Sektorer och kommunledningsstab

De fyra sektorerna lärande, välfärd, service samt miljö- och samhällsbyggnad, bildar den största delen av kommunens förvaltning.

Verksamheten i sektorerna består framförallt av service till dig som kommuninvånare, näringsidkare eller besökare. Det finns även en kommunledningsstab med kommunens funktioner för ekonomi, kansli, kommunikation och personal.

Varje sektor leds av en chef som tillsammans med kommunledningsstabens chefer bildar förvaltningens ledningsgrupp. Ledningsgruppen leds av kommunchef.

Sektor lärande

I sektor lärande finns verksamheterna:

  • Förskola
  • Grundskola
  • Tingsholm

Samt verksamheten för skolutveckling- och stöd.

Sektorn leds av barn- och utbildningschefen.

Sektor välfärd

I sektor välfärd ingår verksamheterna vård- och omsorgsboende, hemtjänst och hemsjukvård, funktionsnedsättning, samt individ- och familjeomsorg. Sektorn leds av socialchefen.

Sektor miljö- och samhällsbyggnad

I sektor miljö- och samhällsbyggnad finns enheterna miljö- och bygg samt plan- och exploatering. Sektorn leds av samhällsbyggnadschefen.

Sektor service

I sektor service finns verksamheterna fastighet, kost, kommunservice, IT samt kultur- och fritid. Verksamheten leds av servicechefen.

Ekonomifunktionen

Ekonomifunktionen arbetar med allt som rör budget, löpande redovisning, uppföljning, årsredovisning samt samtliga in- och utbetalningar. Vi jobbar också med upphandlingar och ramavtal. Funktionen leds av ekonomichefen.

Kanslifunktionen

Kanslifunktionen är ett administrativt stöd till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Här finns också kommunstyrelsens diarium, centralarkiv, notarius publicus och hanteringen av borgerliga vigslar. När det är val är det praktiska genomförandet av valen en stor uppgift.

Utvecklingsfunktionen

I utvecklingsfunktionen finns strategiska funktioner kring övergripande verksamhetsutveckling, social och ekologisk hållbarhet. Här finns även det övergripande säkerhetsarbetet inom ramen för civil beredskap, informationssäkerhet och trygghet. Funktionen leds av utvecklingschefen.

Kommunikationsfunktionen

Kommunikationsfunktionen ansvarar bland annat för kommunens intranät, webbplats och sociala medier. Vi har hand om trycksaker och olika typer av produktioner. Vi jobbar också med press och media, grafisk profil och kommunens varumärke. Funktionen leds av kommunikationschefen.

HR-funktionen

HR-funktionen har hand om bland annat rekrytering och kompetensförsörjning, anställningsrätt och anställningsförhållanden, rehabilitering, arbetsmiljö och pensioner.

I sektor lärande finns verksamheterna:

  • Förskola
  • Grundskola
  • Tingsholm

Samt verksamheten för skolutveckling- och stöd.

Sektorn leds av barn- och utbildningschefen.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 11 mars 2015, senast ändrad den 5 mars 2024 av Elin Ohlsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?