Skottek 1:10, ”campingområdet”

Här hittar du information om detaljplanen Skottek 1:10, ”campingområdet”.

Kartbild över detaljplaneområdet Skottek 1:10

Syfte med detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utveckling och expansion av den befintliga campingverksamheten på fastigheten Skottek 1:10. Detaljplanen syftar även till att delvis bekräfta platsens befintliga byggnadsförhållanden.

Beskrivning

Gällande detaljplan är från 1988 och möjliggör för användningen samlingslokaler. Planen togs fram i samband med att Ulricehamns missionsförsamling utökade sin verksamhet med bland annat logimöjligheter. För att det ska vara möjligt att utveckla dagens campingverksamhet behövs alltså en ny detaljplan tas fram, dels för att användningen samlingslokaler inte tillåter camping och dels för att markytan öster om campingen som tas i anspråk i samband med utvecklingen ej är planlagd.

Skotteksgårdens Camping & Stugby har funnits på platsen sedan 1999. Under åren som har gått har campingens verksamhet utvecklats med flera utbyggnader och tillbyggnader utan stöd av detaljplan. Ett delsyfte med detaljplanen är att i viss mån bekräfta befintliga byggnadsförhållanden.

Vad händer nu?

Efter samrådet har Ulricehamns Energi AB genomfört en dagvattenutredning för området. Resultatet av utredningen har varit vägledande vid utformningen av granskningsförslaget. I dialog med länsstyrelsen så har det konstaterats att eventuella markföroreningar inte kan uteslutas på fastigheten, och därför ska en miljöteknisk undersökning genomföras.
Undersökningen beräknas genomföras under januari 2024. När resultatet av utredningen är klar kan detaljplanen gå vidare mot ett granskningsskede.

Illustration i 3D

I ArcGIS Urban har du möjlighet att se samrådsförslaget i 3D.
På sidan kan du själv se hur planen kan komma att påverka områdets sol- och skuggförhållanden och hur en illustrerad byggrätt kan komma att uppföras på platsen. 

Samrådsförslag för Skottek 1:10 m.fl. i ArcGIS Urban

Tidplan

Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande. Ett standardförfarande kan tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Nyhetsbrev om pågående planer

Vill du hålla dig uppdaterad om pågående detaljplaner i kommunen? Prenumerera på våra nyhetsbrev om specifika planer för mer information.

Prenumerera på nyhetsbrev om pågående detaljplaner

Tidslinje över detaljplaneprocessen, som visar att detaljplanen är under granskning

Publicerat av Helen Einarsson den 16 februari 2022, senast ändrad den 8 januari 2024

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?