Bygglov steg för steg

Ska du bygga nytt, bygga till eller bygga om krävs troligtvis ett bygglov eller en anmälan. Du behöver därför ha koll på bygglovsprocessens olika steg.

1. Inför byggprojektet

För att veta om du behöver bygglov eller inte finns en mängd olika parametrar att ta hänsyn till. Här går vi igenom de mest övergripande.

Vilka förutsättningar finns?

Beroende på vad du ska bygga och på vilken plats finns det olika förutsättningar för ditt projekt. Ligger fastigheten inom detaljplanerat område ska du noga granska detaljplanen. Ligger din fastighet utanför detaljplanerat område gäller andra regler. Ta reda på om det finns en detaljplan som gäller för den aktuella fastigheten.

Ulricehamns kommuns detaljplaner

Vad ska du bygga?

Beroende på vilken typ av byggprojekt du planerar behövs olika typer av underlag (ritningar och kartor). Du hittar information om vad som specifikt krävs inför just ditt projekt på Vad vill du bygga?

Hur ska bygget se ut?

Om du har en idé om vad du ska bygga gäller det att få ner den visionen på papper. Ta gärna hjälp av någon som ritar åt dig om du är osäker på hur man gör. På så sätt ser du till att ritningarna blir fackmannamässigt utförda och din ansökan kan behandlas fortare. Kommunen får inte lov att rekommendera någon specifik arkitekt och kan därför inte hjälpa dig med detta.

Tips för dig som tänker rita själv (pdf)

Gamla ritningar

Ska du bygga till eller vill ta del av de ritningar och bygglov som redan finns för fastigheten kan du vända dig till bygg@ulricehamn.se.

Informera grannarna

Ett bygge eller projekt som följer detaljplanen har lagen på sin sida. Vår erfarenhet är samtidigt att processen går snabbare och smidigare om den som bygger har pratat med grannarna i ett tidigt skede. Det minskar risken för att bygglovet överklagas.

Energi- och klimatrådgivning

Tänk energismart i alla byggprojekt, oavsett om du bygger nytt, bygger till eller renoverar. Kontakta gärna vår Energi- och klimatrådgivare som kan ger råd kring klimatval, isolering, uppvärmning och ventilation.

Vad kostar ett bygglov?

Bygglov kostar olika beroende på projektets omfattning och det kan vara svårt att få en slutgiltig kostnad före alla handlingar är inlämnade. Det är omfattningen av byggnationen som påverkar kostnaden.

Kostnader för bygglov

Behöver du en kontrollansvarig?

Om en åtgärd kräver bygglov eller anmälan måste du som byggherre i vissa fall utse en kontrollansvarig för ditt projekt. Denna person är din sakkunniga under projektet och ser till att rätt kompetens finns. Kontrollansvarig måste vara certifierad och får inte vara släkt eller arbetskamrat till dig.

Information om kontrollansvarig hos Boverket

Vad gäller för förhandsbesked?

Om fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och du planerar att bygga nytt  eller stycka av en tomt för nybyggnation, behöver du ansöka om förhandsbesked före du ansöker om bygglov. På så sätt kan du spara både tid och pengar.

Behov av kartunderlag?

Innan du skickar in din ansökan behöver du beställa en karta hos kommunen.

Beställ kartprodukt

Kommunen eller Lantmäteriet kan mot en kostnad hjälpa till att mäta upp fastighetstomten åt dig.

2. Skicka in ansökan

Tänk på att det är viktigt att handlingarna är kompletta från början. Det är först när en handläggare har tittat på ditt ärende och konstaterat att allt är komplett, som vi börjar räkna de 10 handläggningsveckorna, inte dagen då du sänder in din ansökan.

Ansök digitalt

Skicka gärna in din ansökan digitalt till bygg@ulricehamn.se

 

3. Ansökan handläggs

Ansökan mottas och diarienummer tilldelas

När vi registrerat din ansökan skickas en bekräftelse till dig med ett unikt diarienummer för just ditt ärende. Har du sänt in en blankettansökan och uppgett mejladress, får du besked den vägen, annars skickas brev till dig.

Komplett ansökan utreds

Handläggaren bedömer om din ansökan innehåller alla handlingar som krävs för just ditt projekt. Om någon handling saknas eller om ritningarna inte är fackmannamässiga, kontaktar vi dig.

OBS! Det är från den dag då handlingarna fastställs som kompletta som handläggningstiden på 10 veckor räknas.

Handläggning

När ärendet är komplett kan ansökan handläggas. Det innebär att vi kontrollerar så att ansökan följer de bestämmelser som gäller. Tiden för detta är 10 veckor.

Grannehörande/remiss

Beroende på hur ditt projekt ser ut kan sakägare behöva höras. En sakägare kan till exempel vara grannar, väghållare, andra myndigheter, bostadsrättsföreningar, samfälligheter med flera. Grannyttrande kan tyvärr förlänga handläggningstiden ytterligare, men det kommuniceras i så fall till dig.

Sakägare har rätt att yttra sig om din ansökan innebär att:

  • Det blir en avvikelse från bestämmelse i gällande detaljplan eller områdesbestämmelse.
  • Det som ska byggas placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. Detta gäller inte om detaljplan eller områdesbestämmelse tillåter byggnader närmare tomtgräns än 4,5 meter.
  • En remiss måste skickas till annan myndighet. Det kan till exempel gälla bedömning av möjlighet till enskilt avlopp, buller med mera.

4. Du får ett besked

När alla grundkrav är uppfyllda och eventuella remissvar och svar från grannar och andra kommit in, kan ett beslut om bygglov fattas. Om inga grannar eller andra sakägare är emot ditt projekt kan en bygglovshandläggare själv fatta beslutet om bygglovet beviljas. Om en sakägare har haft invändningar mot något i bygglovsansökan eller om ansökan inte kan beviljas/godkännas av handläggare, får du besked om det.

Om bygglov inte beviljas

Det finns ofta möjlighet att ändra på ansökan i dialog med din handläggare för att få till en godtagbar lösning. Det finns även möjlighet att ta tillbaka en ansökan, men om beslutet är taget, kommer ändå avgiften tas ut. Om du drar tillbaka ansökan om bygglov före beslut, debiteras du för eventuella tjänster som redan utförts.

Om bygglovet godkänns

När bygglovet godkänts, måste du avvakta startbesked före du påbörjar ditt projekt. När du fått startbesked måste du börja bygga inom två år från bygglovsbeslutet. Efter det upphör bygglovet att gälla.

Överklagan

I samband med att beslutet skickas till dig får även dina grannar och andra sakägare en upplysning om att lov har beviljats. De har tre veckor på sig att överklaga. Om ingen överklagan kommer in, får beslutet laga kraft. Beslutet annonseras också i Post- och inrikes Tidningar. Att ett beslut fått laga kraft betyder att beslutet inte kan överklagas.

Post- och inrikes Tidningar
Information om att överklaga ett ärende hos Länsstyrelsens

Betalning

Faktura för bygglovet skickas efter beslutet. Även avslag faktureras. Att återta en ansökan innan handläggningen påbörjats kostar ingenting. Om du drar tillbaka ansökan om bygglov före beslut, debiteras du för eventuella tjänster som redan utförts.

Vad kostar ett bygglov eller anmälan?

5. Tekniskt samråd och startbesked

Ditt bygglov är godkänt

Grattis! Nu kan ditt projekt börja på riktigt.

Tekniskt samråd

När du har fått bygglov och det krävs att samråd ska hållas behöver du kalla byggnadsnämnden och din kontrollansvariga till ett tekniskt samråd. Ett tekniskt samråd ska alltid hållas om det krävs en kontrollansvarig eller om du som byggherre har begärt ett tekniskt samråd. Inför mötet ska du som byggherre skicka in ett förslag till kontrollplan, som du med hjälp av din kontrollansvarige har tagit fram. Byggnadsnämnden behöver även de tekniska handlingar som krävs för prövning av startbesked. Exempel är konstruktionsritningar, brandskyddsbeskrivning med mera. På det tekniska samrådet kommer ni framförallt att diskutera de tekniska frågorna och ditt förslag till kontrollplan. Avsikten är att alla inblandade ska få en överblick över vad som kommer att ske, hur det ska utföras, i vilken ordning det kommer att ske och vem som gör vad i processen.Även krav som prövas i bygglovet, till exempel tillgängligheten följs upp och förtydligas i det tekniska samrådet. Byggnadsnämnden kommer att skriva protokoll från mötet.

Exempel på punkter som kommer tas upp på det tekniska samrådet är:

  • Arbetets planering och organisation
  • Byggherrens förslag till kontrollplan och övriga handlingar
  • Inventering av farligt avfall (vid en rivningsåtgärd)
  • Behov av byggnadsnämndens arbetsplatsbesök eller andra tillsynsåtgärder
  • Behov av färdigställandeskydd
  • Behov av utstakning
  • Behov av ytterligare handlingar

Startbesked

Ett startbesked får du när byggenheten ser att projektet förväntas uppfylla alla lagar och regler. Först när du fått detta kan du sätta igång med ditt projekt. Påbörjas byggnation före startbesked har getts, kan byggsanktionsavgift krävas.

Med startbeskedet fastställs kontrollplanen och det framgår vilka handlingar som du som byggherre ska lämna in till byggenheten inför beslut om slutbesked. Exempel på handlingar kan vara relationsritningar, brandskyddsdokumentation, protokoll från installationsbesiktningar med mera.

I bygglovsbeslutet står det om det krävs ett tekniskt samråd innan startbesked kan lämnas. Läs på hur det går till och hur du förbereder dig inför ett tekniskt samråd. Om inget samråd krävs får du ett startbesked direkt med bygglovet. Så är oftast fallet vid enklare byggprojekt.
OBS! Det är först när startbesked lämnats som du får påbörja ditt projekt.

6. Kommunen gör ett arbetsplatsbesök

Minst ett arbetsplatsbesök görs på ditt bygge om det hållits ett tekniskt samråd. Besöket sker efter att ditt bygge varit igång en tid.
Vid besöket tittar man bland annat på kontrollplanen och hur arbetet följs enligt denna. Antal besök som ska göras på byggarbetsplatsen bestäms under det tekniska samrådet. Den kontrollansvarige ska också vara med vid arbetsplatsbesöket. Byggnadsnämnden skriver ett protokoll från besöket.

7. Slutsamråd

Meddela i god tid att du börjar bli klar

I god tid ska du meddela byggenheten att ditt byggprojekt börjar bli klart. Miljö- och byggnämnden kallar då till ett slutsamråd, om det bedöms att det behövs. Du och kontrollansvarige får i så fall en kallelse. Nämnden kan även kalla andra som de tycker bör vara med vid mötet.

Genomgång av dokumentation och arbetet som genomförts

Vid slutsamrådet går ni igenom hur kontrollplanen och andra villkor som står i ditt startbesked har följts. Den kontrollansvariges dokumentation gås igenom liksom annat som visar på hur arbetet har utförts. På mötet diskuteras också förutsättningarna för att du ska få ett slutbesked. Efter mötet skickar nämnden dig och din kontrollansvariga ett protokoll.

8. Slutbesked

När du som byggherre har visat att alla krav är uppfyllda godkänner nämnden hela projektet med ett slutbesked. De ställda kraven finns i lovet, kontrollplanen, startbeskedet eller i beslutet om kompletterade villkor.

För att veta om du behöver bygglov eller inte finns en mängd olika parametrar att ta hänsyn till. Här går vi igenom de mest övergripande.

Vilka förutsättningar finns?

Beroende på vad du ska bygga och på vilken plats finns det olika förutsättningar för ditt projekt. Ligger fastigheten inom detaljplanerat område ska du noga granska detaljplanen. Ligger din fastighet utanför detaljplanerat område gäller andra regler. Ta reda på om det finns en detaljplan som gäller för den aktuella fastigheten.

Ulricehamns kommuns detaljplaner

Vad ska du bygga?

Beroende på vilken typ av byggprojekt du planerar behövs olika typer av underlag (ritningar och kartor). Du hittar information om vad som specifikt krävs inför just ditt projekt på Vad vill du bygga?

Hur ska bygget se ut?

Om du har en idé om vad du ska bygga gäller det att få ner den visionen på papper. Ta gärna hjälp av någon som ritar åt dig om du är osäker på hur man gör. På så sätt ser du till att ritningarna blir fackmannamässigt utförda och din ansökan kan behandlas fortare. Kommunen får inte lov att rekommendera någon specifik arkitekt och kan därför inte hjälpa dig med detta.

Tips för dig som tänker rita själv (pdf)

Gamla ritningar

Ska du bygga till eller vill ta del av de ritningar och bygglov som redan finns för fastigheten kan du vända dig till bygg@ulricehamn.se.

Informera grannarna

Ett bygge eller projekt som följer detaljplanen har lagen på sin sida. Vår erfarenhet är samtidigt att processen går snabbare och smidigare om den som bygger har pratat med grannarna i ett tidigt skede. Det minskar risken för att bygglovet överklagas.

Energi- och klimatrådgivning

Tänk energismart i alla byggprojekt, oavsett om du bygger nytt, bygger till eller renoverar. Kontakta gärna vår Energi- och klimatrådgivare som kan ger råd kring klimatval, isolering, uppvärmning och ventilation.

Vad kostar ett bygglov?

Bygglov kostar olika beroende på projektets omfattning och det kan vara svårt att få en slutgiltig kostnad före alla handlingar är inlämnade. Det är omfattningen av byggnationen som påverkar kostnaden.

Kostnader för bygglov

Behöver du en kontrollansvarig?

Om en åtgärd kräver bygglov eller anmälan måste du som byggherre i vissa fall utse en kontrollansvarig för ditt projekt. Denna person är din sakkunniga under projektet och ser till att rätt kompetens finns. Kontrollansvarig måste vara certifierad och får inte vara släkt eller arbetskamrat till dig.

Information om kontrollansvarig hos Boverket

Vad gäller för förhandsbesked?

Om fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och du planerar att bygga nytt  eller stycka av en tomt för nybyggnation, behöver du ansöka om förhandsbesked före du ansöker om bygglov. På så sätt kan du spara både tid och pengar.

Behov av kartunderlag?

Innan du skickar in din ansökan behöver du beställa en karta hos kommunen.

Beställ kartprodukt

Kommunen eller Lantmäteriet kan mot en kostnad hjälpa till att mäta upp fastighetstomten åt dig.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 13 augusti 2019, senast ändrad den 30 april 2024 av Ida Johansson

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Måndag och onsdag kl. 9.30-11.00
Tänk på att vid högtider och under sommaren kan tiderna ändras.

Hjälpte informationen på denna sida dig?