Nationellt betydelsefulla områden

Ulricehamns kommun har fyra områden som klassas som riksintressen. Dessa är Vädersholm, Ätrans dalgång, Marbäck-Södra Säm-Gällstad och Fästeredssund. Det är nationellt betydelsefulla områden som har ett värde utifrån sin natur, kulturhistoria, miljö och geografi.

Vädersholm

Bild på Vädersholm. Stenar på en åker.

Vädersholm. Foto: Jan Töve

  • Fynd av en stenåldersboplats vittnar om att människor tidigt bosatt sig vid sjön Mogden i Hökerumsområdet.
  • Storhögar, gravfält, enskilda gravar och runstenar påvisar en framträdande roll under järnåldern.
  • Södra Vings rikt utsmyckade kyrka och Vädersholms borgruin är vittnesbörd om att området fortsatt varit betydelsefullt in i medeltiden.

Ätrans dalgång

Området sträcker sig från Ulricehamn i söder till Trädet i norr. I Timmele är det medeltida vägnätet tydligt. Stråket går från Västerhavet in mot det under forntiden och medeltiden så viktiga inre Västergötland. Här finns det gott om spår i landskapet från dessa perioder, inte minst Vinsarp, medeltida högätten Vinstorps huvudgård.

Det agrara arvet är också tydligt. Ängs- och hagmarker blandas med åkertegar i landskapet. Ulricehamns stadskärna, som också är en del av detta område, uppvisar såväl ett medeltida gatunät som småskalig bebyggelse från 1700- och 1800-talet.

Marbäck-Södra Säm-Gällstad

Bild på Hällkista i Marbäck. En stenformation i form av en båt, mitt ute på en åker.

Hällkista i Marbäck

Mellan Marbäck i norr och Bystadsjön i söder finns ett stort antal fornlämningar koncentrerade. Det var i detta område den så kallade Bredgårdsmannen hittades i en våtmark. Med sina ca 9500 år är han bland de absolut äldsta skelettfynden i Skandinavien. Bland andra forntida fynd kan nämnas hällkistan i Marbäck (yngre stenålder). Inom området finns också äldre vägstrukturer och oskiftade bymiljöer som Götåkra och Kärrabo. Odlingslandskapet är påtagligt med vackra ängs- och hagmarker liksom herrgårdsmiljöer kring Källebacka och Näsboholm.

Fästeredssund

I kulturlandskapet kring Yttre Åsunden återfinns fornlämningar från alla förhistoriska perioder, på Ängsö är de särskilt talrika. De stora anrika gårdarna har också satt sin prägel på landskapet.

Riksantikvarieämbetet pekar ut områden

Riksantikvarieämbetet pekar specifikt ut vilka områden som är av riksintresse för kulturmiljövården. Det är sedan upp till varje kommun att i sina översiktsplaner beskriva och ange hur dessa områden ska bevaras. Länsstyrelsen har som ansvar att bedöma om kommunen sköter detta uppdrag. Länsstyrelsen kan också ingripa mot kommunala beslut som hotar riksintressen.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 20 januari 2015, senast ändrad den 5 januari 2022 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?