Ansök om planbesked

Ett planbesked behövs för en markägare eller exploatör som har för avsikt att bygga nya bostäder, verksamheter eller något annat som kräver en ny detaljplan, upphävande av eller ändring av befintlig detaljplan.

Vad innebär ett planbesked?

För att en detaljplan ska kunna upprättas eller ändras måste du först ansöka om ett planbesked. En handläggare kommer att göra en bedömning av din ansökan och ta hänsyn till både allmänna och enskilda intressen. Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att påbörja ett planarbete. I så fall ska kommunen också ange när planarbetet avses inledas och när det bedöms vara klart.

Besked inom fyra månader

Kommunen är skyldig att besluta om planbesked senast inom fyra månader från den dag då en komplett begäran kommit in. Kommunen och den som gjort ansökan kan dock komma överens om en annan tid.

Besked om planeringsunderlag och yttrande från länsstyrelsen

Det ska framgå av din ansökan om du vill få besked om vilket planeringsunderlag som behövs vid planläggningen. Du som ansöker om planbesked kan också begära att själv få hämta in ett yttrande från länsstyrelsen om planeringsunderlag, detta ska då framgå i ansökan. Du kan läsa om detta mer på Boverkets hemsida

Kostnad för planbesked

Avgift tas ut enligt kommunens fastställda taxa för 2024. Ingen moms tillkommer på avgifterna.

 • Planbesked liten åtgärd:  17 190 kronor
 • Planbesked medelstor åtgärd: 20 055 kronor
 • Planbesked stor åtgärd: 22 920 kronor

Om detaljplanearbete inleds efter positivt planbesked tillkommer kostnader för detaljplanearbetet.

Kostnad för ny detaljplan/detaljplaneändring/områdesbestämmelser

Avgift tas ut enligt kommunens fastställda taxa för 2024. Ingen moms tillkommer på avgifterna.

 • Klass 1: Detaljplan med mycket liten planproblematik och begränsad yta: 82 100 kronor
 • Klass 2: Detaljplan med begränsad problematik, och utan kända komplexa förutsättningar: 175 600 kronor
 • Klass 3: Detaljplan med enklare planproblematik och fåtal kända komplexa förutsättningar: 292 000 kr
 • Klass 4: Detaljplan med medel planproblematik och där förutsättningarna kan vara oklara: 409 400 kronor
 • Klass 5: Detaljplan med komplex planproblematik och oklara förutsättningar: 526 800 kronor
 • Klass 6: Detaljplan med mycket komplex planproblematik och oklara förutsättningar: 702 400 kronor
 • Oklara förutsättningar, när ärendet ej går att hänföra till någon av klasserna: 1140 kr

Det kan även tillkomma kostnader för eventuella utredningar.

Avgift tas ut enligt kommunens fastställda taxa för 2024. Ingen moms tillkommer på avgifterna.

 • Planbesked liten åtgärd:  17 190 kronor
 • Planbesked medelstor åtgärd: 20 055 kronor
 • Planbesked stor åtgärd: 22 920 kronor

Om detaljplanearbete inleds efter positivt planbesked tillkommer kostnader för detaljplanearbetet.

Publicerat av Elin Ohlsson den 13 oktober 2017, senast ändrad den 24 juni 2024 av Oscar Andersson

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?