Markanvisning

Ulricehamns kommun har vid flertalet tillfällen anordnat markanvisningstävling för fördelning av kommunal mark till olika intressenter för byggnation av nya bostäder.

Kommunen kan, genom markanvisning, tilldela mark till en aktör på byggmarknaden. Det innebär att byggaktören får ensamrätt att under en viss tid och under särskilda villkor utveckla ett byggprojekt på kommunens mark. Markanvisningen följs vanligen av att kommunen säljer marken till den som fått markanvisningen.

Riktlinjer för markanvisning

Riktlinjer för markanvisning (pdf)

Pågående markanvisningar

Markanvisningstävling Bergsäter

Kommande markanvisningar

Ulricehamns kommun tar beslut om att genomföra markanvisningstävling för ett specifikt område/fastighet. För intresse att delta i markanvisningstävlingar, ta kontakt via mejl:  markochexploatering@ulricehamn.se

Sanatorieskogen 1:31 m. fl.

Området är beläget i östra Ulricehamn strax norr om det nya bostadsområdet Bergsäter. Området kommer att knyta ihop bostadsområdet Stadsskogen med friluftsområdet Lassalyckan. I planarbetet som påbörjats planeras för en F-6 skola som kommer att vara belägen norr om bostadsområdet Bergsäter i direkt anslutning till bostadsområdet Stadsskogen.

I området planeras för enbostadshus, rad/parhus och flerbostadshus.

Tidplan

Inbjudan till markanvisningstävling bedöms kunna skickas ut under hösten 2023.

Marknadsplatsen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning och en mer effektiv markanvändning av fastigheterna Tullen 10 och en del av Bogesund 1:86. Förtätningen planeras ske genom att möjliggöra för bostäder, kontor och centrumverksamheter.

Genom att förtäta planområdet kan stadskärnan med Storgatan som huvudstråk ges möjlighet att kopplas samman med utvecklingsområdet Bronäs, syftet med rubricerad detaljplan blir då att stärka och tydliggöra stråket mellan de båda delarna i staden.

Tidplan

Inbjudan till markanvisningstävling bedöms att skickas under sommaren 2023.

Området är beläget i östra Ulricehamn strax norr om det nya bostadsområdet Bergsäter. Området kommer att knyta ihop bostadsområdet Stadsskogen med friluftsområdet Lassalyckan. I planarbetet som påbörjats planeras för en F-6 skola som kommer att vara belägen norr om bostadsområdet Bergsäter i direkt anslutning till bostadsområdet Stadsskogen.

I området planeras för enbostadshus, rad/parhus och flerbostadshus.

Tidplan

Inbjudan till markanvisningstävling bedöms kunna skickas ut under hösten 2023.

Publicerat av Kajsa Leidek den 11 september 2019, senast ändrad den 25 januari 2023 av Ellen Haglund

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?