Undersökningar inom folkhälsa

Hur mår ulricehamnarna? Vi deltar i olika undersökningar för att ta reda på vad vi ska prioritera i vårt fortsatta folkhälsoarbete.

Hälsa på lika villkor

Vartannat år genomför Folkhälsomyndigheten enkätundersökningen ”Hälsa på lika villkor” som riktar sig till befolkningen i åldrarna 16 till 84 år. Enkäten syftar till att ta reda på hur befolkningen mår och att följa förändringar i hälsa över tid. Resultaten används i planeringen av folkhälsoinsatser i länet för att främja hälsa och förebygga ohälsa.

Information om nationella folkhälsoenkäten hos Folkhälsomyndigheten

Resultat

I enkätundersökningen för 2022 deltog 34 089 västragötalänningar i åldern 16 år och uppåt. 456 var hemmahörande i Ulricehamns kommun och den största andelen som deltog var kvinnor. Enkäten behandlar tre områden: hälsa och välbefinnande, levnadsvanor samt social dimension. Dessa tre områden har underkategorier som frågor är kopplade till.

Resultatet visar att Ulricehamn har högre andel överviktiga och feta än regionen som helhet, men lägre andel som lider av psykisk ohälsa. Resultatet visar också att Ulricehamn har hög trygghet och livsnöjdhet bland de svarande.

Enkätresultatet för Hälsa på lika villkor hos Västra Götalandsregionen

Öppna jämförelser

Öppna jämförelser är till för att öka insynen och öppenheten hos kommuner, landsting och regioner. Undersökningen berör livsvillkor, levnadsförhållanden, levnadsvanor och hälsoutfall i befolkningen.

Information om öppna jämförelser hos Sveriges Kommuner och Regioner

CAN:s nationella skolundersökning

Var tredje år låter vi Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, genomföra en undersökning om erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar bland elever i årskurs nio och gymnasiets årkurs två.

Information om CAN:s nationella skolundersökning hos Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

Publicerat av Ellen Haglund den 4 juli 2023, senast ändrad den 31 augusti 2023

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?