Vattenskyddsområden

För att vi ska kunna behålla ett gott och säkert vatten även i framtiden behöver vattnet skydd. Marken ger normalt ett bra skydd för vårt grundvatten, men skyddet behöver förstärkas i de områden där många använder marken på flera sätt. Därför har Ulricehamns kommun beslutat om speciella skyddsområden.

vattenskyddsområde

Skyddsföreskrifterna talar om vad man inte får göra inom vattenskyddsområdet och när det krävs tillstånd eller anmälan.

Skyddsföreskrifterna ska dels minska risken för olyckor, dels minska konsekvenserna om en olycka ändå händer. En liter diesel kan förstöra en miljon liter dricksvatten.

Inom Ulricehamns kommun finns tolv vattenskyddsområden. Elva är kommunens egna vattentäkter och alla dessa är grundvattentäkter.

Ulricehamns kommun berörs dessutom av vattenskyddsområdet för Öresjö ytvattentäkt som är Borås stads vattentäkt.

Ett skyddsområde för en vattentäkt ska öka medvetenheten hos alla boende och verksamma inom området om behovet att värna vårt vatten. Skyddet är till för att dels minska risken för olyckor och dels minska konsekvenserna om en olycka sker.

Ansökan eller anmälan

Om det krävs tillstånd eller anmälan för det du planerar att göra inom ett skyddsområde, tänk på att göra det i god tid. Du får betala en avgift för handläggning av ärendet. Om du avser att till exempel skaffa upplag, schakta, använda kemikalier, bedriva jord- och skogsbruk inom vattenskyddsområden så ska du göra en anmälan/ansökan.

Karta över kommunens vattenskyddsområden

På denna kartlänk kan du se alla vattenskyddsområden inom hela Ulricehamns kommun (Tips: Om du klickar i kartan inom ett vattenskyddsområde får du upp inom vilken skyddszon området ligger)

Hur skyddas vattnet?

I skyddsområdena är vissa åtgärder förbjudna och andra kräver tillstånd. I skyddsföreskrifterna regleras bland annat:

 • Hantering av skadliga ämnen som exempelvis petroleumprodukter, lösningsmedel
 • Etablering av verksamhet inom skyddsområdet där föroreningsrisk finns
 • Väghållning
 • Avloppsvatten- och avfallshantering
 • Spridning, lagring och annan hantering av bekämpningsmedel
 • Jordbruk, djurhållning och skogsbruk
 • Schaktning och täktverksamhet
 • Energianläggningar, berg-, jord- och sjövärme

För dig som driver verksamhet

Om du ansvarar för verksamhet eller fastighet där petroleumprodukter och andra skadliga ämnen hanteras i en mängd som kan medföra risk för vattenförorening ska du sätta upp en skylt som informerar om att platsen ligger inom vattenskyddsområde.

Exempel på skylt inom vattenskyddsområde

Exempel på skylt inom vattenskyddsområde

Om du befinner dig inom Öresjö vattenskyddsområde får du skylten från Borås stad.

Skillnader mellan skyddsföreskrifterna

Det finns skillnader mellan skyddsföreskrifterna för de olika vattenskyddsområdena. Orsaken till skillnaderna är att Ulricehamns vattentäkter är grundvattentäkter och Öresjös är en ytvattentäkt samt att skyddsföreskrifterna har tagits fram under olika tidsperioder.

Det är därför viktigt att du läser den information och de skyddsföreskrifter som gäller för det vattenskyddsområde där din bostad eller verksamhet finns.

Blanketter för tillstånd

Informationsblad

Ulricehamns kommuns egna vattenskyddsområden:

Öresjö vattenskyddsområde

Kartor och skyddsföreskrifter

Varje länk innehåller pdf med karta och skyddsföreskrifter.

I skyddsområdena är vissa åtgärder förbjudna och andra kräver tillstånd. I skyddsföreskrifterna regleras bland annat:

 • Hantering av skadliga ämnen som exempelvis petroleumprodukter, lösningsmedel
 • Etablering av verksamhet inom skyddsområdet där föroreningsrisk finns
 • Väghållning
 • Avloppsvatten- och avfallshantering
 • Spridning, lagring och annan hantering av bekämpningsmedel
 • Jordbruk, djurhållning och skogsbruk
 • Schaktning och täktverksamhet
 • Energianläggningar, berg-, jord- och sjövärme

Publicerat av Kajsa Klasson Frisell den 12 september 2019, senast ändrad den 7 april 2021 av Oscar Andersson

Kontakt

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?