Eldstad och rökkanal

Om du vill installera en ny eldstad, exempelvis en braskamin eller öppen spis med rökkanal, ska du anmäla det till bygg innan installation. Du får inte påbörja arbetet med installationen innan du har fått startbesked av bygg. Detta gäller också om du installerar en insats i din befintliga öppna spis. 

Var ska du bygga?

Detta kräver anmälan

 • installation av en ny eldstad, kakelugn, braskamin, braskassett eller panna
 • byte av bränsleslag (el- och oljepanna till olje- och vedpanna, oljeeldning till pelletseldning med mera)
 • byte eller ändring av skorstenen
 • annan väsentlig ändring som att till exempel byta braskamin till kakelugn
 • byte till tyngre eldstad som påverkar byggnadens konstruktion

Detta kräver bygglovsansökan

 • Du behöver ansöka om bygglov om skorstenen kommer att gå utvändigt längs med fasaden och ligger inom detaljplanerat område.

Karta över gällande detaljplaner

Detta kräver ingen anmälan

 • byta till likvärdig eldstad med samma prestanda, exempelvis från en braskamin till en ny braskamin
 • byta från en oljepanna till en ny oljepanna, eller vedpanna till en ny vedpanna som har samma prestanda
 • underhållsåtgärder, exempelvis att glidgjuta eller sätta igen insatsrör

Gör din ansökan eller anmälan

Bifoga rätt handlingar och ritningar till din ansökan:

För att kunna handlägga ditt ärende behövs tydliga handlingar som redovisar vad du vill göra: 

 • anmälan om eldstad  
 • enkel kontrollplan eldstad  
 • prestandadeklaration  
 • planritning 
 • fasadritning krävs om du ska dra en ny skorsten utanpå fasaden. 

Exempelritningar

Ritningar ska vara fackmässigt utförda. Det innebär att de ska vara tydliga och vara av så god kvalitet att handläggaren ska kunna bedöma ansökan effektivt och rättssäkert. Om ansökan ska skickas till grannar och andra sakägare ska även de tydligt kunna förstå förslaget.

Exempel på ritningar 

Kontrollplan

Kontrollplanen ska redogöra för de kontroller som behöver utföras för att säkerställa kvaliteten i det du ska bygga. Den ska beskriva vem som ska utföra kontrollen, vilka av kontrollerna som kan kräva särskilda sakkunniga samt mot vad kontrollen sker. Exempel är mot ritningar, branschregler och om bestämmelser i bygglagstiftningen. 

En kontrollplan är till för att samhällets krav på de tekniska egenskaperna ska bli uppfyllda. Den ska alltså inte uppfylla byggherrens önskemål om detaljutförande, finishdetaljer som inte berör de tekniska kraven. Dessa frågor är frågor mellan entreprenören och byggherren. Om man som sökande inkommer med ytterligare underlag på eget initiativ i ärendet räknas tidsfristen från den dagen då det nya underlaget inkom till byggnadsnämnden. Med eget initiativ menas om man som sökande vill ändra sin ansökan.

Kontrollplaner 

Hur lång tid tar en bygganmälan eller en bygglovsansökan?

Gäller ärendet bygganmälan ska du få ett startbesked inom fyra veckor från det datum då din ansökan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare fyra veckor om projektet eller förutsättningarna på platsen är komplicerade.    

Gäller ärendet bygglovsansökan ska du få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare tio veckor om projektet eller förutsättningarna för platsen är komplicerade. Om man som sökande skickar in ytterligare underlag på eget initiativ i ärendet räknas tidsfristen från den dagen då det nya underlaget kom in till byggnadsnämnden. Med eget initiativ menas om man som sökande vill ändra sin ansökan.    

Avgift

Avgift

Den avgift som byggnadsnämnden tar ut för handläggningen av ett ärende om lov, förhandsbesked eller anmälan ska redovisas i beslutet. Redovisningen ska vissa hur avgiften har fastställts.    

Avgiften för åtgärden är olika från gång till gång. Detta kan bero på bland annat: 

 • var du bygger, om det är inom eller utanför detaljplanerat område 
 • byggnadens eller anläggningens storlek 
 • hur avancerat byggnationen är 

Nedan kan du se exempel på vad en slutgiltig avgift kan hamna omkring. 

Avgifter tas ut vid beslut om lov, startbesked och avslag. Om du tar tillbaka din ansökan eller anmälan där handläggningen är påbörjad tas en avgift ut för nedlagd tid. 

Exempel på avgift: cirka 1 500 – 2 000 kr

Detta kräver anmälan

 • installation av en ny eldstad, kakelugn, braskamin, braskassett eller panna
 • byte av bränsleslag (el- och oljepanna till olje- och vedpanna, oljeeldning till pelletseldning med mera)
 • byte eller ändring av skorstenen
 • annan väsentlig ändring som att till exempel byta braskamin till kakelugn
 • byte till tyngre eldstad som påverkar byggnadens konstruktion

Detta kräver bygglovsansökan

 • Du behöver ansöka om bygglov om skorstenen kommer att gå utvändigt längs med fasaden och ligger inom detaljplanerat område.

Karta över gällande detaljplaner

Detta kräver ingen anmälan

 • byta till likvärdig eldstad med samma prestanda, exempelvis från en braskamin till en ny braskamin
 • byta från en oljepanna till en ny oljepanna, eller vedpanna till en ny vedpanna som har samma prestanda
 • underhållsåtgärder, exempelvis att glidgjuta eller sätta igen insatsrör

Publicerat av Ida Johansson den 22 september 2023, senast ändrad den 30 januari 2024 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?