Klagomål inom boende och miljö

Om du upplever att du har problem med din inomhusmiljö eller om du vill anmäla en störning inom t.ex. bygg eller miljö kan du vända dig till kommunen.

Läs mer om hur du gör en anmälan om klagomål i flikarna nedan. Du kan också läsa kortfattat om hur vi handlägger inkomna ärenden.

Du kan anmäla anonymt

Du har möjlighet att vara anonym när du lämnar ett klagomål. I vissa typer av ärenden, till exempel buller- och bostadsklagomål, försvåras våra möjligheter att gå vidare om du väljer att vara anonym.

Om du väljer att vara anonym kan vi inte göra någon återkoppling till dig. Detta påverkar din möjlighet att överklaga beslut som fattas i ärendet. Din anmälan är en offentlig handling, du kan inte begära att vara anonym om du uppgett dina personuppgifter i anmälan.

Klagomål på hälsorelaterade problem

Om du upplever att du har problem med till exempel skällande hundar, buller, fukt och mögel, olämplig temperatur eller ventilation ska du anmäla detta. Vänd dig i första hand till den som ger upphov till störningen och framför ditt klagomål. Har du bostadsrelaterade problem vänder du dig till din fastighetsägare. I en bostadsrättsförening är det styrelsen som har fastighetsägarrollen med ansvar för de gemensamma utrymmena.

Vad händer om jag inte får hjälp?

Om de ansvariga inte åtgärdar problemet kan du vända dig till Ulricehamns kommun. För att vi ska kunna få en tydlig bild av ditt klagomål och kunna göra en korrekt bedömning behöver du använda dig av e-tjänsten nedan.

Anmälan om klagomål och olägenhet

Klagomål inom bygg, naturvård, miljö, livsmedel

Om du upplever en störning eller vill anmäla något som strider mot bestämmelserna i plan och bygglagen, miljöbalken eller livsmedelslagstiftningen kan du anmäla detta. Vänd dig i första hand till den som ger upphov till störningen och framför ditt klagomål. Kom ihåg att den störning som du anmäler ska utgöra besvär eller olovlighet enligt ovan nämnda lagar. Det innebär att störningen inte ska vara obetydlig, tillfällig eller liten.

Anmäl till kommunen

Du kan också vända dig till kommunen med klagomål. Vi har tillsynsansvar för verksamheter inom plan- och bygg, miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel.

Anmälan om klagomål och olägenhet

Så handlägger vi ärenden som gäller hälsorelaterade störningar

När vi får in ditt ärende informerar vi fastighetsägaren eller verksamhetsinnehavaren skriftligen om klagomålet. De har då möjlighet att bemöta det och får 14 dagar på sig att bemöta klagomålet. Kommunen gör en bedömning av ärendet. Om klagomålet bedöms som befogat ska den som är ansvarig utreda klagomålet och lämna en redovisning till oss på vilka eventuella åtgärder som kommer att vidtas. Du som framfört klagomålet får möjlighet att lämna synpunkter (om du inte framfört klagomålet anonymt). Om klagomålet kvarstår gör kommunen en inspektion för att bedöma om det finns risk för olägenhet. I så fall krävs den ansvarige på vidare åtgärder. Vid behov gör vi även uppföljande inspektioner.

Underlag för beslut

Din anmälan utgör ett underlag för handläggningen av ärendet och kan även bli ett beslutsunderlag för miljö- och byggnämnden eller, om ärendet överklagas, hos högre beslutsinstans. Därför bör anmälan göras skriftligen på särskild blankett. För att vi ska kunna handlägga din anmälan krävs att du fyller i blanketten så utförligt som möjligt.

Om du upplever att du har problem med till exempel skällande hundar, buller, fukt och mögel, olämplig temperatur eller ventilation ska du anmäla detta. Vänd dig i första hand till den som ger upphov till störningen och framför ditt klagomål. Har du bostadsrelaterade problem vänder du dig till din fastighetsägare. I en bostadsrättsförening är det styrelsen som har fastighetsägarrollen med ansvar för de gemensamma utrymmena.

Vad händer om jag inte får hjälp?

Om de ansvariga inte åtgärdar problemet kan du vända dig till Ulricehamns kommun. För att vi ska kunna få en tydlig bild av ditt klagomål och kunna göra en korrekt bedömning behöver du använda dig av e-tjänsten nedan.

Anmälan om klagomål och olägenhet

Publicerat av Ulricehamns kommun den 30 september 2015, senast ändrad den 10 maj 2022 av Julia Martinsson Heinänen

Hjälpte informationen på denna sida dig?