Ätradalsskolan

Ätradalsskolan är en skola med årskurserna  7-9, som ligger naturnära i Timmele strax utanför Ulricehamn. På skolan finns cirka 250 elever.

Bild på glasparti på Ätradalsskolan. på bilden ses också en fasadskylt med skolans namn.Ätradalsskolan

Skolan är en plats för glada, trygga och kreativa elever. Du som är elev ska få med dig goda kunskaper, gott självförtroende och en positiv framtidstro.

Vår skola ska vara en utmanande och dynamisk arbetsplats. Som elev ska du få möjligheter att göra huvuddelen av ditt skolarbete under skoldagen.

Ätradalsskolan ska erbjuda en trygg, kreativ och utmanande skolmiljö. Målet är att alla elever ska utveckla goda ämneskunskaper och sociala färdigheter för att kunna verka som goda samhällsmedborgare.

Frånvaro och ledighet

Om en elev är sjuk eller av någon annan anledning inte kan vara på skolan ska du anmäla ditt barns frånvaro via InfoMentor eller logga in i skola24.
Du kan också anmäla via telefon 0515-77 70 22, tänk då på att du behöver en knapptelefon och barnets personnummer, 10 siffror.

Ansökan om ledighet

Om ditt barn behöver vara ledigt en kortare eller längre tid måste du som vårdnadshavare ansöka om ledighet. Läs mer om ansökan om ledighet på sidan Om våra grundskolor.

Schema

Aktuellt schema via Skola24

Ordningsregler

Ordningsregler 2024

Var sådan mot andra som Du vill att andra ska vara mot Dig!

Det innebär att varje person på vår skola:

• Har ansvar för sig själv och sina handlingar.
• Ska bidra till trivsel genom ett trevligt uppträdande.
• Ska visa respekt för andra och andras åsikter.
• Ska ställa upp och hjälpa andra med det man kan.
• Ska komma i tid, ha rätt utrustning med och hjälpa till med ordningen.
• Ska arbeta för att ge sig själv och andra arbetsro.
• Lämnar in sin mobiltelefon utifrån rutin för mobilfri skoldag.

Alltså är all kränkande särbehandling utesluten och fullkomligt oacceptabel i alla sammanhang. Se också skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Det innebär även att ingen kan tillåta sig att t.ex:

• Störa andra elever och personal
• Åstadkomma skadegörelse på kamraters eller skolans egendom.
• Förvara, inom skolans område, ämnen eller saker som är förbjudna enligt lag eller som kan utgöra fara för elever eller personal.
• Röka eller snusa inom skolans område. Även e-cigaretter är otillåtet.
• Dricka energidricka på skolans område.
• Äta godis på lektion.
• Kasta snöboll (att kasta en snöboll på någon är samma sak som att slå).

OBS Personal avgör ytterst om ett beteende stör. Här uppräknas bara några exempel på olämpligt beteende som ändå visat sig kunna förekomma.

Skolans policy är att reagera omedelbart på trakasserier och annan kränkande behandling. Om kränkningar sker ska händelsen skyndsamt utredas och åtgärdas enligt rutinerna i Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Missbruk av datorer:

Om en dator på skolan används till exempelvis porr eller kränkningar, så kan datorn komma att tas i beslag direkt och kvarhållas i 1 vecka från det att beslaget sker. Vårdnadshavare kontaktas samt att kvitto på datorn lämnas. Rektorn är den som står för beslaget, men inte nödvändigtvis gör det handgripligen.

Spel, sociala medier, fotografering eller annat som stör lektionen medför att eleven får en varning av den som upptäcker detta, samt att vårdnadshavare kontaktas av Mentor. Mentor kan då exempelvis lämna informationen: ”Din son/dotter använder datorn till annat än skolarbete på lektioner. Tala med hen om detta och om det upprepas kommer datorn att tas i beslag i 1 vecka.”

Mobilfri skoldag:

Eleverna lämnar ifrån sig sina mobiltelefoner på skoldagens första lektion och återfår mobilen efter sista lektionen för dagen. Om elever vägrar att lämna ifrån sig sin mobil, alternativt har flera mobiler men lämnar enbart ifrån sig en, så kommer elevens vårdnadshavare att kontaktas. Vårdnadshavare till elever som vid upprepade tillfällen bryter mot skolans regel om mobilfri skoldag kommer att uppmanas att hålla elevens mobil kvar hemma alternativt följa sitt barn till skolan och hjälpa barnet att lämna in mobilen.

Vid brott mot reglerna

Om någon bryter mot skolans ordningsregler gäller följande:

Om en elev väljer att inte följa skolans regler, använder vi skollagens konsekvenstrappa. Om konsekvenserna på en nivå inte räcker och att elevens fortsätter med sitt negativa beteende, går man vidare till nästa steg med nästa konsekvens. Alla steg i trappan passar inte lika bra på alla platser (till exempel klassrum, skolgård, utflykter), i alla verksamheter (till exempel lektioner, fritidsverksamhet, raster) eller i alla sammanhang (till exempel vid upprepade förseelser eller om förseelsen är allvarlig). Det är därför upp till den vuxne att göra en avvägning över vilka steg i trappan man tar, man kan alltså välja att hoppa över något steg i konsekvenstrappan.

1. En vuxen säger ifrån, vänligt men bestämt, när en elev uppträder på ett olämpligt sätt. I de allra flesta situationer räcker detta första steg.
2. Den vuxne ger en skarpare tillsägelse och klargör att man kommer ha ett uppföljande samtal senare om eleven fortsätter med sitt negativa beteende.
3. Den vuxne förklarar för eleven att man nu kommer att träffas efter lektionen/aktiviteten. Den vuxne förklarar också att om beteendet fortsätter kommer eleven att få lämna salen och att vi då kommer kontakta föräldrarna.
4. Eleven visas ut från salen/aktiviteten under en del av lektionen/aktiviteten och får sitta och vänta utanför klassrummet, i ett annat klassrum eller vid skolans expedition (vid behov ser vi till att en vuxen har uppsikt över eleven). Händelsen dokumenteras i Skola 24, vilket innebär att föräldrarna meddelas samma dag.
5. Eleven och föräldern kallas till ett kort samtal med klassläraren eller undervisande lärare, där man beskriver vilket beteende som omedelbart måste upphöra. På mötet beskriver pedagogen de fortsatta konsekvenserna i denna trappa, alltså vad som kommer att ske om beteendet inte upphör. Samtalet dokumenteras alltid. Detta kan bli upprinnelsen till en anmälan till rektor
6. Eleven och föräldern kallas till ett längre möte med klassläraren och en representant från elevhälsoteamet eller en skolledare (biträdande rektor eller rektor). Där gör man en formell överenskommelse mellan eleven, föräldern och läraren.
7. Om eleven vid upprepade tillfällen fortsätter att störa ordningen, uppträda olämpligt eller gjort något allvarligare tillsätter rektor en utredning i samråd med elevens vårdnadshavare. Avsikten är att förstå varför inte beteendet förändras och vilka nya åtgärder som måste sättas in.
8. Rektorn beslutar om att ge eleven en skriftlig varning med information om vad som händer om eleven inte förändrar sitt beteende. Syftet med den skriftliga varningen är att dokumentera det som har kommit fram och bestämts i samtalen med eleven om vilka konsekvenser det kan få om hon eller han inte ändrar sitt beteende. Avsikten är också att peka på att skolan inte accepterar elevens uppförande.
9. En orosanmälan görs till socialtjänsten, där skolan ber om hjälp för att komma till rätta med elevens svårigheter, eftersom man inte kunnat förbättra situationen tillsammans med elevens föräldrar.
10. Elevens placeras tillfälligt i en annan undervisningsgrupp på skolan.
11. Elevens placeras tillfälligt i en annan undervisningsgrupp på en annan skola under maximalt två veckor (i särskilt komplicerade fall upp till fyra veckor).
12. Eleven stängs av från undervisningen på skolan under maximalt en vecka.

Elevråd och föräldrasamverkan

Elevråd

På Ätradalsskolan finns ett elevråd som träffas varannan vecka och diskuterar alla demokratiska elevfrågor som uppstår på skolan. Representanter väljs vid skolstart, årskurs 7 tillkommer senare under hösten.

Bry dig om – BDO

På Ätradalsskolan har vi utsedda Bry Dig Om elever, BDO. Deras uppgift är att se, förstå och förmedla sådant som vuxna kanske inte ser eller förstår. Dessa elever är valda av sina klasskamrater och arbetar tillsammans med vuxna i ett BDO-team med förebyggande elevsociala frågor.

Som BDO kan man även få uppdrag, t ex att ta lite extra hand om en ny elev i klassen, att hjälpa nya sjuor tillrätta på skolan med mera.

För föräldrar

På skolan har vi ett brukarråd med representanter för föräldrar och skolans personal. Vi har protokoll från våra möten och vi skickar även ut ett nyhetsbrev. Kontakta skolan för mer information.

Läs mer om hur skolorna i Ulricehamn arbetar med elev- och föräldrainflytande på sidan Om våra grundskolor.

Skolrestaurang

Välkommen till Ätradalsskolans skolrestaurang och cafeteria.

Maten vi serverar lagar vi i köket på Ätradalsskolan. Skolrestaurangen erbjuder:

Frukost kl. 7.15 – 9.30

Vår frukost innehåller olika sorters mjukt och hårt bröd, smör, ost- och köttpålägg, grönsaker, mjölk, kaffe och te. Filmjölk med flingor serveras varje dag. Gröt och ägg serveras olika dagar enligt veckans matsedel. Frukosten kostar 10 kronor.

Lunch kl. 11 – 12.30

Vi erbjuder en varmrätt med ett vegetariskt alternativ och ett varierat salladsbord, mjölk, smör och bröd. Skollunchen ger 1/3 av dagsbehovet av energi och näring.
Vi rekommenderar att eleverna äter på kvällen också – gärna lagad mat.

Cafeteria kl. 13.15 – 14.30

Vi säljer smörgåsar, juice, havredryck, frukt, kaffe och te.

Du är alltid välkommen till personalen om du har frågor om maten vi serverar eller har andra funderingar som rör mat och måltider.

Bibliotek

Biblioteket finns i vackra luftiga lokaler precis vid skolans entrén. Biblioteket är ett komplett bibliotek med alla avdelningar, från bilderböcker till faktaböcker.

Biblioteket är en lugn kreativ zon med plats för läsning, skolarbete, återhämtning och inspiration.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling (pdf)

Om en elev är sjuk eller av någon annan anledning inte kan vara på skolan ska du anmäla ditt barns frånvaro via InfoMentor eller logga in i skola24.
Du kan också anmäla via telefon 0515-77 70 22, tänk då på att du behöver en knapptelefon och barnets personnummer, 10 siffror.

Ansökan om ledighet

Om ditt barn behöver vara ledigt en kortare eller längre tid måste du som vårdnadshavare ansöka om ledighet. Läs mer om ansökan om ledighet på sidan Om våra grundskolor.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 27 februari 2015, senast ändrad den 24 maj 2024 av Anders Rosenberg

Adress

Lenavägen 1
52372 Timmele

Hjälpte informationen på denna sida dig?