Skärmtak

Ett skärmtak är ett fritt tak över en dörr, en entré eller något liknande. Det ska ha en tydlig samhörighet och vara en del av konstruktionen i den byggnad som skärmtaket är en del av. Detta innebär att ett skärmtak inte kan vara en fristående konstruktion. 

Var ska du bygga?

Det krävs bygglov för tillbyggnad men skärmtak till en- och tvåbostadshus är undantagna från detta krav. Bygglovsbefriade skärmtak får uppföras både inom och utanför detaljplanelagt område. Det krävs ingen anmälan för att påbörja åtgärden och det krävs inte heller något start- eller slutbesked. 

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att ett skärmtak ska vara bygglovsbefriat:

 • det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten 
 • skärmtaket får högst vara 15,0 m2 
 • det ska anordnas över skyddad uteplats, altan, balkong eller entré 
 • skärmtaket ska placeras minst 4,5 meter från tomtgränsgräns 
 • att skärmtaket inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området 

Du behöver bygglov om:

 • skärmtaket är större än 15 m²
 • det inte finns ett en- eller tvåbostadshus på fastigheten 
 • du ska bygga skärmtaket närmare gräns än 4,5 meter och grannen inte lämnar ett skriftligt medgivande

Gör din ansökan

För att kommunen ska kunna handlägga ditt ärende så att du kan få ditt bygglov, krävs att din ansökan och handlingarna är kompletta. 

Bifoga rätt handlingar och ritningar till din ansökan:

För att kunna handlägga ditt ärende behövs tydliga handlingar som redovisar vad du vill göra. 

 • situationsplan, är en karta över din fastighet som du beställt av oss  
 • fasadritning i skala 1:100 
 • planritning i skala 1:100 
 • sektionsritning i skala 1:100 
 • kontrollplan (vid enkla ärenden kan kommunens enkla kontrollplan användas) 
 • anmälan om kontrollansvarig (om det krävs) 

Tänk på det här:   

 • Rita på vitt papper. Ta gärna hjälp av rutat papper för att få fram ett första underlag om ni tycker det är enklare, som ni sedan kan överföra till ett helt vitt papper som ni skickar in med ansökan.   
 • Rita skalenligt. Vanligaste skalan för bygglovsritningar är 1:100 och 1:50 (att rita i skala innebär att den gällande byggnaden eller åtgärden avbildas förminskad så många gånger som skalan anger, till exempel i skala 1:100 motsvarar 1 cm på ritningen 100 cm i verkligheten, eftersom verkligheten då förminskats 100 gånger).   
 • Var noggrann och använd linjal.   
 • Markera tydligt vad som blir tillkommande eller ändras (gäller inte nybyggnad).   
 • Ta hjälp av exempelritningar.  
 • Ha med en skalstock och ritningshuvud med information på ritningen (se exempelritning).  

Inom detaljplanelagt område

Detaljplanen reglerar vad och hur du får bygga på en fastighet. Detaljplanen kan exempelvis reglera vad marken och byggnader får användas till samt hur mycket man får bygga, placering, yttre utformning med mera.

Karta över gällande detaljplaner

Exempelritningar

Ritningar ska vara fackmässigt utförda. Det innebär att de ska vara tydliga och vara av så god kvalitet att handläggaren ska kunna bedöma ansökan effektivt och rättssäkert. Om ansökan ska skickas till grannar och andra sakägare ska även de tydligt kunna förstå förslaget. 

Exempel på ritningar 

Kontrollplan

Kontrollplanen ska redogöra för de kontroller som behöver utföras för att säkerställa kvaliteten i det du ska bygga. Den ska beskriva vem som ska utföra kontrollen, vilka av kontrollerna som kan kräva särskilda sakkunniga samt mot vad kontrollen sker. Exempel är mot ritningar, branschregler och om bestämmelser i bygglagstiftningen. 

En kontrollplan är till för att samhällets krav på de tekniska egenskaperna ska bli uppfyllda. Den ska alltså inte uppfylla byggherrens önskemål om detaljutförande, finishdetaljer som inte berör de tekniska kraven. Dessa frågor är frågor mellan entreprenören och byggherren.

Kontrollplaner 

Kontrollansvarig

 Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Byggnadsnämnden gör bedömningen i varje enskilt ärende om kontrollansvarig krävs, detta meddelas under handläggningens gång Den kontrollansvariga ska ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften. En kontrollansvarig måste kunna intyga detta genom att vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Anmälan om kontrollansvarig (e-tjänst)

Beställ kartunderlag 

För att du ska kunna göra en bra planering och placering av den tänkta byggnaden ska du beställa en karta över din fastighet. En situationsplan är den enskilt viktigaste handlingen i byggärenden då den visar omfattningen och bestämmer läget för det som ska byggas. Det innebär att det är nödvändigt med ett bestämt ursprung och säkerställd kvalitet på den kartprodukt som en situationsplan är baserad på.  

På kartan framgår det om din fastighet ligger inom eller utanför detaljplanerat område. I din ansökan ska du sedan använda kartan för att skapa den situationsplan som krävs för bygglovet. Kartproduktens giltighetstid är ett år från det datum den skapades förutsatt att den inte varit använd i ett tidigare ärende.

Beställ karta och mätuppdrag

Hur lång tid tar en bygglovsansökan?

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare tio veckor om projektet eller förutsättningarna för platsen är komplicerade. Om man som sökande skickar in ytterligare underlag på eget initiativ i ärendet räknas tidsfristen från den dagen då det nya underlaget kom in till byggnadsnämnden. Med eget initiativ menas om man som sökande vill ändra sin ansökan.

Avgift

Avgift

Den avgift som byggnadsnämnden tar ut för handläggningen av ett ärende om lov, förhandsbesked eller anmälan ska redovisas i beslutet. Redovisningen ska vissa hur avgiften har fastställts.    

Avgiften för åtgärden är olika från gång till gång. Detta kan bero på bland annat: 

 • var du bygger, om det är inom eller utanför detaljplanerat område 
 • byggnadens eller anläggningens storlek 
 • hur avancerat byggnationen är 

Nedan kan du se exempel på vad en slutgiltig avgift kan hamna omkring. 

Avgifter tas ut vid beslut om lov, startbesked och avslag. Om du tar tillbaka din ansökan eller anmälan där handläggningen är påbörjad tas en avgift ut för nedlagd tid. 

Exempel på avgift: För ett skärmtak som inte avviker från detaljplanens bestämmelser kan avgiften för lovbeslut, startbesked samt slutbesked kosta cirka 5 000 kr. 

Det krävs bygglov för tillbyggnad men skärmtak till en- och tvåbostadshus är undantagna från detta krav. Bygglovsbefriade skärmtak får uppföras både inom och utanför detaljplanelagt område. Det krävs ingen anmälan för att påbörja åtgärden och det krävs inte heller något start- eller slutbesked. 

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att ett skärmtak ska vara bygglovsbefriat:

 • det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten 
 • skärmtaket får högst vara 15,0 m2 
 • det ska anordnas över skyddad uteplats, altan, balkong eller entré 
 • skärmtaket ska placeras minst 4,5 meter från tomtgränsgräns 
 • att skärmtaket inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området 

Du behöver bygglov om:

 • skärmtaket är större än 15 m²
 • det inte finns ett en- eller tvåbostadshus på fastigheten 
 • du ska bygga skärmtaket närmare gräns än 4,5 meter och grannen inte lämnar ett skriftligt medgivande

Publicerat av Ida Johansson den 22 september 2023, senast ändrad den 30 januari 2024 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?