Regler för dricksvatten i verksamhet

Företag och offentliga verksamheter som hanterar eller erbjuder dricksvatten måste göra det enligt särskilda regler.

Vatten som används för dryck, till matlagning och till beredning av livsmedel betraktas som dricksvatten. Även vatten som används för vissa andra ändamål på livsmedelsproducerande företag är dricksvatten. Exempel på kommersiella och/eller offentliga verksamheter:

 • Kyrkor och församlingshem
 • Förskolor och servicehus
 • Campingplatser, gästhamnar och friluftsanläggningar
 • Caféer, restauranger, vandrarhem
 • Konferensanläggningar
 • Bygdegårdar och klubblokaler som hyrs ut samt alla allmänna (kommunala) dricksvattenanläggningar
 • Samfälligheter
 • Livsmedelsindustrier

För vem gäller reglerna?

Hur dricksvattnet hanteras är reglerat i både svensk lagstiftning och inom EU. Reglerna för dricksvatten gäller för:

 • Alla livsmedelsföretagare som i sin verksamhet använder vatten för beredning eller bearbetning av livsmedel.
 • Alla kommersiella och/eller offentliga verksamheter (oavsett storlek) som tillhandahåller dricksvatten till allmänheten.
 • Allt dricksvatten från vattenverk som försörjer fler än 50 personer och/eller tillhandahåller mer än 10 m3 dricksvatten per dygn (storleksgränsen 50/10), oavsett om verksamheten är yrkesmässig eller inte.

Kontrollera dricksvattnet

Alla som omfattas av reglerna ska lämna ett förslag på provtagningsprogram med provtagningspunkter och frekvens till kommunen som sedan fastställer programmet.
När man utser provtagningspunkter och utför provtagning är det viktigt att provet är representativt för det dricksvatten som undersökningen avser.
Syftet med de flesta undersökningar är att få en rättvisande bild av dricksvattnets normala kvalitet.
Undersökningar av dricksvatten enligt dricksvattenföreskrifterna är mer regelstyrda än för övriga livsmedel och kan delas in i:

 • Regelbundna föreskrivna undersökningar i form av normal kontroll och utvidgad kontroll.
 • Undersökningar som ingår i driftsinstruktionen.
 • Undersökningar som ingår i underhåll och skötsel av distributionsanläggningen.

Verksamhetsutövarens undersökningar på förekommen anledning, till exempel för att utreda orsaken till problem om det finns anledning att misstänka att ämnen eller mikroorganismer kan förekomma i sådana halter att de kan utgöra fara för människors hälsa.

Registrera dricksvattenverksamhet

Små dricksvattenanläggningar som ska följa dricksvattenföreskrifterna ska normalt registreras hos kommunen. Syftet med registrering är att kontrollmyndigheten ska få kännedom om att en verksamhet bedrivs och var den är belägen.

Tillfälliga verksamheter registreras på samma sätt som permanenta. Det är verksamhetsutövarens ansvar att undersöka huruvida verksamheten på anläggningen omfattas av krav på registrering.

Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning (pdf)
Egenkontrollprogram dricksvatten (pdf)

Kontakt för kontroll av vattenkvaliteten

Om du ska kontrollera kvalitén på ditt dricksvatten kan du kontakta någon av följande vattenlaboratorium som är ackrediterat för analys av dricksvatten.

akLAB
Synlab
Eurofins

Laboratorierna har enkla och bra vägledningar till vilka analyser du ska välja, samt förklaringar till hur analysresultaten ska tolkas. Ofta är det lämpligt att ta både ett kemiskt prov och ett bakterieprov för att få en bra bild av vattenkvaliteten.

Hur dricksvattnet hanteras är reglerat i både svensk lagstiftning och inom EU. Reglerna för dricksvatten gäller för:

 • Alla livsmedelsföretagare som i sin verksamhet använder vatten för beredning eller bearbetning av livsmedel.
 • Alla kommersiella och/eller offentliga verksamheter (oavsett storlek) som tillhandahåller dricksvatten till allmänheten.
 • Allt dricksvatten från vattenverk som försörjer fler än 50 personer och/eller tillhandahåller mer än 10 m3 dricksvatten per dygn (storleksgränsen 50/10), oavsett om verksamheten är yrkesmässig eller inte.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 28 januari 2015, senast ändrad den 17 januari 2023 av Ellen Haglund

Kontakt

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?