Kommunens tillsyn av enskilda avlopp

Miljö- och byggenheten kontrollerar enskilda avlopp med syftet att hitta de avloppsanläggningar som inte uppfyller dagens reningskrav. Avlopp som inte uppfyller kraven på rening släpper ut spillvatten som orsakar risk för människors hälsa och miljön.

Utsläpp av avloppsvatten räknas som miljöfarlig verksamhet. I enlighet med miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.

Därför kontrolleras avloppen

Ulricehamns kommun har likt många andra kommuner i Sverige en stor andel äldre avloppsanläggningar från 60- och 70-talet. Det är viktigt att alla fastighetsägare med enskilt avlopp har en anläggning som renar avloppsvattnet tillräckligt.

Bristfälliga avlopp har som regel en mycket negativ påverkan på vårt grundvatten och utgör en hälsorisk då avloppsvatten riskerar att hamna i dricksvattnet hos dem som har en enskild brunn. De enskilda avloppen bidrar också till övergödningen av mark, vattendrag, sjöar och kustvatten.

Avlopp som berörs och när

Alla berörs inte samtidigt

Det finns strax över 4000 enskilda avlopp i Ulricehamn kommun och målet är att kontrollera cirka 300 avlopp per år. Vi kontrollerar avloppen områdesvis och till att börja med granskar vi fastigheter som används för permanentboende eller verksamhet och med avlopp som enligt kommunens register är 15 år eller äldre vid tillfället för kontroll.

Det finns endast beslut på de områden som kommer kontrolleras under de närmsta åren än så länge. Vi vill informera berörda fastighetsägare så tidigt som möjligt för att det ska finnas god tid att förbereda sig och planera för de eventuella krav och kostnader som kan följa av tillsynen. Berörda fastighetsägare får information om tillsynen via brev där det framgår tidsplan för tillsyn och eventuella åtgärder. För närvarande gäller att från och med att brev skickas ut i berörda områden så har fastighetsägaren cirka fyra år på sig att åtgärda ett bristfälligt avlopp.

Detta innebär kontrollen

Vi  kontrollerar avloppsanläggningen på plats. Vi bedömer om reningsförmågan kan antas uppfylla gällande krav och utgård få från Havs- och vattenmyndighetens riktlinjer. Avloppen består i huvudsak av en slamavskiljare med efterföljande markinfiltration, trekammarbrunn eller septiktank är vanliga namn på slamavskiljaren.

Efter slamavskiljaren så ska spillvattnet renas i markinfiltrationen och det är markinfiltrationens funktion som är avgörande för om avloppet kan anses godkänt. Du kan med hjälp av Havs- och vattenmyndighetens information själv bilda dig en egen uppfattning om hur ditt avlopp kommer att bli bedömt.

Information till fastighetsägare om små avlopp hos Havs- och vattenmyndigheten

Testa ditt avlopp – checklista (pdf)

Efter besöket får du en inspektionsrapport på bedömningen av anläggningens skick.

Detta händer efter kontrollen

Om åtgärder krävs

Om avloppet inte uppfyller dagens krav på rening ska fastighetsägaren åtgärda med en ny eller kompletterad avloppsanläggning.

Har vi bedömt att en avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav på rening så har fastighetsägare möjlighet att få vår bedömning prövad. Miljö- och byggnämnden beslutar då om ett förbud som fastighetsägare kan överklaga.

Läs mer om tillstånd att söka för att anlägga en ny eller komplettera en befintlig avloppsanläggning på sidan om enskilt avlopp.

Enskilt avlopp

Om inga åtgärder krävs

Om avloppsanläggningen bedöms uppfylla nuvarande reningskrav så behöver inga åtgärder utföras, men det kan det leda till andra former av beslut från miljöenheten. Exempelvis kan det kräva att tillstånd meddelas för befintliga avloppsanläggningar om de är relativt nyligt omgjorda/renoverade utan miljöenhetens kännedom.

Kostnad för kontroll

Fastighetsägaren bekostar kommunens inspektionstid, förberedelser och resor i samband med denna. Även tid för att göra inspektionsrapport och beslut debiteras.

Taxor och avgifter

Spara kontrollavgiften om du redan vet att ditt avlopp göras om

Om du bedömer att ditt avlopp inte uppfyller dagens krav på rening så har du möjlighet att avboka miljöenhetens inspektion och på så sätt spara kontrollavgiften. Vi betraktar då den befintliga avloppsanläggningen som att den inte uppfyller dagens krav på rening och du behöver därför ansöka om tillstånd om ny anläggning eller komplettering av befintlig. Du måste åtgärda bristerna inom den tidsram som du fått i informationen för kontrollen.

Ulricehamns kommun har likt många andra kommuner i Sverige en stor andel äldre avloppsanläggningar från 60- och 70-talet. Det är viktigt att alla fastighetsägare med enskilt avlopp har en anläggning som renar avloppsvattnet tillräckligt.

Bristfälliga avlopp har som regel en mycket negativ påverkan på vårt grundvatten och utgör en hälsorisk då avloppsvatten riskerar att hamna i dricksvattnet hos dem som har en enskild brunn. De enskilda avloppen bidrar också till övergödningen av mark, vattendrag, sjöar och kustvatten.

Publicerat av Elin Ohlsson den 30 november 2017, senast ändrad den 22 september 2023 av Ellen Haglund

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?