Vad innebär ett planprogram?

Innan ett detaljplanearbete påbörjas kan ett planprogram behöva tas fram för att utreda förutsättningar och visioner för det område som ska planläggas. Syftet är att få ett så brett beslutsunderlag som möjligt i ett tidigt skede. Ofta berörs många aktörer som boende, sakägare, exploatörer. Dessa får möjlighet att påverka förslaget genom att lämna synpunkter under planprocessen. Ett planprogram är inte juridiskt bindande.

Ett planprogram visar kommunens viljeriktning och intentioner för ett specifikt område. Ett planprogram görs ofta över ett större område och visar hur och var tillkommande bebyggelse kan ske med hänsyn till vatten, natur- och kulturvärden. Planprogrammen ska ge Ulricehamn möjlighet att växa och utveckla sin attraktionskraft i linje med kommunens översiktsplan.

När ett förslag till planprogram har tagits fram ställs det ut för samråd. Under den tiden får sakägare, myndigheter och andra berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Efter samrådstiden sammanställs alla inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse där kommunen bemöter alla yttranden. Planprogrammet ska sedan godkännas av kommunstyrelsen.

Publicerat av Elin Ohlsson den 4 oktober 2017, senast ändrad den 29 november 2022 av Helen Einarsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?