vara stor och ha en varaktighet om minst sex (6) månader.

Precis som i den kommunala färdtjänsten tillämpas samåkning. Det betyder att andra resenärer med ungefär samma resväg kan åka med på resan. Ingen rabatt ges för samordnade resor.

För att samordna resor med personbil/specialfordon samt för att få rabatterade priser på allmänna kommunikationer behöver avresetiden ibland förskjutas. Avresetiden på resor som har ett avstånd upp till 20 mil kan komma att förskjutas med max en halv dag. Resor som är längre än 20 mil kan få en förskjuten avresetid på en hel dag.

Riksfärdtjänst beviljas inte för resor som av någon annan anledning bekostas av det allmänna.

I första hand, och där det är möjligt med hänsyn till resenärens funktionsnedsättning, används allmänna kommunikationer, det vill säga tåg, buss, båt eller flyg. I andra hand används allmänna kommunikationer i kombination med personbil eller specialfordon. I tredje hand används personbil eller specialfordon som huvudfärdmedel.

Resa med taxi eller specialfordon beviljas inte enbart på grund av avsaknad av allmänna kommunikationer.

Ansökan

Ansökan om riksfärdtjänst ska göras i god tid, dock senast tre veckor innan resan. Vid jul, nyår och midsommarhelgen ska anmälan ske minst 5 veckor innan resan Kontakta kommunens handläggare för riksfärdtjänst, du hittar kontaktinformation på sista sidan i denna broschyr.

Ledsagare och medresenär

Ledsagare och medresenär medföljer under resan med samma tillämpning som för kommunal färdtjänst, se sidan 4-5.
Kommunen betalar resa för ledsagare under förutsättning att detta anses nödvändigt för resans genomförande.

Bagage

Du får ta med så mycket bagage som respektive trafikföretag tillåter. Utöver det får de hjälpmedel som är nödvändiga för själva resans genomförande i fordonet alltid medföras. För resa med personbil får du ta med normal mängd bagage. Vilket innebär två väskor per resenär (max 20 kg totalt).

Sällskapsdjur

Ledarhund, signalhund och servicehund får medföras utan kostnad. På resor med allmänna kommunikationer får husdjur medföras enligt trafikföretagets anvisningar. För resor med bil och specialfordon får ett (1) sällskapsdjur medföras. Avgiften för sällskapsdjuret är densamma som för resenär.

Den riksfärdtjänstberättigade ansvarar för att djuret transporteras på ett trafiksäkert sätt, i bur, med sele eller liknande. För resor med bil och specialfordon får du ta med ett husdjur. Avgiften för husdjuret är densamma som för resenär.

Kostnader för riksfärdtjänst

Avgifterna gäller från 1 januari 2017

Resenär under 26 år och studerande som innehar CSN:s rabattkort, Sveriges Förenade Studentkårs studentkort eller mecenatkort ska betala 70 procent av egenavgiften.

Vid resa med riksfärdtjänst betalas egenavgiften till taxi oavsett om resan utförs med taxi i sin helhet eller som anslutningsresa.

0-100 km
105 kr

101-125 km
130 kr

126-150 km
165 kr

151-175 km 
195 kr

176-200 km
220 kr

201-225 km
255 kr

226-250 km
275 kr

251-275 km
300 kr

276-300 km
320 kr

301-350 km
370 kr

351-400 km
420 kr

401-450 km
455 kr

451-500 km
480 kr

501-600 km
535 kr

601-750 km
600 kr

751-1000 km
655 kr

1001-1250 km
680 kr

1251-1500 km
700 kr

1501 km eller längre
755 kr

Ansök om färdtjänst

Fyll i blanketten: Ansökan om färdtjänst

Du kan också kontakta kommunens färdtjänsthandläggare. Du hittar kontaktinformation nedan.

Utredning genom hembesök och läkarutlåtande

Färdtjänsthandläggaren gör i regel hembesök för utredning. Vid behov kan också ett läkarutlåtande komma att begäras in.

Läkarutlåtande för färdtjänst ifyllningsbar.

Fullmakt

Fullmakt färdtjänst -ifyllningsbar

Handläggning och besked om beslut

Handläggningstiden för ett färdtjänsttillstånd kan variera men tar oftast cirka tre veckor från att en komplett ansökan kommit in. Vår strävan är att du ska få ett beslut så fort som möjligt. Du får beslutet om färdtjänst via brev. Om din ansökan inte beviljas får du också skriftlig information om hur du gör för att överklaga beslutet.

För ansökan och frågor om färdtjänst/riksfärdtjänst

Åsa Abrahamsson
Telefon 0321-59 52 50
E-post: asa.abrahamsson@ulricehamn.se

Petra Annerdahlen
Telefon: 0321-59 56 07
E-post: petra.annerdahlen@ulricehamn.se

Publicerat av Ulricehamns kommun den 10 mars 2015, senast ändrad den 12 april 2021 av Lena Frimansson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?