Del av Bogesund 1:86 m.fl ”Marknadsplatsen”

Här hittar du information om detaljplanen Del av Bogesund 1:86 ”Marknadsplatsen”

Karta över planområdet Marknadsplatsen

Syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för byggnation och en mer effektiv markanvändning i centrala Ulricehamn. Det främsta fokuset är att möjliggöra för ett kulturhus. Det kommande området kan ses som en förlängning av gågatan och en länk mellan gågatan och det nya området tegelbruket i norr.

Bakgrund

Den 8 september 2016 beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att skapa nya detaljplaner för fastigheterna Tullen 10, Bogesund 1:86 och Daltorp 9.  Detaljplanerna för fastigheterna föranleddes av ett planprogram som blev godkänt 2018. Därefter startade arbetet med en ny detaljplan vars syfte var att göra det möjligt för byggnation och en mer effektiv markanvändning av central mark.

Ett förslag till detaljplan för Del av Bogesund 1:86 m.fl. ’Marknadsplatsen’ togs fram och skickades ut på samråd under perioden 2022-03-17 – 2022-04-14.

Den 28 september 2023 fattade kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut om att ett kulturhus ska byggas på Marknadsplatsen.

Läs mer om Ulricehamns kulturhus

Illustration i 3D

I ArcGIS Urban har du möjlighet att se granskningsförslaget i 3D.
På sidan kan du själv se hur planen kan komma att påverka områdets sol- och skuggförhållanden och hur en illustrerad byggrätt kan komma att uppföras på platsen.

3D-visualisering ”Marknadsplatsen” i ArcGIS Urban

Nyhetsbrev om pågående planer

Vill du hålla dig uppdaterad om pågående detaljplaner i kommunen? Prenumerera på våra nyhetsbrev om specifika planer för mer information.

Prenumerera på nyhetsbrev om pågående detaljplaner

Tidslinje över detaljplaneprocessen, som visar att detaljplanen är under granskning

 

Samråd - handlingar

Samråd hölls 17 mars – 14 april 2022

Planbeskrivning, Bogesund 1:86 (pdf)
Plankarta, Bogesund 1:86 (pdf)
Grundkarta, Bogesund 1:86 (pdf)

Granskning - handlingar

Granskning 8 maj – 2 juni 2024

Delegationsbeslut – Beslut om betydande miljöpåverkan (pdf)
Planbeskrivning Granskning del av Bogesund 1_86 – Marknadsplatsen (pdf)
Plankarta Granskning del av Bogesund 1_86 – Marknadsplatsen(pdf)
Samrådsredogörelse del av Bogesund 1_86 – Marknadsplatsen(pdf)
Grundkarta Granskning del av Bogesund 1_86 – Marknadsplatsen

Antagande - handlingar

Sker kvartal 4, år 2024.

Utredningar

Bullerkartläggning Ulricehamns kommun, Bogesund 1:86 (pdf)
Spridningsberäkningar, Bogesund 1:86 (pdf)
Dagvattenutredning, Bogesund 1:86 ( pdf)
PM Komplettering dagvattenutredning (pdf)
Bullerutredning  Tullen 10 (pdf)
Markteknisk undersökningsrapport, Bogesund 1:86 (pdf)
PM – Riskbedömning avseende drivmedelsförsäljning inom Osdal 1
PM Geoteknik Marknadsplatsen, Ulricehamn rev A(pdf)
MUR Marknadsplatsen rev A  (pdf)
Miljökontroll, Bogesund 1:86 (pdf)
Kulturhistorisk beskrivning av Sparbankshuset (pdf)
Barnchecklista – detaljplan för del av Bogesund (pdf)
Förstudie Ulricehamns kulturhus
Trafikalstringsverktyg – Marknadsplatsen
PM Parkeringsutredning Kulturhus på Marknadsplatsen

Skyfallsutredningar 2019

Översvämningskarta efter skyfall, torra förutsättningar (pdf)
Rinnvägar efter skyfall, torra förutsättningar (pdf)
Översvämningskarta efter skyfall, blöta förutsättningar (pdf)
Rinnvägar efter skyfall, blöta förutsättningar (pdf)

Publicerat av Helen Einarsson den 26 mars 2021, senast ändrad den 3 juni 2024

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?