Kommunrevisionen

Kommunfullmäktige ska kontrollera att den kommunala verksamheten sköts på ett riktigt sätt. För det arbetet utser kommunfullmäktige fem politiker till förtroendevalda revisorer i kommunrevisionen.

Revisionen granskar och bedömer hur kommunstyrelsen, nämnderna och beredningarna utför sina uppgifter. I uppdraget ingår även att som lekmannarevisorer granska de kommunala bolagen. Till sin hjälp anlitar revisorerna sakkunniga. Kommunrevisionen ska arbeta enligt ”god revisionssed” i kommunal verksamhet.

Kommunrevisionens valda revisorer är oberoende och ska agera opolitiskt. De granskar inte kommunens myndighetsutövning mot enskild.

Revisionsberättelse

Revisorerna lämnar årligen en revisionsberättelse som är en granskning av verksamheten under föregående år. Under året lämnas även revisionsrapporter som är inriktade på de frågor revisorerna valt att granska närmare. Nedan kan du ta del av de senaste revisionsberättelserna.

Revisionsberättelse år 2016 (pdf)
Revisionsberättelse år 2017 Undertecknad av Lars-Erik Josefson, Mats Jönsson,
Ingrid Isaksson och Marianne Henningsson
(pdf)

Revisionsberättelse år 2017 Undertecknad av Lars Karlberg (pdf)
Revisionsberättelse år 2018 (pdf)
Revisionsberättelse år 2019 (pdf)
Revisionsberättelse år 2020 (pdf)
Revisionsberättelse år 2021 (pdf)
Revisionsberättelse år 2022 (pdf)
Revisionsberättelse år 2023 (pdf)

Revisionsrapport

Revisionsrapport, stiftelser och donationsfonder år 2016 (pdf)
Revisionsrapport, stiftelser och donationsfonder år 2017 (pdf)
Revisionsrapport, stiftelser och donationsfonder år 2018 (pdf)
Revisionsrapport, stiftelser och donationsfonder år 2019 (pdf)
Revisionsrapport, stiftelser och donationsfonder år 2020 (pdf)
Revisionsrapport, stiftelser och donationsfonder år 2021 (pdf)

Granskningar

2024
Granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut

2022

Granskning av kvalitet och effektivitet inom hemtjänsten samt kommunstyrelsens svar år 2022 (pdf)
Granskning av direktupphandling Ulricehamns kommun samt kommunstyrelsens svar år 2022 (pdf)
Granskning av den samordnade investeringsprocessen samt kommunstyrelsens svar år 2022 (pdf)

2021

Revisionsrapport – Nulägesbeskrivning av arbetet med att bygga nytt bibliotek samt kommunstyrelsens svar år 2021 (pdf)
Granskning av stöldbegärliga inventarier samt kommunstyrelsens svar år 2021 (pdf)
Granskning av likvärdig skola samt kommunstyrelsens svar år 2021 (pdf)

2020

Granskning av planprocessen samt kommunstyrelsens svar år 2020 (pdf)
Granskning av konsthantering samt kommunstyrelsens svar år 2020 (pdf)
Granskning av rutiner vid kontanthantering samt kommunstyrelsens svar år 2020 (pdf)

2019

Granskning av investeringsprocessen år 2019 samt kommunstyrelsens svar (pdf)
Granskning om kommunen tillhandahåller korttidsboende i tillräcklig omfattning år 2019 (pdf)
Granskning av måluppfyllelse för kommunstyrelsen avseende sektor samhällsbyggnad och miljö samt kommunstyrelsens svar år 2019 (pdf)
Granskning av investeringsprocessen år 2019 (pdf)
Granskning om kommunen tillhandahåller korttidsboende i tillräcklig omfattning år 2019 samt kommunstyrelsens svar (pdf)

2018

Granskning av Ulricehamns avtal med bolag år 2018 (pdf)
Granskning av omfattning och riktlinjer för frivilliga bidrag år 2018 (pdf)
Granskning av kommunens kommunikations- och dokumentationshantering år 2018 (pdf)
Granskning av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) år 2018 (pdf)

2017

Granskning av rutiner för att identifiera anställdas bisysslor och för att beakta jävsregler (pdf)
Uppföljning av verksamhetssystem och rutiner inom äldreomsorgen (pdf)
Granskning av kommunens rutiner kring tillfälligt stöd för flyktingmottagande år 2017 (pdf)
Granskning av kommunens och de kommunala bolagens åtaganden i samband med Världscupen 2017 år 2018 (pdf)

2016

Granskning av kommunstyrelsens arbete med att sänka sjuktalen (pdf)
Granskning av rutiner kring intern kontroll år 2016 (pdf)

Revisorer

Ordförande

Ingrid Isaksson (S)
ingrid.isaksson@fv.ulricehamn.se

Vice ordförande

Ingvar Ideström (M)
ingvar.ideström@fv.ulricehamn.se

Bengt-Olof Magnusson (C)
bengt-olof.magnusson@fv.ulricehamn.se

Johnas Drakpil (NU)
johnas.drakpil@fv.ulricehamn.se

Olof Qvist (SD)
olof.qvist@fv.ulricehamn.se

Publicerat av Ulricehamns kommun den 22 januari 2015, senast ändrad den 6 maj 2024 av Linnea Pettersson

Hjälpte informationen på denna sida dig?