Trafik och gata

Här hittar du information om allt från snöröjning, sopning av gator, parkeringar inom kommunen, alternativa drivmedel, kollektivtrafiken inom kommunen till information om uteserveringar och grävtillstånd.

ett par händer som klipper en buske med häcksaxhäcksax

Häckar och buskar

Staket och växtlighet som buskar eller häckar på din tomt kan vara en trafikfara eller försämra framkomligheten på gång- och cykelvägar. Här kan du läsa om vad som gäller för staket, plank, häckar och buskar runt din tomt. Klipp häcken och bidra till ökad trafiksäkerhet! Som fastighetsägare är du skyldig att inte låta växtligheten på…

Torghandel med växter

Användande av offentlig plats

Allmän plats eller offentlig plats är till för allmänheten. Det kan vara gator, vägar, torg, parker och andra platser. Det kan även vara lekparker, camping, område för friluftsliv, badplatser, järnvägsområden och begravningsplatser. Platserna pekas ut i detaljplaner som allmän plats. Tillstånd krävs Offentlig plats kan användas för evenemang, försäljning, reklamskyltar, varuexponering, uteserveringar, byggetableringar med mera. För…

vägskylt som betyder gatuarbete

Planerade gatuarbeten

Under 2020 drar ett antal gatuarbeten av lite större karaktär igång i Ulrichehamns kommun. Det är Ulricehamns Energi AB som utför de planerade arbetena. De arbeten som presenteras nedan utförs på kommunala gator. Arbeten som sker på statliga vägar utförs av Trafikverket och presenteras därför av dem.  

vägarbete

Arbete på vägar och gator

  När grävning ska utföras i vägområde behöver du som entreprenör ansöka om grävtillstånd hos kommunen. Det ska också finnas en trafikanordningsplan (TA-plan) upprättad. Tänk på att vara ute i god tid med din ansökan, läs mer om tid under fliken "Tider för ansökan" längre ner på sidan. Trafikanordningsplan och grävtillstånd finns för att skapa…

Väg. Foto: Jan Töve

Kommunalt bidrag för vägunderhåll

Det finns tre typer av kommunala bidrag för underhåll av enskilda vägar i Ulricehamns kommun. Hur och när bidraget betalas ut beror på vilken typ av väg som bidraget avser. Nedan finner du information kring de olika bidragen och hur processen för respektive bidrag fungerar. Reglerna för bidragen finner ni via denna länk, reglerna benämns…

Stora torget i Ulricehamn. Foto: Ulricehamns kommun

Torghandel

  Torghandel och andra aktiviteter som berikar vistelsen på torgen är viktiga för att skapa en naturlig och attraktiv mötesplats i centrum. En flexibel användning av torget ska främjas och kunna användas för torghandel, evenemang, marknader och andra aktiviteter. Utomhusmiljön ska alltid hållas tillgänglig och framkomlig för alla medborgare, varutransporter och räddningstjänst. Om du vill…

Lokala trafikföreskrifter

  Utöver de generella trafikregler som gäller i hela landet finns det lokala trafikföreskrifter att förhålla sig till. De lokala trafikföreskrifterna kan vara permanenta eller tillfälliga och gäller inom ett begränsat område eller på en särskild plats. Föreskrifterna finns för att öka säkerheten och framkomligheten i trafiken samt för att undvika besvär för kringboende. Det…

Motorvägen med bron över Ätran. Foto: Charbel Sader

Trafik och säkerhet

Ulricehamns kommun samarbetar med polisen och Trafikverket för ökad trafiksäkerhet och en förbättrad trafikmiljö. Vi utför trafikmätningar och planerar för gång- och cykelvägar samt gångpassager. Dessutom planerar vi för hastighetsdämpande åtgärder.      

Ulricehamn, parkering och torget vid rådhuset. Foto: Charbel Sader

Parkering

I Ulricehamns kommun finns tidsreglerad parkering. Där ingen tid anges gäller 24 timmars parkering. All parkering inom kommunen är gratis. Parkeringsreglerna bygger på två huvudprinciper: Du får inte stanna eller parkera så att fara uppstår. Du får inte stanna eller parkera så att du hindrar eller stör andra. Undvik onödiga böter Du får aldrig parkera på en huvudled.…

Buss 200 vid Ulricehamns busstation. Foto: Niklas Ternstedt/Ulricehamns kommun

Kollektivtrafik i Ulricehamns kommun

I Ulricehamns kommun finns kollektivtrafik i form av bussar i linjetrafik och närtrafik. Kollektivtrafiken i Ulricehamn och i hela Västra Götalands län sköts av Västtrafik AB Ulricehamns kommun delar ut sommarlovskort till ungdomar 2020.   

Bil i snö

Vägunderhåll och snöröjning

Sandupptagning 2020 är avslutad.  Skötsel av gator och vägar Vem som sköter din väg beror på vart du bor. Information om väghållare finner du under fliken "Vem sköter min väg" nedan. Här hittar du också svar på vanliga frågor samt hur du felanmäler något som är felaktigt på en gata/väg. För att din felanmälan ska nå…

Hjälpte informationen på denna sida dig?