Vägunderhåll, snöröjning och sandupptagning

Bild på ett bilbakdäck som står i snö.

Vem som sköter din väg beror på vart du bor. Information om väghållare finner du under fliken ”Vem som sköter vägen” nedan. Här hittar du också svar på vanliga frågor samt hur du felanmäler en gata eller väg. För att din felanmälan ska nå rätt adress är det viktigt att du först kollar vem som är väghållare.

Sandupptagning


Sandupptagning 2024

Sandupptagningen i Ulricehamn är nu påbörjad. Arbetet utförs av Ulricehamns Energi AB.

Som fastighetsägare får du gärna sopa ut eventuellt grus från tomtgränsen till mitten av gångbanan.

För turordningslista för sandupptagning i kranskommunerna, vänligen se Ulricehamns Energis hemsida

Välkommen våren – vårsopning 2024

Kontakta Ulricehamns Energi för frågor kring sandupptagning

Ulricehamns Energi AB
Ulricehamns Energi 0321-53 23 00
E-post: info@ueab.se

 

Vem som sköter vägen

Det beror på var i kommunen du bor. Ibland är det kommunens vägar, ibland trafikverket. Mindre vägar underhålls ofta av en vägsamfällighetsförening.

Ulricehamns kommuns karta över vägansvar

Klicka på ”i” till vänster, så zoomas du direkt till de olika orterna.

Trafikverket: rödmarkerade vägar
kommunen: blåmarkerade vägar
vägsamfällighet: grönmarkerade vägar

Väglag över Trafikverkets vägar (pdf)

Felanmälan av gata/väg

Vem som sköter din väg beror på vart du bor. Här hittar du information om vem som är väghållare för respektive väg.

Gator i Ulricehamns tätort

Ansvarig: Ulricehamns Energi skottar och grusar kommunens gator.
Felanmälan: ueab.se eller telefon: 0321-53 23 00

Snöröjning och halkbekämpning med grus utförs enligt en prioriteringsordning där de stora genomfartsvägarna och centrumgator åtgärdas först och sedan arbetas det ut mot ytterområdena.

Gång- och cykelvägar i Ulricehamns tätort

Ansvarig: Park och skog, Ulricehamns kommun
Felanmälan: parkochskog@ulricehamn.se eller växeltelefon 0321 – 59 50 00. Uppge ditt ärende och ange adress eller gatunamn vid anmälan.

Gator och vägar i kransorterna

Ansvarig: Väg-/samhällsföreningar i respektive kransort har uppdraget gällande vinterväghållning.
Felanmälan: Kontakta respektive förening.

Föreningsregistret

Större vägar som R40, väg 157 och väg 46

Ansvar: Trafikverket. De har en prioriteringsordning hur det ska skottas och halkbekämpas vid vinterväglag.
Felanmälan: Trafikverket, Ätradalens driftområde tel: 010-47 61 541

Sandsopning och städning

I Ulricehamns kommun ansvarar Ulricehamns Energi AB (UEAB) för drift och underhåll av gator.

Städning

Städning utförs alla dagar under perioden april-oktober samt 3 gånger per vecka resten av året. Städning, så som pappersplockning och glasupptagning, samt tömning av papperskorgar görs på följande platser:

 • Stora torget inklusive parkeringsplats öster om Rådhuset
 • Gågatan (delar av Storgatan) med tvärgator
 • Lilla Torget
 • Marknadsplatsen
 • Gångstråk på och omkring Bussterminalen

Sandsopning

Ulricehamns Energi AB ansvarar för renhållning av gator och kommunens avdelning, park och skog ansvarar för renhållning av gång- och cykelvägar och parker. Varje vår vid barmark utförs sopning på samtliga gator, torg samt gång- och cykelvägar. Övrig tid sopas det 1-2 gånger per vecka i Ulricehamns centrumdelar och i övriga delar av tätorten 1-3 gånger per år.

Övrig städning och renhållning i orterna utanför centralorten sköts av respektive väg- och samhällsförening.

Gång- och cykelvägar

Sopning av gång- och cykelvägar på banvallar sker 1-2 gånger per år, utöver tillfället för sandupptagning. Slåtter och röjning av dikes- och vägrenar utefter vägar sker 1-2 gånger per år, eller när det är nödvändigt. Det samma gäller för dikesgrenar utefter gång- och cykelvägar på banvallar.

Fastighetsägares ansvar för framkomliga gator/vägar

Du som fastighetsägare ansvarar för att:

 • Sanda och skotta gångbana/gångväg eller trottoar utanför tomten.
 • Snö och istappar från taket tas bort.
 • Snö läggs på ett sätt så att det blir fri sikt vid fastigheten.
 • Hålla rännstensbrunnen fri så att snön har någonstans att ta vägen när det börjar töa
 • Sopa upp och forsla bort gruset från gångbanan efter vintern.
 • Ta bort ogräs, sopa upp skräp och övriga orenligheter.

Du ansvarar även för att skotta in snön på din egen tomt och ej ut på gatan.

Förenkla för de som skottar genom att ha en klippt häck och träd ut mot trottoar och väg

Din växtlighet får inte försvåra framkomligheten längs gångbanor, cykelbanor och körbanor. Det innebär att häckar och buskar inte får inkräkta på gångbanans bredd, utan de ska klippas även i höjdled. Över gångbanan får inte trädgrenar sticka ut på lägre höjd än 2,5 meter. I körbanan får inte trädgrenar sticka ut på lägre höjd än 4,6 meter.

Fri sikt (pdf)

Varför vi inte kör bort snö varje gång vi plogar

Det finns begränsade ytor där snön kan läggas upp samt att vi behöver hushålla med våra resurser. När det är upplagt så pass mycket snö att framkomligheten begränsats i vägområdet kan snö köras bort. Det är kostsamt och snön måste transporteras till en snötipp.

Varför åker vi åker förbi oplogade och osandade gator

Våra snöfordon har fastställda plogrutter. Det kan vara så att fordonet är på väg till sitt område eller att gatan sköts av någon annan än kommunen.

Varför det kan se oplogat ut fast det är plogat

Bland annat för att det bildas en vall efter snöplogen mot parkerade bilar och för infarter. När bilarna lämnar parkeringen rasar snö ut på körbanan eller trottoaren. Dessutom kan snön vara fastfrusen i vägbanan och när trafiken kör i snön kan den luckras upp och snömodd uppstå.

När det snöar och snön landar på en kall väg fryser snön fast på vägbanan. Då bildas det ett fastfruset snötäcke och som inte går att få bort när man plogar. En annan orsak kan vara att gator och vägar inte är helt plana utan har ojämnheter där plogbladet inte når ner till snön.

 

Vad vi gör åt halka

Vi är efter ett politiskt beslut en saltfri kommun. Därför sandar vi våra vägar för att motverka halka.

Hur vi tänker kring sandning och plogning av gång- och cykelbanorna

Gång- och cykelbanorna sandas vid halka. Normalt påbörjas inte snöröjning innan snöfallet har upphört, med undantag för ihållande snöfall.

Hur kan trafikanter bidra till en framkomlig kommun på vintern?

Du kan bidra på olika sätt:

Bilist

Det är viktigt att du respekterar parkeringsreglerna och bara parkerar på anvisade parkeringsplatser. Det är också viktigt att du respekterar och följer tillfälliga parkeringsförbud så att plogningen kan göras på ett så bra sätt som möjligt.

Tänk på att ha vinterdäck under hela vinterperioden. Anpassa ditt körsätt efter väglaget och vädret. Var ute i god tid och planera din resa. Borsta av din bil från snö som annars kan orsaka snörök och nedsatt sikt för dina medtrafikanter.

Cyklist

Anpassa ditt körsätt efter väglaget och vädret. Tänk på att använda vinterdäck, hjälm, reflex och cykellampor

Gående

Använd reflex och broddar när det börjar bli mörkt och halt. Var ute i god tid.

Varför inte cykelbanan/fältet är plogad när vägen bredvid är plogad

Det beror på att det används olika fordon för de båda vägtyperna och därför plogas de inte samtidigt. Till cykelvägen används ett mindre fordon som samtidigt kan sanda.

Så här prioriteras snöröjningen

Snöröjningen går efter en så kallad prioriteringslista. Man börjar med gång- och cykelvägar samt de stora genomfartsvägarna i centralorten Ulricehamn. Gator samt gång- och cykelbanor i kransorterna sköts ofta av en lokal entreprenör och där gäller samma prioritering.

Snöröjning börjar så snart som Ulricehamns Energi AB bedömt att det behövs. Vinterväghållningen sträcker sig vecka 42-15.

Till vinterväghållning hör snöröjning, halkbekämpning, sandupptagning samt utplacering av ett 50 tal sandlådor på ställen som kräver extra insatser när halkan väl slår till. I Ulricehamn används enbart sand.


Sandupptagning 2024

Sandupptagningen i Ulricehamn är nu påbörjad. Arbetet utförs av Ulricehamns Energi AB.

Som fastighetsägare får du gärna sopa ut eventuellt grus från tomtgränsen till mitten av gångbanan.

För turordningslista för sandupptagning i kranskommunerna, vänligen se Ulricehamns Energis hemsida

Välkommen våren – vårsopning 2024

Kontakta Ulricehamns Energi för frågor kring sandupptagning

Ulricehamns Energi AB
Ulricehamns Energi 0321-53 23 00
E-post: info@ueab.se

 

Publicerat av Elin Ohlsson den 26 januari 2015, senast ändrad den 8 mars 2024 av Sabina Eskil

Hjälpte informationen på denna sida dig?