En- och tvåbostadshus

En- eller tvåbostadshus innehåller maximalt två bostäder som till vardags kan kallas för villa, parhus, radhus eller kedjehus. Hit räknas också fritidshus. Ska du bygga något av dessa krävs det bygglov. Tänk på att du inte får börja bygga förrän du fått startbesked. 

 

Var ska du bygga?

Inom detaljplanelagt område

Detaljplanen reglerar vad och hur du får bygga på en fastighet. Detaljplanen kan exempelvis reglera vad byggnader får användas till, hur mycket man får bygga, placering, yttre utformning med mera.

Karta över gällande detaljplaner

Utanför planlagt område

Planerar du bygga utanför detaljplanelagt område krävs bygglov men det finns inte några bindande besked om hur och vad som får byggas. Sök därför gärna förhandsbesked först för att få svar på om det lämpar sig att bygga på platsen. Du behöver se till att det finns tillgång till följande: 

 • vattenförsörjning 
 • avlopp 
 • avfallshantering 
 • samhällsservice så som skola, förskola, matvaruaffär, m.fl.  
 • det ska även gå att komma fram till tomten med utryckningsfordon 

Om det inte finns ett avlopp tillgängligt måste en särskild ansökan skickas till miljö om tillstånd för att anlägga ett nytt. Tänk på att du inte får anlägga avloppet innan du har fått ditt tillstånd. Kontakta miljö i god tid före du sätter i gång med ditt projekt om du har frågor.

Enskilt avlopp
Förhandsbesked 

Gör din ansökan

För att kunna handlägga ditt ärende behövs tydliga handlingar som redovisar vad du vill göra. 

Bifoga rätt handlingar och ritningar till din ansökan:

 • kartprodukt beställd från kommunen ska användas som situationsplan 
 • fasadritning  
 • planritning  
 • sektionsritning  
 • markplaneringsritning  
 • marksektionsritning  
 • certifierad kontrollansvarig  

Beroende på förutsättningarna på platsen kan ytterligare handlingar behövas under handläggningens gång. Om ytterligare handlingar behövs meddelar handläggaren detta.  

Exempelritningar

Ritningar ska vara fackmässigt utförda. Det innebär att de ska vara tydliga och vara av så god kvalitet att handläggaren ska kunna bedöma ansökan effektivt och rättssäkert. Om ansökan ska skickas till grannar och andra sakägare ska även de tydligt kunna förstå förslaget. 

Exempel på ritningar 

Kontrollansvarig

Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Byggnadsnämnden gör bedömningen i varje enskilt ärende om kontrollansvarig krävs, detta meddelas under handläggningens gång. Den kontrollansvariga ska ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften. En kontrollansvarig måste kunna intyga detta genom att vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Anmälan om kontrollansvarig (e-tjänst)

Beställ kartunderlag

För att du ska kunna göra en bra planering och placering av den tänkta byggnaden ska du beställa en karta över din fastighet. En situationsplan är den enskilt viktigaste handlingen i byggärenden då den visar omfattningen och bestämmer läget för det som ska byggas. Det innebär att det är nödvändigt med ett bestämt ursprung och säkerställd kvalitet på den kartprodukt som en situationsplan är baserad på.  

På kartan framgår det om din fastighet ligger inom eller utanför detaljplanerat område. I din ansökan ska du sedan använda kartan för att skapa den situationsplan som krävs för bygglovet. Kartproduktens giltighetstid är ett år från det datum den skapades förutsatt att den inte varit använd i ett tidigare ärende.

Beställ karta och mätuppdrag

Hur lång tid tar en bygglovsansökan?

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare tio veckor om projektet eller förutsättningarna för platsen är komplicerade. Om man som sökande skickar in ytterligare underlag på eget initiativ i ärendet räknas tidsfristen från den dagen då det nya underlaget kom in till byggnadsnämnden. Med eget initiativ menas om man som sökande vill ändra sin ansökan.   

Avgift

Avgift

Den avgift som byggnadsnämnden tar ut för handläggningen av ett ärende om lov, förhandsbesked eller anmälan ska redovisas i beslutet. Redovisningen ska vissa hur avgiften har fastställts.    

Avgiften för åtgärden är olika från gång till gång. Detta kan bero på bland annat: 

 • var du bygger, om det är inom eller utanför detaljplanerat område 
 • byggnadens eller anläggningens storlek 
 • hur avancerat byggnationen är 

Nedan kan du se exempel på en slutgiltig avgift kan hamna omkring. 

Avgifter tas ut vid beslut om lov, startbesked och avslag. Återtas en ansökan eller anmälan där handläggningen är påbörjad tas en avgift ut motsvarande nedlagd tid. 

Exempel på avgift: 
Vid ett en- eller tvåbostadshus med en area upp till 130–199 m² som inte avviker från detaljplanens bestämmelser kan avgiften kosta cirka 26 000 kr inklusive startbesked samt slutbesked. 

Vid ett en- eller tvåbostadshus med en area upp till 130–199 som har ett giltigt förhandsbesked där man hör 3–10 stycken grannar kan avgiften kosta cirka 26 500 kr inklusive startbesked samt slutbesked. 

Inom detaljplanelagt område

Detaljplanen reglerar vad och hur du får bygga på en fastighet. Detaljplanen kan exempelvis reglera vad byggnader får användas till, hur mycket man får bygga, placering, yttre utformning med mera.

Karta över gällande detaljplaner

Utanför planlagt område

Planerar du bygga utanför detaljplanelagt område krävs bygglov men det finns inte några bindande besked om hur och vad som får byggas. Sök därför gärna förhandsbesked först för att få svar på om det lämpar sig att bygga på platsen. Du behöver se till att det finns tillgång till följande: 

 • vattenförsörjning 
 • avlopp 
 • avfallshantering 
 • samhällsservice så som skola, förskola, matvaruaffär, m.fl.  
 • det ska även gå att komma fram till tomten med utryckningsfordon 

Om det inte finns ett avlopp tillgängligt måste en särskild ansökan skickas till miljö om tillstånd för att anlägga ett nytt. Tänk på att du inte får anlägga avloppet innan du har fått ditt tillstånd. Kontakta miljö i god tid före du sätter i gång med ditt projekt om du har frågor.

Enskilt avlopp
Förhandsbesked 

Publicerat av Ida Johansson den 22 september 2023, senast ändrad den 30 januari 2024 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?