Sektor miljö och samhällsbyggnad

Sektor miljö och samhällsbyggnad finns ett brett spektrum av tjänster som är uppdelade på två enheter och du kan jobba som allt från mättekniker till byggnadsinspektör eller samhällsplanerare. Vi välkomnar studenter som vill göra praktik eller skriva examensarbete inom alla delar av verksamheten.

Miljö- och byggenheten

Examensarbete på miljö- och byggenheten

På miljö- och byggenheten är vi intresserade av just dina idéer och tankar till samarbete. Att samarbeta med en kommun ger både värdefullt kunskapsutbyte och en möjlighet för dig att få visa dina ambitioner för en potentiell arbetsgivare. På miljö- och byggenheten arbetar vi med allt från livsmedelstillsyn, hälsoskyddstillsyn, avloppstillsyn och tillsyn inom plan- och bygglagen till att handlägga bygglovsansökningar, serveringstillstånd, tillstånd för värmepumpar, strandskyddsdispenser, enskilda avlopp och sophämtningsdispenser. Få in om bygg. En enhet som deltar i de flesta skedena för både företagsliv och privatliv.

Genom att skriva ditt examensarbete eller uppsats hos oss får du som student lära dig hur en kommuns verksamhet fungerar och en god chans att omsätta teoretiska kunskaper till praktiskt arbete.  Vi är positiva till att du som söker studerar miljöskydd, ekologi, miljöanalytiker, bygglovsingenjör, bygglovshandläggare, byggnadsinspektör eller offentlig förvaltning. Vi vill gärna ta del av resultatet och hoppas med detta kunna utveckla vår verksamhet.

Praktik på miljö- och byggenheten

Genom att göra din praktik på miljö- och byggenheten får du en möjlighet att tillämpa dina kunskaper inom en organisation som har en bred helhetssyn och tar ansvar för vår verksamhet från planering, via utförande till utvärdering och förbättring. På miljö- och byggenheten arbetar vi med allt från livsmedelstillsyn, hälsoskyddstillsyn, avloppstillsyn och tillsyn inom plan- och bygglagen till att handlägga bygglovsansökningar, serveringstillstånd, tillstånd för värmepumpar, strandskyddsdispenser, enskilda avlopp och sophämtningsdispenser. Få in om bygg. En enhet som deltar i de flesta skedena för både företagsliv och privatliv.

Vi är mycket intresserade av att rekrytera nya medarbetare som med goda kunskaper och stort engagemang vill vara med och bygga en kommun och enhet som har sikte på framtiden.  Vi tar gärna in praktikanter från miljö- och hälsoskyddsprogram, miljöanalytiker, ekolog, byggnadsingenjörsutbildning, bygglovshandläggarutbildning, byggnadsinspektörsutbildning och administratörsprogram.

Skicka din ansökan till:
miljo@ulricehamn.se eller
bygg@ulricehamn.se

Vid frågor kontakta:
Enhetschef Joanna Miklos-Svan
E-post: joanna.miklossvan@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 50 29

Plan och exploateringsenheten

Examensarbete och praktik på plan- och exploateringsenheten.

Arbetet på plan- och exploateringsenheten innefattar flera olika delar och enheten är uppdelad i funktioner. Du som vill skriva examensarbete eller ha praktik hos oss har därför stora möjligheter till utveckling inom det område som just du brinner för.

Vår planfunktion ansvarar för att ta fram kommunens översiktsplan, planprogram och detaljplaner. Översiktsplanen visar inriktningen för kommunens utveckling och framtida mark- och vattenanvändning. Detaljplaner reglerar utformning av till exempel ny bebyggelse. Innan detaljplanearbete påbörjas kan ett planprogram behöva tas fram för att utreda förutsättningar och visioner för det område där det sedan ska tas fram detaljplaner.

Kart- och mätfunktionen ansvarar för att grundkartan för kommunens detaljplaneläggning hålls aktuell och att kartdata levereras till avtalskunder som till exempel Lantmäteriet och Nationella Vägdatabasen. Funktionen ansvarar också för adressättning, byggnads- och lägenhetsregistret samt utsättningar och nybyggnadskartor i samband med bygglov.

På mark- och exploateringsfunktionen finns även här ett brett spektrum för examensarbete och praktik. Här på denna enheten ansvarar man för kommunens markberedskap, vilket bland annat innefattar att köpa och sälja mark för att invånare och företag ska kunna erbjudas tomter i framtiden. Det innefattar också att tillhandahålla mark där man i framtiden kan behöva exploatera för exempelvis kommunala verksamheter. Man är även på denna enheten ett stöd vid framtagande av detaljplaner.

Inom vår enhet finns även en funktion som ansvarar för gatu- och trafikfrågor, vilket innefattar kommunala gator, gång- och cykelvägar samt parkeringsplatser. Dels hanteras parkeringsfrågor och lokala trafikföreskrifter men även projektering och av nya trafiklösningar och regional trafikplanering.

Kanske brinner du för att förbättra trafikflödet i Ulricehamn eller har en idé kring nytt sätt att utföra markanvisningstävlingar. Vi är intresserade av nya tankar och idéer och välkomnar ansökningar för både examenstrafik och praktik.

Som stöd på de olika enheterna finns också en administration som ansvarar för allt administrativt arbete inom enheten.

Du är välkommen att skicka en ansökan till oss om du är intresserad av examensarbete eller praktik. Om du är intresserad av att skriva examensarbete hos oss får du gärna skicka med idéer på områden att skriva om. Om du vill ha inspiration vid framtagande av idéer inför examensarbete hos oss får du gärna gå in och läsa om våra pågående detaljplaner och övriga arbete via länken.

Skicka din ansökan till:
miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se

Vid frågor kontakta:
Enhetschef Sara Bjerenius
E-post: sara.bjerenius@ulricehamn.se 
Telefon: 0321-59 53 60

Examensarbete på miljö- och byggenheten

På miljö- och byggenheten är vi intresserade av just dina idéer och tankar till samarbete. Att samarbeta med en kommun ger både värdefullt kunskapsutbyte och en möjlighet för dig att få visa dina ambitioner för en potentiell arbetsgivare. På miljö- och byggenheten arbetar vi med allt från livsmedelstillsyn, hälsoskyddstillsyn, avloppstillsyn och tillsyn inom plan- och bygglagen till att handlägga bygglovsansökningar, serveringstillstånd, tillstånd för värmepumpar, strandskyddsdispenser, enskilda avlopp och sophämtningsdispenser. Få in om bygg. En enhet som deltar i de flesta skedena för både företagsliv och privatliv.

Genom att skriva ditt examensarbete eller uppsats hos oss får du som student lära dig hur en kommuns verksamhet fungerar och en god chans att omsätta teoretiska kunskaper till praktiskt arbete.  Vi är positiva till att du som söker studerar miljöskydd, ekologi, miljöanalytiker, bygglovsingenjör, bygglovshandläggare, byggnadsinspektör eller offentlig förvaltning. Vi vill gärna ta del av resultatet och hoppas med detta kunna utveckla vår verksamhet.

Praktik på miljö- och byggenheten

Genom att göra din praktik på miljö- och byggenheten får du en möjlighet att tillämpa dina kunskaper inom en organisation som har en bred helhetssyn och tar ansvar för vår verksamhet från planering, via utförande till utvärdering och förbättring. På miljö- och byggenheten arbetar vi med allt från livsmedelstillsyn, hälsoskyddstillsyn, avloppstillsyn och tillsyn inom plan- och bygglagen till att handlägga bygglovsansökningar, serveringstillstånd, tillstånd för värmepumpar, strandskyddsdispenser, enskilda avlopp och sophämtningsdispenser. Få in om bygg. En enhet som deltar i de flesta skedena för både företagsliv och privatliv.

Vi är mycket intresserade av att rekrytera nya medarbetare som med goda kunskaper och stort engagemang vill vara med och bygga en kommun och enhet som har sikte på framtiden.  Vi tar gärna in praktikanter från miljö- och hälsoskyddsprogram, miljöanalytiker, ekolog, byggnadsingenjörsutbildning, bygglovshandläggarutbildning, byggnadsinspektörsutbildning och administratörsprogram.

Skicka din ansökan till:
miljo@ulricehamn.se eller
bygg@ulricehamn.se

Vid frågor kontakta:
Enhetschef Joanna Miklos-Svan
E-post: joanna.miklossvan@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 50 29

Publicerat av Ulricehamns kommun den 5 mars 2019, senast ändrad den 5 december 2023 av Sabina Eskil

Hjälpte informationen på denna sida dig?