Stöd för dig med funktionsnedsättning

Här hittar du mer information om det stöd som Ulricehamns kommun erbjuder dig med funktionsnedsättning – till exempel boende, personlig assistent och daglig verksamhet.

 

Avlösare i hemmet

För dig som får mycket stöd av en anhörig. En avlösare kan då komma hem till dig och avlösa de anhöriga i omvårdnadsarbetet för att de till exempel ska kunna gå hemifrån, vila eller spendera tid med övriga barn i hushållet.

Ansökan

Avlösarservice är en insats inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Ansökan om stöd genom LSS

Kostnad

Du som omfattas av beslut om avlösarservice enligt SoL får betala en avgift. Avgift för denna serviceinsats är 369 kronor per timma. LSS-avlösning är kostnadsfritt.

Boenden med särskild service för vuxna

För dig som behöver bo i en bostad med tillgång till personal under stor del av dygnet till följd av omfattande omvårdnads- och/eller tillsynsbehov. Behov av omvårdnad avser exempelvis stöd att förflytta sig, att interagera med andra, sköta sin personliga vård eller strukturera sin vardag.

Gruppbostad

En gruppbostad är ett bostadsalternativ för dig som har en funktionsnedsättning och ett stort behov av tillsyn och omvårdnad i vardagen.

I en gruppbostad finns upp till sex lägenheter. Du har närhet till personal och gemensamma lokaler. De flesta gruppbostäder ligger i särskilda hus. Boendet är då enbart till för personer med funktionsnedsättning. Det finns även gruppbostad i flerbostadshus. Du hyr din lägenhet och får stöd efter dina egna behov. Personalgruppen finns tillgänglig dygnet runt. I en gruppbostad bor och lever du närmare dina grannar än i en servicebostad.

Servicebostad

En servicebostad kan ses som ett mellanting mellan ett boende i gruppbostad och ett helt självständigt boende. En servicebostad är till för dig som har behov av stöd och hjälp men klarar att bo mer självständigt än på en gruppbostad.

Du hyr din lägenhet och får stöd efter dina egna behov. Personalgruppen finns tillgänglig dygnet runt. I en servicebostad ingår fler lägenheter än i en gruppbostad, de är samlade eller spridda i ett bostadsområde.

Ansökan

Boende med särskild service är en insats både inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) som gäller vuxna med psykisk funktionsnedsättning.

Ansökan om stöd genom LSS
Ansökan om stöd för psykisk funktionsnedsättning (SoL)

Avgift

För information om avgifter för boende, kontakta respektive enhetschef.

Du kan söka kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning.

Kommunalt bostadstillägg

Boendestöd (SoL)

Boendestöd är när någon kommer hem till dig och stödjer dig så att du kan klara din vardag. Boendestöd är inte begränsat till ditt hem utan du får även stöd i olika vardagliga aktiviteter. Boendestödjaren kan följa med till butik och handla, finnas med i kontakter med myndigheter eller hjälpa dig att hitta en meningsfull fritid.

Ansök

För att ansöka om boende tar du kontakt med kommunens handläggare för psykisk funktionsnedsättning eller LSS-handläggare.

Ansökan om stöd genom LSS
Ansökan om stöd för psykisk funktionsnedsättning (SoL)

Avgift

Avgiften för boendestöd är 302 kronor i månaden. Boendestöd är en biståndsbedömd insats utifrån 4 kapitlet 1 § SoL.*

Riktlinjer för boendestöd (pdf)

Bostadsanpassning

För dig som har någon typ av funktionsnedsättning finns möjlighet att få bostaden anpassad efter dina behov. Med hjälp av bostadsanpassning ska du kunna leva i ditt eget hem på ett så självständigt sätt som möjligt.

Bostadsanpassning

 

Daglig verksamhet för dig med funktionsnedsättning (LSS)

Delaktighet, utveckling och arbetsglädje

Det är värdegrunden och basen för daglig verksamhet/dagverksamhet i Ulricehamns kommun. Vi erbjuder verksamhet utifrån dina intressen och behov. Du får stöd i din självständighetsutveckling och i ditt deltagande i samhället. Vi försöker skapa en flexibilitet och rörlighet inom daglig verksamhet/dagverksamhet. Detta innebär bland annat att vi uppmuntrar dig till att våga prova nya arbetsuppgifter och nya arbetsplatser under förutsättning att du själv vill. Vi erbjuder trygghet och utveckling tillsammans med kompetent personal.

Vår vision: Allas arbetsförmåga ska tas tillvara och alla kan delta i arbetslivet med rätt stöd.

Vem kan få daglig verksamhet/dagverksamhet?

Verksamheten riktar sig till personer med funktionsnedsättning som fått ett beslut om daglig verksamhet enligt LSS (Lagen om stöd och service) eller dagverksamhet enligt SOL (Socialtjänstlagen). I Ulricehamns kommun vänder vi oss till personer som är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte studerar. Insatsen är frivillig.

Det finns även en film där våra gruppers verksamheter presenteras. Kika gärna på den innan du väljer.

 

Daglig verksamhet/dagverksamhet i tre olika former:

Basgrupp:
Du ingår i en grupp med vår egen personal och arbetar i kommunens anpassade lokaler. De basgrupper som vi kan erbjuda idag är:
Furet
Fållan
Tingslyckan
Tur och retur
Järnvägstorget

Företagsgrupp:
Du arbetar i en mindre grupp med stöd av vår egen personal på en arbetsplats, alternativt inom kommunens arbetscenter. De företagsgrupper som finns idag är:
Bildfabriken
Stadshusfiket
Timmele vaktmästarna (Timmele Goif)
Villagatans utegrupp
Överskottslagret
Köket på Ströget
Industrigruppen (Iro)
URC servicegrupp

Självständigt arbete:
Utifrån dina egna idéer och intressen finner vi en lämplig arbetsplats. Du får handledning av personal på den aktuella arbetsplatsen samt stöd av kommunens arbetskonsulent vid behov.

Ansökan

Ansökan om stöd genom LSS

Kundval

Den som hjälper dig att ordna ett arbete inom daglig verksamhet kallas utförare. I Ulricehamns kommun har du som beviljats daglig verksamhet enligt LSS möjlighet att välja din utförare. Du kan välja bland:

Ulricehamns kommun – Daglig verksamhet (pdf)

Du väljer utförare genom att fylla i ny- och omvalsblanketten. Du kan när som helst byta utförare.

Ny- och omvalsblankett gällande utförare av daglig verksamhet (pdf)

Vad händer om jag inte väljer?

Kommunens verksamhet är utförare för den som inte gör något aktivt val.

Dagverksamhet för dig med funktionsnedsättning (SoL)

Delaktighet, utveckling och arbetsglädje

Det är  värdegrunden och basen för daglig verksamhet/dagverksamhet i Ulricehamns kommun. Vi erbjuder verksamhet utifrån dina intressen och behov. Du får stöd i din självständighetsutveckling och i ditt deltagande i samhället. Vi försöker skapa en flexibilitet och rörlighet inom daglig verksamhet/dagverksamhet. Detta innebär bland annat att vi uppmuntrar dig till att våga prova nya arbetsuppgifter och nya arbetsplatser under förutsättning att du själv vill. Vi erbjuder trygghet och utveckling tillsammans med kompetent personal.

Vår vision: Allas arbetsförmåga ska tas tillvara och alla kan delta i arbetslivet med rätt stöd.

Vem kan få daglig verksamhet/dagverksamhet?

Verksamheten riktar sig till personer med funktionsnedsättning som fått ett beslut om daglig verksamhet enligt LSS (Lagen om stöd och service) eller dagverksamhet enligt SOL (Socialtjänstlagen). I Ulricehamns kommun vänder vi oss till personer som är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte studerar. Insatsen är frivillig.

Daglig verksamhet/dagverksamhet i tre olika former:

Basgrupp:
Du ingår i en grupp med vår egen personal och arbetar i kommunens anpassade lokaler. De basgrupper som vi kan erbjuda idag är:
Järnvägstorgets dagverksamhet
Furet
Fållan
Tingslyckan
Tur och retur

Företagsgrupp:
Du arbetar i en mindre grupp med stöd av vår egen personal på en arbetsplats, alternativt inom kommunens arbetscenter. De företagsgrupper som finns idag är:
Bildfabriken
Stadshusfiket
Timmele vaktmästeri (Timmele Goif)
Överskottslagret
Villagatans utegrupp
Köket på Ströget
Industrigruppen (Iro)
URC servicegrupp

Självständigt arbete:
Utifrån dina egna idéer och intressen finner vi en lämplig arbetsplats. Du får handledning av personal på den aktuella arbetsplatsen samt stöd av kommunens arbetskonsulent vid behov.

Information om daglig verksamhet i Ulricehamns kommun (pdf)

Ansökan

Ansökan om stöd för psykisk funktionsnedsättning (SoL)

God man, förvaltare, förmyndare

God man, förvaltare och förmyndare hjälper dig som behöver stöd med att bevaka dina juridiska, ekonomiska och personliga intressen.

Det kan handla om att hjälpa dig med dina räkningar, se till att din bostad fungerar för dig och att du får den hjälp du behöver från samhället.

Överförmyndare och god man

Kontaktperson

För dig som saknar eller har ett mycket begränsat socialt nätverk och som vill ha hjälp att komma ut i nya sociala sammanhang. En kontaktperson är en medmänniska som kan följa med ut i samhället.

Ansökan

Ansökan om stöd genom LSS

Ansökan om stöd för psykisk funktionsnedsättning (SoL)

Kostnad

Att få en kontaktperson är kostnadsfritt. Du betalar dina egna omkostnader i samband med aktiviteter, för mer information kontakta enhetschef. Kontaktuppgifter hittar du i menyn till höger.

Korttidstillsyn för skolungdom

För dig som är över 12 år och behöver en trygg plats att vara på (fritids) före och efter skolan och under lov medan dina föräldrar arbetar.

Vad är korttidstillsyn?

Korttidstillsyn erbjuds för barn eller ungdom som är över 12 år. Till och med 12-års ålder ansvarar barnomsorgen för tillsyn efter skolan. Korttidstillsyn innebär att barnet eller ungdomen deltar i aktiviteter på korttidshemmet som gör det möjligt för dig som förälder att delta i arbetslivet eller studera.

Korttidstillsyn för barn eller ungdom över 12 år finns på Lövbacka, som är beläget på Ulricehamns Resurscenter, adressuppgifter finns i menyn till höger.

Ansökan

Ansökan om stöd genom LSS

Kortidstillsyn är kostnadsfritt

Korttidstillsyn är kostnadsfritt. Omkostnader i samband med insatsen kan tillkomma.

Korttidsvistelse

För dig som är i behov av miljöombyte eller som får mycket stöd av en anhörig som då behöver avlösas i omvårdnadsarbetet. Korttidsvistelse kan också beviljas om du ska flytta hemifrån och behöver öva på att bli mer självständig från dina föräldrar.

Ansökan

Ansökan om stöd genom LSS

Ansökan om stöd för psykisk funktionsnedsättning (SoL)

Avgift

Korttidsvistelse enligt LSS är kostnadsfri. Omkostnader i samband med insatsen kan tillkomma. Korttidsvistelse enligt SoL har en dygnsavgift. Kontakta enhetschef för mer information. Kontaktuppgifter hittar du i menyn till höger.

Ledsagare

För dig som behöver stöd att ta dig ut ur din bostad och delta i samhällslivet på grund av exempelvis svårigheter att förflytta sig, att orientera sig eller motivera sig till att vistas bland okända människor.

Ansökan

Ansökan om stöd genom LSS

Ansökan om stöd för psykisk funktionsnedsättning (SoL)

Kostnad

Du som omfattas av beslut ledsagning service enligt SoL får betala en avgift. Avgift för ledsagning som service är 195 kr/timma.
LSS ledsagning är kostnadsfritt.

Personlig assistent

För dig som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar och som behöver hjälp med exempelvis andning, personlig hygien, måltider, av- och påklädning, kommunikation, förebygga skada på grund av en psykisk funktionsnedsättning eller löpande stöd till följd av ett medicinskt tillstånd.

Ansökan

Ansökan om stöd genom LSS

Ansökan om stöd för psykisk funktionsnedsättning (SoL)

Kostnad

Personlig assistans är kostnadsfritt. Du betalar dina egna omkostnader i samband med aktiviteter.

Vikarie

Begäran om och redovisning av ekonomisk ersättning vid ordinarie assistents sjukdom (PDF) (personlig assistans 9:2§ LSS.)

För dig som får mycket stöd av en anhörig. En avlösare kan då komma hem till dig och avlösa de anhöriga i omvårdnadsarbetet för att de till exempel ska kunna gå hemifrån, vila eller spendera tid med övriga barn i hushållet.

Ansökan

Avlösarservice är en insats inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Ansökan om stöd genom LSS

Kostnad

Du som omfattas av beslut om avlösarservice enligt SoL får betala en avgift. Avgift för denna serviceinsats är 369 kronor per timma. LSS-avlösning är kostnadsfritt.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 4 februari 2015, senast ändrad den 24 juni 2024 av Anders Rosenberg

Hjälpte informationen på denna sida dig?