Solceller

En solenergianläggning är ett samlingsnamn för en anläggning som omvandlar solens strålar till energi. Det kan vara solceller, solpaneler, integrerade, utanpåliggande eller fristående på mark. Solenergianläggningar kan vara lovpliktiga, ska alltid följa detaljplanen och får inte innebära olägenhet för andra. Det är behövs ofta transformatorstation vid större solenergianläggningar och transformatorstationer är alltid lovpliktiga. 

Var ska du bygga?

Lovplikt utanför plan

Varken solenergipanel eller integrerad solenergianläggning på byggnader utanför detaljplan är lovpliktiga eller ändringar av byggnader utanför planlagt område som ligger utanför riksintresse för totalförsvaret. Inom område med områdesbestämmelser kan solenergianläggningar vara lovpliktiga om det är reglerat i områdesbestämmelserna.    

Undantag från krav på bygglov för solenergianläggningar inom detaljplanerat område 

Solenergianläggning på byggnader kan vara en ändring av byggnaden som medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas och kräver då lov.  Följande kriterier ska vara uppfyllda för att solenergianläggningen ska vara bygglovsbefriad: 

 • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial 
 • de ska följa byggnadens form, t.ex. takets lutning 
 • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla 
 • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret 
 • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området 

Solenergianläggningar kan kräva anmälan

Även om en solfångare eller en solcellspanel inte kräver bygglov kan den kräva anmälan. Det kan exempelvis vara om solenergianläggningen berör byggnadens bärande konstruktion eller väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden. En bedömning måste göras i varje enskilt fall. 

Fristående solfångare och solcellspaneler

Fristående solenergianläggningar är inte någon lovpliktig anläggning, men kan kräva bygglov om anläggningen är att betrakta som en byggnad. Anläggning som uppförs inom detaljplan får inte strida mot planbestämmelser oavsett om det är byggnad eller inte. 

Brukningsvärd jordbruksmark

Det är inte tillåtet att placera solcellanläggningar som inte är ett väsentligt samhällsintresse på brukningsvärd jordbruksmark. Om du vill ha placeringen prövad så behöver du söka bygglov. 

Innan eventuell exploatering på brukningsvärd jordbruksmark måste andra alternativa platser utredas. 

Biotopskydd

Om solcellerna placeras i närheten av en biotopskyddad stenmur, allé, stenröse eller fornminne kan du behöva söka tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller framförallt om solcellerna skuggar stenmuren eller stenröset.  

Tänk på 

Tänk på att det kan finnas ledningar i marken, gå in på ledningkollen.se för att kontrollera det. Vid behov av flytt av ledningar, kontakta ledningsägaren. Det kan finnas krav på skyddsavstånd till både markförlagda ledningar och luftledningar, kontakta ledningsägaren. 

Om solcellsanläggningen kräver en eller flera transformatorstationer krävs det bygglov för stationerna.  

Vad är en byggnad

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en konstruktion ska anses vara en byggnad: 

 • det ska vara en permanent konstruktion som består av tak eller av tak och väggar 
 • den ska vara varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller vara varaktigt placerad på en viss plats i vatten 
 • den ska vara avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den. 

Det som oftast avgör om en fristående solenergianläggning är lovpliktig eller inte är om det blir ett tillräckligt mätvärt utrymme under solpanelerna. Panelerna kan i så fall räknas som tak och anläggningen räknas då som en lovpliktig byggnad.  

Gör din ansökan

För att kommunen ska kunna handlägga ditt ärende så att du kan få ditt bygglov, krävs att din ansökan och handlingarna är kompletta. 

Bifoga rätt handlingar och ritningar till din ansökan:

För att kunna handlägga ditt ärende behövs tydliga handlingar som redovisar vad du vill göra. 

 • situationsplan, är en karta över din fastighet som du beställt av oss 
 • fasadritning i skala 1:100 
 • sektionsritning 
 • kontrollplan (vid enkla ärenden kan kommunens mall för enkel kontrollplan användas) 
 • anmälan om kontrollansvarig (om det krävs) 

Exempelritningar

Ritningar ska vara fackmässigt utförda. Det innebär att de ska vara tydliga och vara av så god kvalitet att handläggaren ska kunna bedöma ansökan effektivt och rättssäkert. Om ansökan ska skickas till grannar och andra sakägare ska även de tydligt kunna förstå förslaget. 

Exempel på ritningar 

Inom detaljplanelagt område

Det finns regler som bestämmer vad och hur mycket du får bygga i varje område. Ibland tillåter inte detaljplanen mer än en bostad per fastighet (tomt). Detaljplanen bestämmer även yttre utformning och begränsar byggnadernas omfattning och placering. 

Karta över gällande detaljplaner

Kontrollplan

Kontrollplanen ska redogöra för de kontroller som behöver utföras för att säkerställa kvaliteten i det du ska bygga. Den ska beskriva vem som ska utföra kontrollen, vilka av kontrollerna som kan kräva särskilda sakkunniga samt mot vad kontrollen sker. Exempel är mot ritningar, branschregler och om bestämmelser i bygglagstiftningen. 

En kontrollplan är till för att samhällets krav på de tekniska egenskaperna ska bli uppfyllda. Den ska alltså inte uppfylla byggherrens önskemål om detaljutförande, finishdetaljer som inte berör de tekniska kraven. Dessa frågor är frågor mellan entreprenören och byggherren.

Kontrollplaner 

Kontrollansvarig

 Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Byggnadsnämnden gör bedömningen i varje enskilt ärende om kontrollansvarig krävs, detta meddelas under handläggningens gång Den kontrollansvariga ska ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften. En kontrollansvarig måste kunna intyga detta genom att vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Anmälan om kontrollansvarig (e-tjänst)

Beställ kartunderlag

För att du ska kunna göra en bra planering och placering av den tänkta byggnaden ska du beställa en karta över din fastighet. En situationsplan är den enskilt viktigaste handlingen i byggärenden då den visar omfattningen och bestämmer läget för det som ska byggas. Det innebär att det är nödvändigt med ett bestämt ursprung och säkerställd kvalitet på den kartprodukt som en situationsplan är baserad på.  

På kartan framgår det om din fastighet ligger inom eller utanför detaljplanerat område. I din ansökan ska du sedan använda kartan för att skapa den situationsplan som krävs för bygglovet. Kartproduktens giltighetstid är ett år från det datum den skapades förutsatt att den inte varit använd i ett tidigare ärende.

Beställ karta och mätuppdrag

Hur lång tid tar en bygglovsansökan?

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare tio veckor om projektet eller förutsättningarna för platsen är komplicerade. Om man som sökande skickar in ytterligare underlag på eget initiativ i ärendet räknas tidsfristen från den dagen då det nya underlaget kom in till byggnadsnämnden. Med eget initiativ menas om man som sökande vill ändra sin ansökan.

Avgift

Avgift

Den avgift som byggnadsnämnden tar ut för handläggningen av ett ärende om lov, förhandsbesked eller anmälan ska redovisas i beslutet. Redovisningen ska vissa hur avgiften har fastställts.    

Avgiften för åtgärden är olika från gång till gång. Detta kan bero på bland annat: 

 • var du bygger, om det är inom eller utanför detaljplanerat område 
 • byggnadens eller anläggningens storlek 
 • hur avancerat byggnationen är 

Nedan kan du se exempel på vad en slutgiltig avgift kan hamna omkring. 

Avgifter tas ut vid beslut om lov, startbesked och avslag. Om du tar tillbaka din ansökan eller anmälan där handläggningen är påbörjad tas en avgift ut för nedlagd tid. 

Exempel på avgift: Vid installation av solceller på en byggnad med en yta upp till 100 m² som inte avviker från detaljplanens bestämmelser kan avgiften för lovbeslut, startbesked samt slutbesked kosta cirka 6 500 kr.

Lovplikt utanför plan

Varken solenergipanel eller integrerad solenergianläggning på byggnader utanför detaljplan är lovpliktiga eller ändringar av byggnader utanför planlagt område som ligger utanför riksintresse för totalförsvaret. Inom område med områdesbestämmelser kan solenergianläggningar vara lovpliktiga om det är reglerat i områdesbestämmelserna.    

Undantag från krav på bygglov för solenergianläggningar inom detaljplanerat område 

Solenergianläggning på byggnader kan vara en ändring av byggnaden som medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas och kräver då lov.  Följande kriterier ska vara uppfyllda för att solenergianläggningen ska vara bygglovsbefriad: 

 • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial 
 • de ska följa byggnadens form, t.ex. takets lutning 
 • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla 
 • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret 
 • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området 

Solenergianläggningar kan kräva anmälan

Även om en solfångare eller en solcellspanel inte kräver bygglov kan den kräva anmälan. Det kan exempelvis vara om solenergianläggningen berör byggnadens bärande konstruktion eller väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden. En bedömning måste göras i varje enskilt fall. 

Fristående solfångare och solcellspaneler

Fristående solenergianläggningar är inte någon lovpliktig anläggning, men kan kräva bygglov om anläggningen är att betrakta som en byggnad. Anläggning som uppförs inom detaljplan får inte strida mot planbestämmelser oavsett om det är byggnad eller inte. 

Brukningsvärd jordbruksmark

Det är inte tillåtet att placera solcellanläggningar som inte är ett väsentligt samhällsintresse på brukningsvärd jordbruksmark. Om du vill ha placeringen prövad så behöver du söka bygglov. 

Innan eventuell exploatering på brukningsvärd jordbruksmark måste andra alternativa platser utredas. 

Biotopskydd

Om solcellerna placeras i närheten av en biotopskyddad stenmur, allé, stenröse eller fornminne kan du behöva söka tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller framförallt om solcellerna skuggar stenmuren eller stenröset.  

Tänk på 

Tänk på att det kan finnas ledningar i marken, gå in på ledningkollen.se för att kontrollera det. Vid behov av flytt av ledningar, kontakta ledningsägaren. Det kan finnas krav på skyddsavstånd till både markförlagda ledningar och luftledningar, kontakta ledningsägaren. 

Om solcellsanläggningen kräver en eller flera transformatorstationer krävs det bygglov för stationerna.  

Vad är en byggnad

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en konstruktion ska anses vara en byggnad: 

 • det ska vara en permanent konstruktion som består av tak eller av tak och väggar 
 • den ska vara varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller vara varaktigt placerad på en viss plats i vatten 
 • den ska vara avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den. 

Det som oftast avgör om en fristående solenergianläggning är lovpliktig eller inte är om det blir ett tillräckligt mätvärt utrymme under solpanelerna. Panelerna kan i så fall räknas som tak och anläggningen räknas då som en lovpliktig byggnad.  

Publicerat av Ida Johansson den 22 september 2023, senast ändrad den 30 januari 2024 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?