Sektorer och kommunledningsstab

De fyra sektorerna lärande, välfärd, service samt miljö- och samhällsbyggnad, bildar den största delen av kommunens förvaltning.

Verksamheten i sektorerna består framförallt av service till dig som kommuninvånare, näringsidkare eller besökare. Det finns även en kommunledningsstab med kommunens funktioner för ekonomi, kansli, kommunikation och personal.

Varje sektor leds av en chef som tillsammans med kommunledningsstabens chefer bildar förvaltningens ledningsgrupp. Ledningsgruppen leds av kommunchef.

Sektor lärande

I sektor lärande finns verksamheterna:

  • Förskola
  • Grundskola
  • Tingsholm

Samt verksamheten för skolutveckling- och stöd.

Sektorn leds av barn- och utbildningschefen.

Sektor välfärd

I sektor välfärd ingår verksamheterna vård- och omsorgsboende, hemtjänst och hemsjukvård, funktionsnedsättning, samt individ- och familjeomsorg. Sektorn leds av socialchefen.

Sektor miljö- och samhällsbyggnad

I sektor miljö- och samhällsbyggnad finns enheterna miljö- och bygg samt plan- och exploatering. Sektorn leds av samhällsbyggnadschefen.

Sektor service

I sektor service finns verksamheterna fastighet, kost, kommunservice, IT samt kultur- och fritid. Verksamheten leds av servicechefen.

Ekonomifunktionen

Ekonomifunktionen arbetar med allt som rör budget, löpande redovisning, uppföljning, årsredovisning samt samtliga in- och utbetalningar. Vi jobbar också med upphandlingar och ramavtal. Funktionen leds av ekonomichefen.

Kanslifunktionen

Kanslifunktionen arbetar bland annat med juridiska ärenden och är ett administrativt stöd till kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Här finns också kommunstyrelsens diarium, notarius publicus och hanteringen om borgerliga vigslar. När det är val är det praktiska genomförandet av valen en stor uppgift. Inom kansliet finns också strategiska funktioner kring övergripande verksamhetsutveckling, säkerhetssamordning och folkhälsa. Funktionen leds av kanslichefen.

Kommunikationsfunktionen

Kommunikationsfunktionen ansvarar bland annat för kommunens intranät, webbplats och sociala medier. Vi har hand om trycksaker och olika typer av produktioner. Vi jobbar också med press och media, grafisk profil och kommunens varumärke. Funktionen leds av kommunikationschefen.

HR-funktionen

HR-funktionen har hand om bland annat rekrytering och kompetensförsörjning, anställningsrätt och anställningsförhållanden, rehabilitering, arbetsmiljö och pensioner.

I sektor lärande finns verksamheterna:

  • Förskola
  • Grundskola
  • Tingsholm

Samt verksamheten för skolutveckling- och stöd.

Sektorn leds av barn- och utbildningschefen.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 11 mars 2015, senast ändrad den 2 oktober 2023 av Anders Rosenberg

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?