Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

För att söka parkeringstillstånd behöver du skicka in en ansökan, ett läkarintyg som är mindre än tre månader gammalt samt ett foto och en signatur. Du kan bara söka om tillstånd i den kommun du är folkbokförd i.

Ansök om parkeringstillstånd

Du kan ansöka om parkeringstillstånd via vår e-tjänst. Om du inte har möjlighet att ansöka via e-tjänsten kan du ansöka via vår blankett.

Ansök via e-tjänst

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ansök via blankett

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (pdf)

Ansökningsblankett och intyg ska skickas tillsammans via post till:

Ulricehamns kommun
Exploateringsenheten
523 86 Ulricehamn

Ombud för ansökan

Om du fyller i ansökan om parkeringstillstånd som ombud för någon annan behöver du även fylla i och bifoga nedan blankett.

Fullmakt parkeringstillstånd för rörelsehindrade (pdf)

Handläggningstid

Handläggningstiden är 3 till 4 veckor. Under semesterperioden juni till augusti kan handläggningstiden bli längre.

Kan jag få parkeringstillstånd?

 • Du kan få tillstånd om du har betydande svårigheter att förflytta dig till fots till och från ett fordon inom rimligt avstånd från en parkeringsplats.
 • Du kan få tillstånd i undantagsfall, om du har rörelsehinder, men inte kör bil själv. Då krävs det att du är beroende av förarens kontinuerliga hjälp utanför fordonet, till exempel om du har allvarlig balansrubbning, förhöjd fallrisk eller använder livsuppehållande medicin. I normalfallet anses föraren kunna lämna av en passagerare med rörelsehinder och därefter parkera bilen enligt vanliga regler.
 • Har du psykiska problem, till exempel fobier, kan du endast få tillstånd om de psykiska problemen begränsar gångförmågan nämnvärt. Läkare med specialistkompetens i psykiatri ska utfärda intyg, utförligt beskriva problemen och hur de påverkar gångförmågan. Även i vissa andra fall kan vi kräva in specialistutlåtande.

Du kan inte få parkeringstillstånd om du:

 • inte har något rörelsehinder som påverkar din förmåga att gå.
 • är blind, men inte har något rörelsehinder.
 • har svårigheter att bära.
 • har mag- och tarmproblem, till exempel tarminfektion eller inkontinens med akut behov av att uppsöka toalett.
 • har svårigheter att ta dig i och ur en bil.
 • har rörelsehinder av kortvarigt slag.

Giltighet för parkeringstillstånd

I Sverige gäller generellt att den som har parkeringstillstånd för rörelsenedsättning får parkera:

 • på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns angiven på platsen.
 • under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 men mindre än 24 timmar.
 • högst tre timmar på plats där parkering är förbjuden eller tillåten kortare tid än tre timmar enligt lokala trafikföreskrifter.
 • under högst 3 timmar på gågata, där det är skyltat som gågata.

Parkeringstillståndet är personligt

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv färdas i fordonet. Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.

Förlorat eller upphittat parkeringstillstånd

Förlorat eller stulet parkeringstillstånd ska polisanmälas. Vid anmälan spärrar kommunen kortet och utfärdar ett nytt. Upphittat parkeringstillstånd lämnas till polisen eller till den kommun som utfärdat det.

Var ska jag placera parkeringstillståndet?

Parkeringstillståndet ska vara placerat på insidan av fordonets vindruta, eller motsvarande plats. Framsidan av tillståndet ska vara väl synligt utifrån. Parkeringstillståndet är stöldbegärligt och bör inte ligga kvar i bilen då det inte används av tillståndshavaren!

Var får jag parkera och inte?

Parkeringstillstånd ger inte rätt att parkera där det är förbud på att stanna och parkera. Det ger inte heller rätt att parkera på plats som är avsedd för visst ändamål eller fordonsslag – till exempel vändzon, lastzon, taxizon eller p-plats för buss/lastbil.

Parkeringstillstånd gäller vidare inte på huvudled, om inte särskilt vägmärke anger att parkering är tillåten. På gårdsgator gäller parkeringstillstånd enbart på särskilt anordnade parkeringsplatser. Parkeringstillståndet gäller i hela landet. Tillståndet gäller även i de flesta europeiska länder enligt EU-rådets rekommendationer från 4 juni 1998. Besked om giltighet utomlands kan erhållas från kommunen.

Parkeringstillståndet gäller inte på privat mark om inte markägaren särskilt medgivit detta, till exempel i parkeringshus. Kontakta markägaren i varje särskilt fall.

Karta över parkeringsplatser för rörelsehindrade

Karta över handikapparkeringar

 • Du kan få tillstånd om du har betydande svårigheter att förflytta dig till fots till och från ett fordon inom rimligt avstånd från en parkeringsplats.
 • Du kan få tillstånd i undantagsfall, om du har rörelsehinder, men inte kör bil själv. Då krävs det att du är beroende av förarens kontinuerliga hjälp utanför fordonet, till exempel om du har allvarlig balansrubbning, förhöjd fallrisk eller använder livsuppehållande medicin. I normalfallet anses föraren kunna lämna av en passagerare med rörelsehinder och därefter parkera bilen enligt vanliga regler.
 • Har du psykiska problem, till exempel fobier, kan du endast få tillstånd om de psykiska problemen begränsar gångförmågan nämnvärt. Läkare med specialistkompetens i psykiatri ska utfärda intyg, utförligt beskriva problemen och hur de påverkar gångförmågan. Även i vissa andra fall kan vi kräva in specialistutlåtande.

Du kan inte få parkeringstillstånd om du:

 • inte har något rörelsehinder som påverkar din förmåga att gå.
 • är blind, men inte har något rörelsehinder.
 • har svårigheter att bära.
 • har mag- och tarmproblem, till exempel tarminfektion eller inkontinens med akut behov av att uppsöka toalett.
 • har svårigheter att ta dig i och ur en bil.
 • har rörelsehinder av kortvarigt slag.

Publicerat av Elin Ohlsson den 18 september 2020, senast ändrad den 8 november 2023 av Oscar Andersson

Hjälpte informationen på denna sida dig?