Fasadändring eller utvändig ändring

Oftast krävs det bygglov när du ska göra en ändring av en byggnads yttre utseende, så kallad fasadändring. Det kan gälla exempelvis förändringar av material och färg på fasad, byte av tak, fönster och ytterdörrar.

Var ska du bygga?

Du behöver ansöka om bygglov om:

 • din fastighet ligger inom detaljplanerat område 
 • det finns områdesbestämmelser som reglerar hur du får bygga 
 • Områdesbestämmelser kan reglera ett fåtal frågor som exempelvis byggnadernas utformning i en värdefull miljö, eller maximera byggnadsarean för befintliga fritidshus.  

Inom detaljplanelagt område

Detaljplanen reglerar vad och hur du får bygga på en fastighet. Detaljplanen kan exempelvis reglera vad byggnader får användas till, hur mycket man får bygga, placering, yttre utformning med mera.

Karta över gällande detaljplaner

Du kan behöva göra en anmälan om:

 • ändringen av byggnaden innebär att byggnadens brandskydd påverkas väsentligt 
 • konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs, till exempel om en träfasad byts till en tegelfasad eller papptak byts till betongpannor. 

Kulturmiljöprogram

Om byggnaden är gammal behöver du först kontrollera om den har kulturhistoriskt värde. På kommunens hemsida kan du se om din fastighet finns inom kulturmiljöprogrammet.

Kulturmiljöprogram 

Gör din ansökan eller anmälan

För att kunna handlägga ditt ärende behövs tydliga handlingar som redovisar vad du vill göra. 

Bifoga rätt handlingar och ritningar till din ansökan:  

 • Ett kartunderlag som redovisar vilken byggnad eller del av byggnad som ska ändras. Kartan kan beställas gratis av kommunen.
 • fasadritning i skala 1:100 
 • planritning i skala 1:100 (vid ändring av fönster- och dörrsättning)
 • detaljsektionsritning i skala 1:100 
 • foton över befintligt utseende på alla sidor av byggnaden 
 • kontrollplan (vid enkla ärenden kan kommunens enkla kontrollplan användas) 
 • anmälan om kontrollansvarig (om det krävs) 

Exempelritningar

Ritningar ska vara fackmässigt utförda. Det innebär att de ska vara tydliga och vara av så god kvalitet att handläggaren ska kunna bedöma ansökan effektivt och rättssäkert. Om ansökan ska skickas till grannar och andra sakägare ska även de tydligt kunna förstå förslaget. 

Exempel på ritningar 

Kontrollplan

Kontrollplanen ska redogöra för de kontroller som behöver utföras för att säkerställa kvaliteten i det du ska bygga eller ändra. Den ska beskriva vem som ska utföra kontrollen, vilka av kontrollerna som kan kräva särskilda sakkunniga samt mot vad kontrollen sker. Exempel är mot ritningar, branschregler och om bestämmelser i bygglagstiftningen. 

En kontrollplan är till för att samhällets krav på de tekniska egenskaperna ska bli uppfyllda. Den ska alltså inte uppfylla byggherrens önskemål om detaljutförande, finishdetaljer som inte berör de tekniska kraven. Dessa frågor är frågor mellan entreprenören och byggherren.

Kontrollplaner 

Hur lång tid tar en bygglovsansökan?

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare tio veckor om projektet eller förutsättningarna för platsen är komplicerade. Om man som sökande skickar in ytterligare underlag på eget initiativ i ärendet räknas tidsfristen från den dagen då det nya underlaget kom in till byggnadsnämnden. Med eget initiativ menas om man som sökande vill ändra sin ansökan.   

Avgift

Avgift

Den avgift som byggnadsnämnden tar ut för handläggningen av ett ärende om lov, förhandsbesked eller anmälan ska redovisas i beslutet. Redovisningen ska vissa hur avgiften har fastställts.    

Avgiften för åtgärden är olika från gång till gång. Detta kan bero på bland annat: 

 • var du bygger, om det är inom eller utanför detaljplanerat område 
 • byggnadens eller anläggningens storlek 
 • hur avancerat byggnationen är 

Nedan kan du se exempel på vad en slutgiltig avgift kan hamna omkring. 

Avgifter tas ut vid beslut om lov, startbesked och avslag. Om du tar tillbaka din ansökan eller anmälan där handläggningen är påbörjad tas en avgift ut för nedlagd tid. 

Exempel på avgift: Vid en fasadändring med en yta upp till 100 m² som inte avviker från detaljplanens bestämmelser kan avgiften för lovbeslut, startbesked samt slutbesked kosta cirka 6 500 kr.  

Du behöver ansöka om bygglov om:

 • din fastighet ligger inom detaljplanerat område 
 • det finns områdesbestämmelser som reglerar hur du får bygga 
 • Områdesbestämmelser kan reglera ett fåtal frågor som exempelvis byggnadernas utformning i en värdefull miljö, eller maximera byggnadsarean för befintliga fritidshus.  

Inom detaljplanelagt område

Detaljplanen reglerar vad och hur du får bygga på en fastighet. Detaljplanen kan exempelvis reglera vad byggnader får användas till, hur mycket man får bygga, placering, yttre utformning med mera.

Karta över gällande detaljplaner

Du kan behöva göra en anmälan om:

 • ändringen av byggnaden innebär att byggnadens brandskydd påverkas väsentligt 
 • konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs, till exempel om en träfasad byts till en tegelfasad eller papptak byts till betongpannor. 

Kulturmiljöprogram

Om byggnaden är gammal behöver du först kontrollera om den har kulturhistoriskt värde. På kommunens hemsida kan du se om din fastighet finns inom kulturmiljöprogrammet.

Kulturmiljöprogram 

Publicerat av Ida Johansson den 22 september 2023, senast ändrad den 30 januari 2024 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?