Sektor miljö och samhällsbyggnad

Sektor miljö och samhällsbyggnad finns ett brett spektrum av tjänster som är uppdelade på fyra enheter och du kan jobba som allt från mättekniker till byggnadsinspektör eller samhällsplanerare. Vi välkomnar studenter som vill göra praktik eller skriva examensarbete inom alla delar av verksamheten.

Byggenheten

Examensarbete på byggenheten

Ett samarbete med byggenheten innebär värdefullt kunskapsutbyte och en möjlighet för dig att få visa dina ambitioner för en potentiell arbetsgivare. Genom att skriva ditt examensarbete eller uppsats hos oss får du som student lära dig hur det fungerar i vår myndighetsutövning, från bygglovsansökan/anmälan till beslut och en chans att omvandla dina teoretiska kunskaper till praktiskt arbete. Du som söker får gärna studera till bygglovingenjör, bygglovhandläggare, byggnadsinspektör eller inom offentlig förvaltning. Vi önskar efteråt att få ta del av resultatet med förhoppning om att kunna utveckla vår verksamhet.

Praktik på byggenheten

Genom att göra din praktik på byggenheten får du en möjlighet att tillämpa dina kunskaper inom en organisation som har en bred helhetssyn och där medarbetarna får vara med att planera, utvärdera och förbättra verksamheten.

Vi tar gärna in praktikanter från byggnadsingenjörsutbildning, bygglovshandläggarutbildning, byggnadsinspektörsutbildning och administratörsprogram.

Skicka din ansökan till:
bygg@ulricehamn.se

Vid frågor kontakta:
Enhetschef Joanna Miklos-Svan
E-post: joanna.miklossvan@ulricehamn.se
Telefon: 0321 – 59 50 29

Miljöenheten

Examensarbete på miljöenheten

På miljöenheten är vi intresserade av just dina idéer och tankar till samarbete. Att samarbeta med en kommun ger både värdefullt kunskapsutbyte och chansen att ”få in en fot” hos en tänkbar framtida arbetsgivare. På miljöenheten arbetar vi med allt från livsmedelstillsyn, hälsoskyddstillsyn och avloppstillsyn till att handlägga serveringstillstånd, tillstånd för värmepumpar, strandskyddsdispenser, enskilda avlopp och sophämtningsdispenser. En enhet som deltar i de flesta skedena för både företagsliv och privatliv.

Genom att skriva ditt examensarbete eller uppsats hos oss får du som student lära dig hur en kommuns verksamhet fungerar och en god chans att omsätta teoretiska kunskaper till praktiskt arbete.  Vi är positiva till att du som söker studerar miljöskydd/ekologi/miljöanalytiker eller offentlig förvaltning. Vi vill gärna ta del av resultatet och hoppas med detta kunna utveckla vår verksamhet.

Praktik på miljöenheten

Genom att göra din praktik på miljöenheten får du en möjlighet att tillämpa dina kunskaper inom en organisation som har en bred helhetssyn och tar ansvar för vår verksamhet från planering, via utförande till utvärdering och förbättring. På miljöenheten arbetar vi med allt från livsmedelstillsyn, hälsoskyddstillsyn och avloppstillsyn till att handlägga serveringstillstånd, tillstånd för värmepumpar, strandskyddsdispenser, enskilda avlopp och sophämtningsdispenser. En enhet som deltar i de flesta skedena för både företagsliv och privatliv.

Vi är mycket intresserade av att rekrytera nya medarbetare som med goda kunskaper och stort engagemang vill vara med och bygga en kommun och enhet som har sikte på framtiden.  Vi tar gärna in praktikanter från miljö- och hälsoskyddsprogram, miljöanalytiker, ekolog och administratörsprogram.

Skicka din ansökan till:
miljo@ulricehamn.se

Vid frågor kontakta:
Enhetschef Joanna Miklos
E-post: joanna.miklos@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 50 29

Planenheten

Examensarbete och praktik på planenheten

Arbetet på planenheten innefattar flera olika delar och enheten är uppdelad i funktioner. Du som vill skriva examensarbete eller ha praktik hos oss har därför stora möjligheter till utveckling inom det område som just du brinner för.

Vår planfunktion ansvarar för att ta fram kommunens översiktsplan, planprogram och detaljplaner. Översiktsplanen visar inriktningen för kommunens utveckling och framtida mark- och vattenanvändning. Detaljplaner reglerar utformning av till exempel ny bebyggelse. Innan detaljplanearbete påbörjas kan ett planprogram behöva tas fram för att utreda förutsättningar och visioner för det område där det sedan ska tas fram detaljplaner.

Kart- och mätfunktionen ansvarar för att grundkartan för kommunens detaljplaneläggning hålls aktuell och att kartdata levereras till avtalskunder som till exempel Lantmäteriet och Nationella Vägdatabasen. Funktionen ansvarar också för adressättning, byggnads- och lägenhetsregistret samt utsättningar och nybyggnadskartor i samband med bygglov.

Som stöd på planenheten finns också en administration som ansvarar för allt administrativt arbete inom enheten.

Du är välkommen att skicka en ansökan till oss om du är intresserad av examensarbete eller praktik. Om du är intresserad av att skriva examensarbete hos oss får du gärna skicka med idéer på områden att skriva om. Om du vill ha inspiration vid framtagande av idéer inför examensarbete hos oss får du gärna gå in och läsa om våra pågående detaljplaner och övriga arbete via länken.

Skicka din ansökan till:
miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se

Vid frågor kontakta:
Enhetschef Andreas Ekman
E-post: andreas.ekman@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 50 32

Exploateringsenheten

Examensarbete och praktik på exploateringsenheten

På exploateringsenheten finns ett brett spektrum av områden för examensarbete och praktik. Inom enheten ansvarar man för kommunens markberedskap vilket bland annat innefattar att köpa och sälja mark för att invånare och företag ska kunna erbjudas tomter i framtiden. Det innefattar också att tillhandahålla mark där man i framtiden kan behöva exploatera för exempelvis kommunala verksamheter. Vid framtagande av detaljplan är man ett stöd och när detaljplanen är klar är det exploateringsenheten som ansvarar för genomförandet.

Inom enheten finns även en funktion som ansvarar för gatu- och trafikfrågor vilket innefattar kommunala gator, vägar, gång- och cykelvägar samt parkeringsplatser. Dels hanteras parkeringsfrågor och lokala trafikföreskrifter men även projektering av nya trafiklösningar och regional trafikplanering.

Kanske brinner du för att förbättra trafikflödet i Ulricehamn eller har en idé kring nytt sätt att utföra markanvisningstävlingar. Vi är intresserade av nya tankar och idéer och välkomnar ansökningar för både examensarbete och praktik.

Skicka din ansökan till:
miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se

Vid frågor kontakta:
Enhetschef Andreas Ekman
E-post: andreas.ekman@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 50 32

Examensarbete på byggenheten

Ett samarbete med byggenheten innebär värdefullt kunskapsutbyte och en möjlighet för dig att få visa dina ambitioner för en potentiell arbetsgivare. Genom att skriva ditt examensarbete eller uppsats hos oss får du som student lära dig hur det fungerar i vår myndighetsutövning, från bygglovsansökan/anmälan till beslut och en chans att omvandla dina teoretiska kunskaper till praktiskt arbete. Du som söker får gärna studera till bygglovingenjör, bygglovhandläggare, byggnadsinspektör eller inom offentlig förvaltning. Vi önskar efteråt att få ta del av resultatet med förhoppning om att kunna utveckla vår verksamhet.

Praktik på byggenheten

Genom att göra din praktik på byggenheten får du en möjlighet att tillämpa dina kunskaper inom en organisation som har en bred helhetssyn och där medarbetarna får vara med att planera, utvärdera och förbättra verksamheten.

Vi tar gärna in praktikanter från byggnadsingenjörsutbildning, bygglovshandläggarutbildning, byggnadsinspektörsutbildning och administratörsprogram.

Skicka din ansökan till:
bygg@ulricehamn.se

Vid frågor kontakta:
Enhetschef Joanna Miklos-Svan
E-post: joanna.miklossvan@ulricehamn.se
Telefon: 0321 – 59 50 29

Publicerat av Ulricehamns kommun den 5 mars 2019, senast ändrad den 11 april 2023 av Sabina Eskil

Hjälpte informationen på denna sida dig?