Återvinning och avfall

Ansökan om avfallsdispens

Normalt hämtas ditt hushållsavfall var 14:e dag. Hushåll i kommunen är skyldiga att lämna avfall till renhållaren enligt Ulricehamns kommuns renhållningsföreskrifter. Dock kan hushåll få dispens från föreskrifterna när samtliga krav för undantag uppfylls, se vidare i renhållningsföreskrifter för Ulricehamns kommun.

Renhållningsföreskrifter för Ulricehamns kommun (pdf)

Det finns tre typer av avfallsdispenser:

Utsträckt hämtningsintervall

Kan beviljas för fastigheter som ligger utanför ”verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp”, som komposterar allt matavfall och i övrigt källsorterar. Hämtning kan ske kvartalsvis eller halvårsvis. Det krävs bland annat att sopmängderna är små, att kompostbehållaren är skadedjurssäker och fungerar året runt.

Gemensam behållare eller avfallslösning

Kan beviljas för närboende fastighetsinnehavare utanför ”verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp”, om avfallsmängden ryms i ett kärl av den storlek som normalt används i området.

Uppehåll i hämtning

Kan beviljas om fastigheten inte kommer utnyttjas under en sammanhängande tid om minst 6 månader för permanentbostad, respektive hela hämtningsperioden (maj-september) för fritidshus. Uppehåll i hämtning innebär att avgiften för kärlhämtning uteblir men den fasta grundavgiften för villa/fritidshus kvarstår.

Här kan du se om din fastighet ligger inom eller utanför ”verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp”.

Karta över verksamhetsområdet

Kostnad

En dispens gäller i högst 6 år, därefter måste en ny ansökan eller anmälan lämnas in. Det tas ut en avgift för handläggningen, oavsett om ansökan eller anmälan beviljas eller inte.

När det gäller Gemensam behållare som avser max 3 fastigheter och max 300 meter mellan entrédörr och sopkärl samt Uppehåll i hämtning där anmälan avser max 1 år och inte är återkommande, då skickas ditt ärende till Ulricehamns Energi AB för handläggning. Övriga ärenden handläggs av miljö- och byggnämnden.

Avgiftens storlek baseras på taxor som fastställts av kommunfullmäktige. När det gäller grundavgiften hittar du mer information hos UEAB.

Taxor och avgifter
Priser och villkor hos Ulricehamns Energi

Kontaktuppgifter sophämtning

Sophämtning

Det är Ulricehamns Energi AB som har ansvarar för sophämtningen i alla hushåll i kommunen. Den utförs av LBC Borås. För frågor gällande hämtning av hushållsavfall abonnemangsfrågor eller fakturafrågor kontakta LBC Borås:

LBC Borås AB

Kundtjänst för hushållsavfall: 0321 – 53 00 75
Kundtjänst öppettider: vardagar kl. 7-16 (lunchstängt kl. 12-13)
E-post: hushall@lbc-boras.se

Lokalkontor: 0321 – 53 00 70
Karlsnäsvägen 14, Ulricehamn

LBC Borås

Återvinningsstationer och återvinningscentral

Återvinning

Övreskogs återvinningscentral och återvinningsstationer

Regelverk för hushållsavfall

Hushållsavfall är alla typer av avfall som uppkommer där vi bor eller tillbringar vår fritid. I Ulricehamn regleras avfallshanteringen förutom av miljöbalkens bestämmelser även av kommunens renhållningsföreskrifter och av avfallsplanen. Avfallsplaner för Ulricehamns kommun finns i våra styrdokument under fliken Bygga, bo och miljö och rubriken ”planer”.

Författningshandbok – våra styrdokument

Renhållningsföreskrifter(pdf)

Matavfall

Från 1 maj år 2019 ska allt matavfall slängas i i svart påse!

Information om matavfall hos Ulricehamns Energi

Sommarbostäder

Sommarbostäder

Fritidshus kan välja sommarhämtning. Hämtningsfrekvensen blir 10 gånger per år under perioden 1 maj – 15 september. Det krävs ingen dispens för sommarhämtning, men det är bara fritidshus som enbart används på sommaren som får ha sommarhämtning. Sommarhämtning anmäls antingen till UEAB eller direkt till LBC Borås.

Frågor & svar avfallsdispenser

1) Vilka olika dispenser kan man få beroende på om man har permanentboende eller fritidsboende/sommarstuga?
Samtliga dispenser kan sökas oavsett om man har permanentboende eller fritidshus.

  • Förlängt hämtningsintervall kan sökas av hushåll på landsbygden som komposterar den organiska delen av soporna och i övrigt källsorterar. För att få ansökan beviljad behöver avfallsmängden vara liten.
  • Uppehåll i hämtning Kan medges om fastigheten inte kommer nyttjas under en sammanhängande period om minst sex månader för permanentbostad eller för hela hämtningsperioden (1 maj-15 sept) för fritidshus.
  • Gemensam behållare  kan beviljas närboende fastighetsinnehavare om avfallsmängden kan rymmas i ett kärl av den storlek som normalt används i området.

2) Vilka intervall för hämtning finns och vad kostar det?
Normalt hämtas hushållsavfall var 14:e dag. Vid förlängt hämtningsintervall sker hämtningen kvartalsvis eller halvårsvis, beroende på mängd producerat avfall. Vid “uppehåll I hämtning” upphör kärlhämtningen helt. Kostnaden beror av vilket intervall man ansöker om och grundar sig I Ulricehamn kommuns renhållningstaxa. För fullständiga priser för avfallshantering i Ulricehamns kommun hänvisar vi till Ulricehamns Energi.

Renhållningstaxa för Ulricehamns kommun hos Ulricehamns Energi (pdf)

3) Hur länge gäller dispensen?
Dispensen gäller i högst i 6 år. Dispens för uppehåll i hämtning är i stort sett alltid tidsbegränsad till den tid då fastigheten kommer vara obebodd.

4) Hur lång tid tar det att handlägga mitt ärende?
Handläggningstiden varierar med arbetsbelastningen, generellt sett brukar det ta mellan 2-4 veckor. Handläggningstiden beror också på hur väl blanketterna är ifyllda, undermåligt ifyllda blanketter resulterar i längre handläggningstid då handläggaren behöver begära in komplettering i ärendet.

Sophämtning

Det är Ulricehamns Energi AB som har ansvarar för sophämtningen i alla hushåll i kommunen. Den utförs av LBC Borås. För frågor gällande hämtning av hushållsavfall abonnemangsfrågor eller fakturafrågor kontakta LBC Borås:

LBC Borås AB

Kundtjänst för hushållsavfall: 0321 – 53 00 75
Kundtjänst öppettider: vardagar kl. 7-16 (lunchstängt kl. 12-13)
E-post: hushall@lbc-boras.se

Lokalkontor: 0321 – 53 00 70
Karlsnäsvägen 14, Ulricehamn

LBC Borås

Publicerat av Ulricehamns kommun den 21 januari 2015, senast ändrad den 24 april 2024 av Elin Ohlsson

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?