Skötsel av häckar och buskar

Som fastighetsägare är du skyldig att inte låta buskar och träd på din tomt skymma sikt, försvåra framkomlighet eller orsaka andra trafikfaror för trafikanter och fotgängare. Genom att klippa häckar och buskar i närheten av gator och gång- och cykelvägar bidrar du till ökad trafiksäkerhet.

Detta gäller för växtligheten på din tomt som gränsar till trottoarer, gator och vägar

Det ska vara fri sikt i korsning. Om din tomt gränsar till korsning får inte häcken vara högre än 0,8 meter. Det gäller en sträcka på tio meter före och efter korsningen. Detta gäller inte bara häckar utan även andra buskar, träd och plank. Enstaka smala träd kan dock få vara högre.

Buskar och träd får inte försvåra för trafikanten att ta sig fram på gångbanor, cykelbanor och körbanor. Häckar och buskar får inte ta något av gångbanans bredd utan de ska klippas även på bredden. Över gångbanan får inte trädgrenar sticka ut på lägre höjd än 2,5 meter. I körbanan får inte trädgrenar sticka ut lägre än 4,6 meter. Träd och buskar får heller inte skymma vägmärken och gatubelysning.

Klipp häcken (PDF)

Du kan anmäla trafikfarliga häckar eller buskar

Om en häck, buskage eller liknande medför trafikfara kan du anmäla detta till Ulricehamns kommun.

Anmälan om klagomål och olägenhet

Publicerat av Kajsa Leidek den 26 september 2019, senast ändrad den 1 september 2023 av Ellen Haglund

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Måndag, onsdag och fredagar kl. 9.30-11.30

Hjälpte informationen på denna sida dig?