Fritishemmets rutiner och tider

Här kan du läsa mer om vilka regler och kostnader som gäller för barnomsorg. Läs också vad som gäller för exempelvis ansökan till förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Öppettider

När är verksamheterna öppna?

Förskolan och fritidshemmet har öppet tolv timmar per dag, måndag till fredag. Ramtiden är 06.00-18.00. Dock kan barn behöva byta avdelning inom en förskola eller ett fritidshem i början eller slutet på dagen.

Stängningsdagar

Verksamheterna är öppna hela året med undantag för fem dagar per år då personalen har kompetens- och kvalitetsutvecklingsdagar. Då håller verksamheten stängt. Vårdnadshavare meddelas stängningsdag minst tre månader i förväg. Vid behov av omsorg dessa dagar erbjuds omsorg på annan förskola/fritidshem, alternativt med hjälp av vikarier. Ett sådant behov ska meddelas tre veckor i förväg. Aktuella kompetensutvecklingsdagar finns att läsa på kommunens hemsida.

Vid vissa tidpunkter under året sker sammanslagning av förskolor och fritidshem, till exempel under jul/nyår, klämdagar och under semesterperioden på sommaren. Vecka 29-31 erbjuds sommarförskola/fritidshem i centralorten.

Vad kostar förskola och fritidshem?

Kommunfullmäktige beslutar om avgifterna för förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem) och skolbarnsomsorg. Avgifterna gäller för både enskild och kommunal regi.

Din kostnad beräknas utifrån den sammanlagda inkomsten före skatt för ditt hushåll. Kostnaden beror också på hur många barn i hushållet som har plats i förskola.

Avgiften regleras enligt riksdagens beslut om maxtaxa inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Inkomsttaket i maxtaxan är indexerats och innebär en årlig reglering. Inkomsttaket för maxtaxan är 54 830 kronor från och med den 1 januari 2023. Detta innebär att högsta avgift per månad för en förskoleplats blir 1 645 kronor och för en fritidshemsplats 1 097 kronor.

Avgifter

Du börjar betala avgift från och med det datum då platsen blir tillgänglig. Du betalar för 12 månader per år. Från och med augusti det året barnet fyller tre år minskas avgiften med 30,5% samtliga månader under året. Det gäller till och med juli det år barnet fyller sex år. Därefter gäller fritidshems­taxa.

Från och med 1 januari 2023 gäller nedanstående taxor:

Avgift för förskoleverksamhet (procent av bruttoinkomsten)

Avgift för barn 1: 3 % av hushållets inkomst före skatt
Maxtaxan är 1 645 kronor per månad

Avgift för barn 2: 2 % av hushållets inkomst före skatt
Maxtaxa är 1 097 kronor per månad

Avgift för barn 3: 1 % av hushållets inkomst före skatt
Maxtaxa är 548 kronor per månad

Barn 4 eller fler är avgiftsfria

Avgift för fritidshem (fritids)

Avgift för barn 1: 2 % av hushållets inkomst före skatt
Maxtaxa är 1 097 kronor

Avgift för barn 2 och 3: 1 % av hushållets inkomst före skatt
Maxtaxa är 548 kronor

Barn 4 eller fler är avgiftsfria

Beräkning av avgift, exempel

Om du har två barn i förskolan blir kostnaden 1 645 kronor för barn 1 och 1 097 kronor för barn två. Totalt blir kostnaden 2 742 kronor per månad.

Om du har ett barn i förskolan och ett barn på fritidshem (fritids) blir kostnaden 1 645 kronor och 548 kronor, vilket totalt blir 2 193 kronor per månad.

Om du har ett barn på fyra år i förskolan minskas grundavgiften (1 645 kronor) med 30,5 procent. Kostnaden blir då 1 143 kronor per månad.

Avgiftspliktiga personer

Avgiftspliktiga personer är:

 • Ensamförälder
 • Familjehemsförälder
 • Gift/sammanboende förälder

Sammanlever barnets förälder med någon som inte är förälder till barnet, räknas båda som avgiftspliktiga personer. I de fall den ena maken/makan/sambon arbetar utomlands räknas bådas inkomster som avgiftsgrundande så länge det råder hushållsgemenskap.

Varierande inkomst

Om föräldrar har varierande inkomster räknas avgiften utifrån inkomsterna under en period om minst tre månader. Den sammanlagda inkomsten divideras med periodens antal månader och avgiften bestäms mot den framräknade månadsinkomsten.

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomster?

Avgiften grundar sig på nuvarande bruttoinkomst (inkomst före skatt). Detta räknas som inkomst:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Överskott av näringsverksamhet (gäller egna företagare)
 • Sjukpenning, sjukbidrag
 • Föräldrapenning
 • Utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Aktivitetsstöd
 • Aktivitetsersättning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Änkepension, förtidspension (ej barnpension)
 • Livränta (ersättning vid godkänd arbetsskada för förlorad inkomst)
 • Vårdbidrag (skattepliktig del)
 • Familjehemsersättning (arvodesdel)
 • Reseersättning, bilförmån, kostförmån (beskattningsbara delen)

Detta räknas inte som inkomst:

 • Barnbidrag, bostadsbidrag, underhållsstöd
 • Försörjningsstöd
 • Bidragsdelen samt lånedelen av statliga studiemedel (skattefria)
 • Statligt studiestöd i form av förlängt barnbidrag och studiehjälp
 • Handikappersättning
 • Inkomst av kapital
 • Kommunalt vårdnadsbidrag

Vårdnadshavare är skyldiga att omgående anmäla förändringar som påverkar avgiften.

De föräldrar som har gemensam vårdnad om barnet och där barnet växelvis bor hos föräldrarna betalar var för sig efter den sammanlagda inkomsten i respektive familjs hushåll.

Den sammanlagda avgiften får dock inte överstiga maxavgiften för en plats.

Avgift vid frånvaro

Avgiften tas alltid ut så länge barnet har kvar sin plats. Detta gäller alltså även när barnet är frånvarande, till exempel vid sjukdom, sommarferier, semester eller annan frånvaro.

Om barnet är frånvarande mer än 30 dagar på grund av sjukdom, reduceras avgiften till hälften från och med den 31 dagen. Detta gäller vid sammanhängande frånvaro. Sjukfrånvaron ska styrkas med läkarintyg som intygar att barnet inte kan vara i omsorg. Observera att reduceringen inte sker automatiskt.

För barn som placerats enligt skollagen reduceras placeringstiden med 15 timmar i veckan vid bestämning av avgiften. Överstiger placeringstiden 15 timmar per vecka tas en avgift för överskjutande tid. Avgiften reduceras med 30,5 % samtliga månader under året.

Förskoleklass – för 6-åringar

Förskoleklass är obligatorisk. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år.

Fritidshem och lovplats

Elever som går i kommunens förskoleklass, grundskola och grundsärskola kan också erbjudas plats på fritidshem.

Fritidshem erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars arbete eller studier. Fritidshem kan också erbjudas om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation.

Du kan gå på fritidshem till och med vårterminen det år eleven fyller tretton år. Elever kan också gå på fritidshem under lov och kompetensutvecklingsdagar. Du som förälder beställer detta och kostnaden är 100 kronor per dag.

Information om fritidshem

Elever som går i kommunens förskoleklass, grundskola och grundsärskola kan också erbjudas plats på fritidshem.

Fritidshem erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars arbete eller studier. Fritidshem kan också erbjudas om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation.

Du kan gå på fritidshem till och med vårterminen det år eleven fyller tretton år. Elever kan också gå på fritidshem under lov och kompetensutvecklingsdagar. Du som förälder beställer detta och kostnaden är 100 kronor per dag.

Information om fritidshem

Ansökan och placering

När vårdnadshavare ansöker om plats till fritidshem, förskola och pedagogisk omsorg placeras barnet i kö efter det datum då ansökan kommit in.

För placering och val av verksamhet tar kommunen skälig hänsyn till vårdnadshavares önskemål. Vid placering tar vi även hänsyn till barngruppens sammansättning och storlek. Vid önskemål om plats i fritidshem erbjuds plats så snart placeringssamordnare kontaktat ansvarig rektor.

Om ni är nyinflyttade kan ni ansöka om plats när ni har en fast adress i kommunen.

Turordning och förtur

Fritidshemsplacering sker på den skola som barnet går.

Placeringserbjudande

Ett placeringserbjudande skickas till vårdnadshavare per mail. När du tackar ja till placeringserbjudandet får du betala för en plats från första inskolningsdag.

Om ditt svar på placeringserbjudande inte kommit in inom 10 dagar återkallas platsen. Du behöver då göra ny ansökan.

Har barnet två vårdnadshavare ska båda vårdnadshavarna skriva under placeringserbjudandet.

Annan kommun

Önskar ni plats i annan kommun är det vårdnadshavarens ansvar att kontakta önskad kommun.

Schema

Du som vårdnadshavare ska lämna in schema för varje barn via appen Edlevo.

Schemaändring ska ni vårdnadshavare registrera minst två veckor i förväg eller så fort en ändring blir känd.

Grundschemat för barnet ska utgöra det faktiska behovet av fritidshemstid och tiden bestäms utifrån vårdnadshavarnas gemensamma behov. I schematiden skall även den tid det tar att lämna och hämta barnet/barnen ingå.

Den vårdnadshavare som börjar sitt arbete sist på dagen lämnar barnet/barnen på fritidshem och den vårdnadshavare som slutar sitt arbete tidigast hämtar barnet/barnen.

Uppgifter om inkomst eller ändrade familjeförhållanden

Om du inte lämnar in uppgifter om din inkomst får du betala den högsta avgiften enligt maxtaxan. Kommunen har rätt att kontrollera de uppgifter du lämnat om inkomst och anställningsförhållanden.

Familjeförhållanden

Du är skyldig att omgående anmäla förändringar som påverkar avgiften, till exempel ändrad inkomst eller ändrade familjeförhållanden. Inkomstkontroll görs varje år mot taxerad inkomst. Om du har betalat för mycket kan du få avgiften återbetald, har du betalat för lite är du skyldig att betala retroaktivt.

Grundschema och tillfälliga förändringar

Grundschemat ska utgöra det faktiska behovet av fritidshemsplats. När du beräknar genomsnittlig placeringstid ska du inte räkna med uppehåll i vistelsetiden som beror på semester, lov och helgdagar.

Tillfälligt behov av extratid

Om du är i tillfälligt behov av extratid ska du anmäla det senast tre dagar i förväg. Tiden ska godkännas av personalen. 

När ska jag betala avgiften?

Du får en faktura från kommunen varje månad. Förfallodag för betalningen är den sista vardagen i månaden.

Påminnelseavgift och inkasso tas ut enligt gällande regler.

Vad händer om avgiften inte betalas?

Om avgiften för två må­nader förfallit och räkningarna fortfarande är obetalda, skickar kommunen med­delande till dig som räkningsmottagare och till den berörda rektorn.

Rektor tar beslut om avstängning av fritidshemsplatsen. Beslutet tas med fjorton dagars varsel.

Om avstängning av plats verkställs måste hela skuldbeloppet betalas innan plats återigen kan erbjudas.

Uppsägning av plats

Om du ska säga upp din plats – använd kommunens e-tjänst. Uppsägningstiden är två månader.

Säg upp plats

Du betalar avgift under hela uppsägningstiden oavsett om platsen används eller inte. Undantag gäller om du blir arbetslös, då sker omgående uppsägning för barn placerade på fritidshem.

Kontakta kommunens placeringssamordnare om du blir arbetslös och har barn placerade på fritidshem.

När ska jag inte säga upp platsen?

Du behöver inte säga upp platsen när:

 • Placeringstiden är tidsbegränsad
 • Barnet ska omplaceras
 • Barnet går över från en avgiftsbelagd omsorgsform till en annan (till exempel förskola till fritidshem)

Avgift tas ut för den mellanliggande tiden om det är mindre än fyra månader från sista betalningsmånad och till nästa placeringstillfälle.

Tillsynsregler vid skiftarbete

Dag före nattskift:
Fyra timmars tillsyn kan fås dag före vårdnadshavares nattarbete, (ej kvällsskift) förutsatt att den andra föräldern arbetar heldag.

Efter nattarbete:
8 timmars tillsyn efter arbetad natt (exklusive restid, om den andra vårdnadshavaren arbetar).

Tillfälligt behov av extratid

Om vårdnadshavare frågar samma dag, om att få utöka tid på grund av arbete, ska kommunen tillgodose vårdnadshavare om det fungerar och tiden ligger inom personalens nuvarande arbetstid. Om tiden ligger utanför personalens nuvarande arbetstid måste vårdnadshavare meddela minst tre dagar i förväg. Viktigt att du som vårdnadshavare alltid pratar med personalen om du ändrar schema med kort varsel.

Sjukskrivning

Rätt att lämna när vårdnadshavare är sjukskriven

Barnet/eleven får lämnas enligt ordinarie schema under första veckan. Från och med vecka två görs tider upp i sambård med rektor utifrån individuell prövning. Läkarintyg kan komma att krävas in.

Rätt att lämna när syskon är sjuk

Om ett syskon är sjuk får de barn som är friska i familjen komma till förskolan eller fritidshemmet, enligt ordinarie tillsynsschema. Undantagsfall är om ett barn har magsjuka. Då får de friska syskonen inte komma.

Observera att kommunen alltid följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Hur behandlar kommunen mina personuppgifter?

Uppgifter om barnomsorgsplatsen kommer att föras in i en databas för att kommunen ska kunna använda dina uppgifter vid placering och avgiftsdebitering.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

När är verksamheterna öppna?

Förskolan och fritidshemmet har öppet tolv timmar per dag, måndag till fredag. Ramtiden är 06.00-18.00. Dock kan barn behöva byta avdelning inom en förskola eller ett fritidshem i början eller slutet på dagen.

Stängningsdagar

Verksamheterna är öppna hela året med undantag för fem dagar per år då personalen har kompetens- och kvalitetsutvecklingsdagar. Då håller verksamheten stängt. Vårdnadshavare meddelas stängningsdag minst tre månader i förväg. Vid behov av omsorg dessa dagar erbjuds omsorg på annan förskola/fritidshem, alternativt med hjälp av vikarier. Ett sådant behov ska meddelas tre veckor i förväg. Aktuella kompetensutvecklingsdagar finns att läsa på kommunens hemsida.

Vid vissa tidpunkter under året sker sammanslagning av förskolor och fritidshem, till exempel under jul/nyår, klämdagar och under semesterperioden på sommaren. Vecka 29-31 erbjuds sommarförskola/fritidshem i centralorten.

Publicerat av Evelina Kongbäck den 4 januari 2022, senast ändrad den 20 september 2023 av Petra Ekström

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?