Starta och bedriva fristående pedagogisk omsorg, förskola eller vissa fritidshem

Vill du starta en fristående pedagogisk omsorg, förskola eller fritidshem i Ulricehamns kommun? Då behöver du ansöka om godkännande som huvudman. Här hittar du övergripande information om vilka regler som gäller.

För utförlig information och ansökningshandlingar, kontakta kommun@ulricehamn.se.

Observera att om du redan bedriver verksamhet i form av förskoleklass, grundskola eller anpassad skola och vill starta fritidshem ansöker du om tillstånd hos Skolinspektionen.

Vem kan driva fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg?

Huvudman för fristående verksamhet kan vara ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, en förening, ett registrerat trossamfund, en stiftelse eller en enskild person.

Krav på verksamheten

För att få tillstånd att starta krävs att det i ansökan framgår att verksamheten har förutsättningar att leva upp till de krav som skollagen ställer. Innan du ansöker om att starta fristående verksamhet bör du studera skollagen samt läroplaner och allmänna råd för den form av verksamhet som är aktuell. Det ställs också särskilda krav på lokaler utifrån miljöbalken.

Ansök om bygglov

För att få tillstånd att starta en förskola eller fritidshem behöver du ha ett godkänt bygglov eller detaljplan för den aktuella verksamheten. För mer info vänligen kontakta bygg@ulricehamn.se

Gör en anmälan enligt reglerna för miljö- och hälsoskydd

Om du vill starta en ny förskola eller fritidshem ska detta anmälas till miljö- och byggenheten. De tittar på om verksamheten och lokalerna är godtagbara ur hälso- och miljösynpunkt miljo@ulricehamn.se .

Registrera livsmedelsverksamhet

Ska livsmedel hanteras i någon form, till exempel tillaga eller servera mat, måste verksamheten vara registrerad hos miljö- och byggenheten som livsmedelsanläggning. Detta gäller även pedagogisk omsorg. För mer info vänligen kontakta miljo@ulricehamn.se (livsmedelshandläggare).

Krav på ägar- och ledningskrets

Den krets av personer som omfattas av ägar- och ledningsprövning ska ha erfarenhet av eller insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten samt lämplighet att bedriva denna. Det innebär att det inom ägar- och ledningskretsen ska finnas kompetens gällande de föreskrifter som krävs för att bedriva förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg, till exempel skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljö samt ekonomi. Det räcker med en samlad kompetens inom ägar- och ledningskretsen. Varje enskild person behöver alltså inte ha den erfarenhet eller insikt som krävs. Det är dock inte tillräckligt att det finns tillgång till kompetent administrativ och ekonomiskt kunnig personal. Det är huvudmannen, och dess ägare och ledning, som ska ha den samlade kompetensen.

En huvudman som gör förändringar inom ägar- och ledningskretsen är skyldig att anmäla detta inom en månad efter att bytet av ägare eller person har genomförts.

Ekonomiska förutsättningar

Huvudmannen ska ha ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet, både vid tiden för ansökan och under hela den tid som förskolan, fritidshemmet eller pedagogisk omsorg bedrivs. Verksamheten ska bedrivas på ett sätt som innebär att den bär sina egna kostnader och att det finns ekonomiskt utrymme för nödvändiga investeringar. I de fall huvudmannen ingår i en koncern beaktas även koncernens ekonomi.
Ulricehamns kommun kan vid bedömning av ekonomiska förutsättningar samt vid ägar- och ledningsprövning bland annat komma att hämta in uppgifter från Polismyndigheten, Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och företag som erbjuder kreditupplysningar.

Ansvar för utbildningen

Alla som godkänns som huvudmän har ansvar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen, föreskrifter som har meddelats med stöd av skollagen liksom de bestämmelser och regler gällande utbildningen som kan finnas i andra lagar.

Det innebär att huvudmannen ska ha ett kvalitetsarbete, det vill säga utbildningen ska följas upp, utvärderas och utvecklas så att de nationella målen för verksamheten uppfylls. Vidare ansvarar huvudmannen för att utbildningen inom den egna verksamheten är likvärdig för alla som deltar i utbildning enligt skollagen samt att den vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Avgift och handläggning av ansökan

För handläggning av ansökningar om godkännande av fristående verksamheter tar Ulricehamns kommun ut en avgift på 25 000 kronor. För hantering av ansökan gällande utökning eller förändringar av befintligt tillstånd är avgiften 15 000 kronor. Faktura skickas till de faktureringsuppgifter som huvudman lämnar i ansökan. Avgiften ska vara betald innan ärendet tas upp för behandling.

När avgiften är betald startar arbetet med att utreda verksamhetens förutsättningar att leva upp till ställda krav. Ett underlag skrivs fram till kommunstyrelsen som fattar beslut i frågan. Från det att en komplett ansökan har inkommit bör beslut fattas inom fyra månader. Du bör därför ansöka i god tid före den planerade verksamhetsstarten.
Efter att sökanden fått beslut om godkännande att starta verksamhet har huvudmannen två år på sig att göra det.

Bidrag från kommunen

Om verksamheten har fått godkänt att starta så är hemkommunen (det vill säga den kommun där barnet är folkbokfört) skyldig att lämna bidrag. Bidraget betalas ut i form av ett grundbidrag för varje inskrivet barn och ska avse kostnader för

  • omsorg och pedagogisk verksamhet
  • pedagogiskt material och utrustning
  • måltider
  • administration
  • mervärdesskatt
  • lokalkostnader

Grundbeloppet bestäms efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning i egen verksamhet. Utöver grundbeloppet kan verksamheten i vissa fall få tilläggsbelopp om det finns ett omfattande behov av särskilt stöd till enskilt barn.

Etableringskontroll

Innan verksamheten startar eller i de fall verksamheten flyttar till nya lokaler gör Ulricehamns kommun en etableringskontroll. Denna form av tillsyn är till för att se att den planering som huvudmannen har presenterat i sin ansökan går att genomföra.

Det är huvudmannen som ansvarar för att i god tid innan verksamhetsstart kontakta Ulricehamns kommun så att tid för etableringskontroll bokas in.

Tillsyn av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

När fristående förskola, vissa fritidshem eller fristående pedagogisk omsorg har startat sin verksamhet är kommunen skyldig att genomföra tillsyn. Med tillsyn menas en regelbunden granskning för att kontrollera att verksamheten uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäckts vid granskningen. Kommunen är vid tillsyn skyldig att göra en ny ägar- och ledningsprövning. Ytterligare tillsyn kan genomföras om det visar sig att det finns brister som behöver följas upp. Om allvarliga missförhållanden upptäcks kan kommunen återkalla godkännandet att bedriva verksamheten.

Tydliggörande av när tilläggsbelopp kan vara aktuellt

Tydliggörande av när tilläggsbelopp kan vara aktuellt

För barn/elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd kan mottagande fristående förskola/skola ansöka om tilläggsbelopp. Ansökan ska avse extraordinära stödinsatser som går väsentligt utöver vad som ersätts genom grundbeloppet, se sista kolumnen. Stödet ska vara kopplat till ett enskilt barn/elev och utgå från barnets/elevens särskilda behov och förutsättningar att tillgodogöra sig förskolans/skolans utbildning.

Skollagen (2010:800) kap 8 23 §, Skolförordningen (2011:185) kap 14 8 §

Förskolan

Ledning och stimulans

Barn har rätt att delta i och att vara delaktiga i alla aktiviteter i förskolan. Det innebär att verksamheterna ska anpassa utbildningen till barns olika förutsättningar och behov.
Ledning och stimulans kan vara
– små grupper,
– tydliga strukturer och rutiner,
– bildstöd,
– generella anpassningar av den fysiska miljön,
– fler pedagoger per barngrupp.

Särskilt stöd

När ledning och stimulans inte räcker behöver förskolan ge mer ledning och stimulans och anpassa undervisningen utifrån barnets behov.
Barns behov av särskilt stöd är situationsbundet och relaterat till vad som händer i mötet mellan barnet, personalen och miljön.
När förskolan utformar särskilt stöd är det lämpligt att utgå från analys av en pedagogisk kartläggning och en handlingsplan som också kan fungera som underlag för en utvärdering av insatsernas effekt.

Särskilt stöd kan vara
– handledning till personalen,
– minskning av antalet barn i barngruppen, – personalförstärkning.

Extraordinära stödinsatser

Extraordinära stödåtgärder är insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra inom ramen för den ordinarie utbildningen och som väsentligt avviker från det förskolan ska göra inom grundbeloppet. Tilläggsbelopp beviljas i undantagsfall och är ersättning för barn som har omfattande behov av särskilt stöd.

Extraordinära stödåtgärder kan vara

– tekniska hjälpmedel,
– assistenthjälp (kan ibland ingå i särskilt stöd),
– omfattande anpassning av förskolans lokaler.
– stödåtgärder för barn med stora inlärningssvårigheter som beror på språkliga eller sociala faktorer och där stöd behövs kontinuerligt över dagen.

Grundskolan

Ledning och stimulans

Barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Utbildningen ska vara individualiserad och kan utformas utifrån elevernas individuella förutsättningar och behov.

Ledning och stimulans kan vara

– tydliga instruktioner,
– bildstöd,
– fler lärare per elev,
– små grupper i vissa ämnen,
– generella anpassningar av den fysiska miljön,
– situationsanpassat ledarskap,
– digitala lärverktyg,
– formativ bedömning.

Extra anpassningar

Extra anpassningar är en mindre ingripande stödinsats som lärare och övrig skolpersonal normalt kan genomföra inom ramen för den ordinarie undervisningen. Extra anpassningar ska ges när det kan befaras att eleven inte kommer att nå de kunskaps-krav som minst ska uppnås. Extra anpassningar ges med utgångspunkt i elevens hela utbildning och inte bara rikta mot ett eller ett fåtal ämnen.

Extra anpassningar kan vara

– ett särskilt schema över skoldagen,
– ett undervisningsområde förklarat på annat sätt,
– extra tydliga instruktioner,
– stöd att sätta igång arbetet,
– hjälp att förstå texter,
– digital teknik med anpassade programvaror,
– anpassade läromedel,
¬- någon extra utrustning,
– extra färdighetsträning,
– enstaka specialpedagogiska insatser.

Särskilt stöd

Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare inom ramen för den ordinarie undervisningen. Även insatsernas omfattning och varaktighet måste beaktas. Det särskilda stödet kan ersätta annan undervisning eller vara ett komplement till den.

Särskilt stöd kan vara

– regelbundna specialpedagogiska insatser i ett visst ämne,
– placering i en särskild undervisningsgrupp,
– enskild undervisning,
– anpassad studiegång
– viss assistenthjälp.

Extraordinära stödåtgärder

Extraordinära stödåtgärder är insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra inom ramen för den ordinarie undervisningen och som väsentligt avviker från det skolan ska göra inom grundbeloppet. Tilläggsbelopp beviljas i undantagsfall och är ersättning för elever som har omfattande behov av särskilt stöd.

Extraordinära stödåtgärder kan vara

– tekniska hjälpmedel,
– särskilda läromedel,
– assistenthjälp (kan ibland ingå i särskilt stöd),
– omfattande anpassning av skolans lokaler,
– stödåtgärder för elever med stora inlärningssvårigheter som beror på språkliga eller sociala faktorer och där stöd behövs kontinuerligt över dagen.

Rutin för ansökan om tilläggsbelopp - grundskola

Dokumentnamn: Rutin för ansökan av tilläggsbelopp i fristående grundskola

Berörd verksamhet: Fristående grundskolor

Upprättad av: Verksamhetsutvecklare

Giltig från: 2022-08-01

Godkänd av: Verksamhetschef grundskola

Rutin för ansökan om tilläggsbelopp i fristående grundskola

Bakgrund

För elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd kan mottagande friskola ansöka om tilläggsbelopp utöver grundbeloppet. Ansökan ska avse extraordinära stödåtgärder som inte har koppling till ordinarie undervisning. Stödet ska vara kopplat till en enskild elev och utgå från elevens särskilda behov och förutsättningar för att fullgöra sin utbildning.

Skollagen kap 10 (2010:800)

39 § Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som

1. har ett omfattande behov av särskilt stöd,

2. ska erbjudas modersmålsundervisning, eller

3. deltar i lovskola.

Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov. Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev i behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

Skolförordningen kap 14 (2011:185)

8 § Med tilläggsbelopp enligt 8 kap. 23 §, 9 kap. 21 §, 10 kap. 39 §, 11 kap. 38 § och 14 kap. 17 § skollagen (2010:800) avses ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder, däribland sådana som riktas till barn och elever med stora inlärningssvårigheter.

Elevens behov och svårigheter ska vara utredda och dokumenterade. Skolan ska utifrån utredningen ha upprättat åtgärdsprogram i vilket det tydligt framgår vilka stödinsatser som skolan redan vidtagit samt effekter av dessa. Vidare ska den sökande visa vilka andra åtgärder man vill pröva och varför man behöver tilläggsbelopp för dessa åtgärder. Bevisbördan ligger på ansökaren. En viktig princip är att särskilt stöd hela tiden ska omprövas och syftet är att stödet om möjligt ska upphöra. Som en del i bedömningen tar verksamhetschef hjälp av kommunens barn- och elevhälsa. För ytterligare information, se Ansöka om tilläggsbelopp, Skolverket

Hur ansökan går till

Ansökan görs terminsvis på avsedd blankett och skickas till verksamhetschef för grundskola.

När verksamhetschef mottagit ansökan skickas en bekräftelse via mejl till rektor.

Ansökningshandlingarna ska kompletteras med åtgärdsprogram samt eventuella intyg/utlåtanden /utredningar som tydliggör elevens svårigheter. Då handlingar utöver pedagogisk kartläggning medföljer ansökan bifogas även samtycke från vårdnadshavare. Utredningar som skickats in vid en tidigare ansökan och som fortfarande är aktuella behöver ej skickas med igen, dock ska hänvisning till dessa ske.

Beslut

Beslut fattas snarast vilket innebär inom 4 veckor efter inkommen ansökan med undantag för semesterveckor under sommar-och julledighet. Beslut skickas till rektor. Beslutet är möjligt att överklaga till allmän förvaltningsdomstol enligt regler i skollagen (28 kap. 5 § 2).

För information om hur ett överklagande går till, se bilaga.

Utbetalning

Beviljat tilläggsbelopp utgår per termin och betalas ut från och med det datum då ansökan inkom till förvaltningen. Tilläggsbeloppet följer eleven och upphör om eleven byter skola eller på annat sätt avbryter utbildningen

Rutin för ansökan om tilläggsbelopp – grundskola

Rutin för ansökan om tilläggsbelopp - förskola

Dokumentnamn: Rutin för ansökan av tilläggsbelopp i fristående förskola

Berörd verksamhet: Fristående förskolor

Upprättad av: Verksamhetsutvecklare

Giltig från: 2022-08-01

Godkänd av: Verksamhetschef förskola

Rutin för ansökan om tilläggsbelopp i fristående förskola

Bakgrund

För barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd kan mottagande fristående förskola ansöka om tilläggsbelopp. Ansökan ska avse extraordinära stödåtgärder som går väsentligt utöver vad som ersätts genom grundbeloppet. Stödet ska vara kopplat till ett enskilt barn och utgå från barnets särskilda behov och förutsättningar att tillgodogöra sig förskolans utbildning.

Skollagen kap 8 (2010:800)

23 § Tilläggsbelopp ska lämnas för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån barnets behov.

Skolförordningen kap 14 (2011:185)

8 § Med tilläggsbelopp enligt 8 kap. 23 §, 9 kap. 21 §, 10 kap. 39 §, 11 kap. 38 § och 14 kap. 17 § skollagen (2010:800) avses ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder, däribland sådana som riktas till barn och elever med stora inlärningssvårigheter.

Barnets behov ska vara utredda och dokumenterade. Förskolan ska visa vilka insatser man provat inom ramen för grundbeloppet och vilken effekt dessa har haft. Vidare ska den sökande visa vilka andra åtgärder man vill pröva och varför man behöver tilläggsbelopp för dessa åtgärder. Bevisbördan ligger på ansökaren. En viktig princip är att särskilt stöd hela tiden ska omprövas och syftet är att stödet om möjligt ska upphöra. Som en del i bedömningen tar verksamhetschef hjälp av kommunens barn- och elevhälsa. För ytterligare information se Ansöka om tilläggsbelopp, Skolverket.

Hur ansökan går till

Ansökan görs terminsvis på avsedd blankett och skickas till verksamhetschef för förskola. När verksamhetschef mottagit ansökan skickas en bekräftelse via mejl till rektor.
Ansökningshandlingarna kan kompletteras med dokumentation såsom intyg/utlåtanden/utredningar som tydliggör barnets svårigheter. Då handlingar utöver pedagogisk kartläggning medföljer ansökan bifogas även samtycke från vårdnadshavare. Utredningar som skickats in vid en tidigare ansökan och som fortfarande är aktuella behöver ej skickas med igen, dock ska hänvisning till dessa ske.

Beslut

Beslut fattas snarast vilket innebär inom 4 veckor efter inkommen ansökan, med undantag för semesterveckor under sommar- och julledighet. Beslutet skickas till rektor. Beslutet är möjligt att överklaga till allmän förvaltningsdomstol enligt regler i skollagen (28 kap. 5 § 2). För information om hur ett överklagande går till, se bilaga.

Utbetalning

Beviljat tilläggsbelopp utgår per termin och betalas ut från och med det datum då ansökan inkom till förvaltningen. Tilläggsbeloppet följer barnet och upphör om barnet byter förskola eller på annat sätt avbryter utbildningen.

Rutin ansökan om tilläggsbelopp förskola

Ersättning för integrerade elever

När en elev tas emot i anpassad grundskola, och går kvar i sin grundskoleklass som en integrerad elev, får skolan ersättning enligt det schablonbelopp som är framtaget i Ulricehamns kommun. När kommunen får information om en sådan elev, betalas beloppet ut automatiskt per månad. Ingen ansökan behöver göras av skolan.

Huvudman för fristående verksamhet kan vara ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, en förening, ett registrerat trossamfund, en stiftelse eller en enskild person.

Publicerat av Anders Rosenberg den 10 oktober 2022, senast ändrad den 17 juni 2024

Hjälpte informationen på denna sida dig?