Parkeringsplats

Bygglov krävs för parkeringsplatser utomhus.

Bygglovsplikten avser fysiska förändringar av marken, exempel på detta är asfaltering, sätta upp räcken och göra och markeringar. Bygglovsplikten gäller också för då du använder mark som parkeringsplats, även om ingen fysisk förändring av marken görs. Prövningen behöver ofta av trafiksäkerhetsskäl omfatta anslutningen mot gata, avskärmningar mot buller och eventuellt störande strålkastarljus. Dessutom kan grundvattenförhållandena behöva prövas för större asfalterade ytors påverkan.

Byggnadsnämnden bevakar att in- och utfarter och parkeringar inte innebär någon trafikfara. Större anläggningar kan behöva delas upp i mindre enheter eftersom asfalterade ytor kan ha inverkan på grundvattenförhållandena genom att minska infiltrationsmöjligheterna för ytvattnet, då en del vatten som annars skulle ha bildat grundvatten avleds eller avdunstar.

Krav som ställs på parkeringsplatser

  • Lutningen i längs- och sidled på parkeringsplatser för rörelsehindrade bör inte överstiga 1:50.
  • Parkeringsplatser, angöringsplatser för bilar ska vara lätta att upptäcka.
  • Parkeringsplatser för bilar ska ha markeringar och kontraster mot omgivningen.
  • Belysningen vid parkeringen ska utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan orientera sig.
  • Markbeläggningen vid parkeringsplatser ska vara fast, jämn och halkfri.
  • Parkeringsplatser och angöringsplatser för bilar, ska utformas så att personer kan förflytta sig säkert till och från bilarna.

Ansökan

För att handlägga ditt ärende så fort som möjligt är det viktigt att du lämnar in de handlingar som behövs:

  • Ansökan om bygglov
  • Situationsplan – Här redovisar vart på tomten du tänkt bygga din parkeringsplats. Vart är infart/utfart? Hur många parkeringsplatser?
  • Markplaneringsritning – Här redovisar du in- och utfart, parkering och dagvattenhantering.
  • Förslag på kontrollplan

Ansökningshandlingar

Publicerat av Elin Ohlsson den 1 juni 2017, senast ändrad den 25 september 2023 av Ida Johansson

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Måndag och onsdag kl. 9.30-11.30

Öppet hus:
Inställt tillsvidare

Hjälpte informationen på denna sida dig?