Naturvård och skyddad natur

Naturvård är både en vetenskaplig och social insats. Genom naturvården kan vi bevara biologisk mångfald och skydda arter och naturtyper. Vi kan också skapa en mångfald i vårt vardagslandskap och för vårt friluftsliv samt bevara ekosystemtjänster som hjälper oss att möta klimatförändringar.

Kommunens naturvård innebär skydd och vård av:

 • Växt- och djurarter
 • Naturtyper (biotoper)
 • Andra naturvärden till exempel geologiska formationer
 • Landskapsbilden
 • Ekosystemtjänster

Invasiva arter

Invasiva arter är främmande växt- och djurarter som etablerat sig i Sverige och som är skadliga för vår natur. Med människans hjälp, avsiktligt eller oavsiktligt, har de kommit till Sverige från andra delar av världen. De sprider sig lätt och kan konkurrera ut inhemska arter, vilket kan få konsekvenser genom att balansen i ekosystemen rubbas. Deras utbredning utgör därför ett hot mot ursprunglig natur och den biologiska mångfalden.

Några vanliga exempel på invasiva arter som förekommer i Ulricehamns kommun är:

 • blomsterlupin
 • parkslide
 • jättebalsamin
 • spansk skogssnigel (mer känd som mördarsnigel)
 • sjögull
 • jätteloka
 • signalkräfta

Fynd av dessa arter kan rapporteras in till artdatabanken för att hjälpa till med kartläggningen av invasiva arter i Sverige.

Om du vill ta bort invasiva växter är det viktigt att göra det på rätt sätt för att inte öka spridningen. Kolla noga upp hur du på bästa sätt blir av med växterna för att inte frön eller växtdelar ska bli kvar och kunna etablera sig på nytt eller spridas till andra ställen. Vissa arter, exempelvis jättelokan, är giftiga och bör hanteras med skyddskläder och stor varsamhet. Släng aldrig trädgårdsavfall med invasiva växter i naturen eller i komposten. Förslut istället avfallet tätt i säckar och fråga på återvinningscentralen var du får slänga det.

En vanligt förekommande spridning av invasiva arter är utsättandet av signalkräftor i vatten där de tidigare inte funnits. Signalkräftan, som spridit sig i hela landet med människans hjälp, är det största hotet mot vår inhemska flodkräfta eftersom den bär med sig kräftpest. Flodkräftans bestånd har minskat med 97% bara de senaste hundra åren. Signalkräftan är näst intill omöjlig att bli av med när den etablerat sig i ett nytt vatten. Den är dessutom skadlig för sjöar och vattendrags ekosystem genom att den betar ner växtlighet och äter upp yngel, rom och snäckor. Det är förbjudet att plantera ut signalkräftor och att odla dem.

Information om invasiva arter hos Naturvårdsverket

Skyddad natur

36 procent av kommunens yta är av värde för naturvården. Till de värdefulla områdena hör områden med hotade arter samt ömtåliga områden med särskilda ekologiska värden. Det är till exempel våtmarker, naturskogar, ädellövskogar, naturliga fodermarker och vattenområden.

I flikarna nedan listar vi naturområden som kan skyddas utifrån olika grunder och intressen.

Riksintressen

I Ulricehamns kommun finns tio områden som klassas som riksintressen. Totalt gäller det en areal av 21 729 hektar. Dessa är områden som är av intresse för hela landet. Det är ingen skyddsform i egentlig mening enligt miljöbalken men skyddar mot exploatering som väsentligen kan påverka riksintresset.

 • Ätradalen: i huvudsak ett stort sammanhängande odlingslandskap med botaniskt och geologiskt intressanta miljöer.
 • Hössnadalen och Gullered: i huvudsak ett stort sammanhängande odlingslandskap med botaniskt och geologiskt intressanta miljöer.
 • Åsunden – Torpasjöområdet: Stort sjösystem med rik fiskfauna. Ädellövskogar med rik flora och fauna.
 • Komosse: Mossekomplex av geovetenskapligt värde. Värdefull flora och fauna.
 • Äramossen: Myrkomplex med värdefull fauna.
 • Kinnared: Område med naturbetesmarker med värdefull flora.
 • Hökerum: Odlingslandskap med värdefulla hagmarker.
 • Brunsered-Lilla Rydet-Gravsjö: Odlingslandskap med värdefulla hagmarker.
 • Hulegärde: Odlingslandskap med värdefulla hagmarker.
 • Vråna: Naturbetesmark med värdefull flora och fauna.

Natur- och kulturreservat

I Ulricehamns kommun finns sex natur- och kulturreservat med en sammanlagd areal av 1827 hektar (ha). Dessa områden inrättas i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. Även kulturlandskap som är historiskt viktiga kan numera skyddas som kulturreservat när huvudsyftet är kulturmiljövård.

 • Komosse: Myrkomplex av geovetenskapligt värde. Värdefull flora och fauna. 1732 ha inom kommunen
 • Hössna prästgård: Odlingslandskap, 61 ha
 • Önnarp: Fuktig slåtteräng, 3 ha
 • Knätte kullar: Stäppartad torräng, 4 ha
 • Frälsegården: Torrängar, 5 ha
 • Baktrågen: Torrängar, ekskog, 22 ha
 • Kråkeboberg: Ädellövsskog, 46 ha
 • Kärnås: Barruppskog, 17 ha
 • Korpeboberg: Lövskog, 57 ha
 • Äramossen: Stort myrkomplex med värdefull flora och fauna, 487 ha

Information om naturreservat i Västra Götalands län hos Länsstyrelsen

Naturminnen

I Ulricehamns kommun finns tio naturminnen. Ett naturminne är ett särpräglat naturföremål som behöver särskilt skydd eller vård. Det kan vara en stor ek, flyttblock, raukar och jättegrytor som kan fridlysas.

 • Kycklingkullen: Stäppartad torräng
 • Redvägsborg: två ekar
 • Kärra: två ekar
 • Tissås gård: Ek
 • Trogared: Ek ”Trogaredseken”
 • Stommen: Ek
 • Grundryd: Ek
 • Högagärde: Ek
 • Näsboholm: 2 ekar

Biotopskyddsområden

Mindre mark och vattendrag som utgör livsmiljöer för skyddade eller hotade växt- och djurarter kan skyddas som biotopskyddsområden.

Skogsvårdsstyrelsen beslutar om biotopskyddsområden

Information om biotopskyddsområden hos Skogsstyrelsen

Länsstyrelsen beslutar om odlingslandskapet

Information om odlingslandskap hos Länsstyrelsen

15 biotopskydd på skogsmark i Ulricehamns kommun

I Ulricehamns kommun finns 15 biotopskydd på skogsmark med en sammanlagd areal av 31,4 hektar. Det finns ett biotopskydd i odlingslandskapet.
Det finns även ett generellt biotopskydd som gäller automatiskt utan någon särskilt beslut.

Det gäller:

 • alléer
 • stenmurar i jordbruksmark
 • källor med omgivande våtmark i jordbruksmark
 • odlingsrösen i jordbruksmark
 • pilevallar
 • småvatten och våtmarker i jordbruksmark
 • åkerholmar

Du får inte skada naturmiljön

Inom biotopskyddade områden får ingen verksamhet bedrivas eller åtgärder vidtas som kan skada naturmiljön. Andra miljöer kräver ett särskilt beslut för att skyddet ska gälla. Skyddet omfattar ett flertal olika skogliga miljöer som:

 • Naturskogsartade skogar
 • Skogsbäckar eller mindre åar
 • Ravinskog
 • Naturskogsartad barrskog
 • Ras-, block-, eller bergbrant
 • Äldre naturskogsartad skog
 • Örtrika sumpskogar
 • Blandad barr- och lövskog
 • Ädellövskog
 • Äldre betespräglad skog
 • Horsäckrasjön – rikkärr

Djur- och växtskyddsområde

I Ulricehamns kommun finns två djur- och växtskyddsområden. Dessa områden finns för skydd av störningskänsliga djur eller växter. Det kan reglera jakt, fiske och rätten att uppehålla sig inom området.

Lindö

Ett fågelskyddsområde i Tolken där det råder tillträdesförbud 1 mars – 1 juli.

Blåhall

Ett fågelskyddsområde utanför Vist där det råder tillträdesförbud 1 mars – 15 juli

Karta över skyddsområden hos Länsstyrelsen

Strandskydd

Strandskydd finns för att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de som äger mark där. Det skyddar också växter och djur. I Ulricehamns kommun finns cirka 6 337 hektar strandskydd. På några få platser är strandskyddet borttaget exempelvis i en del detaljplanelagda områden i tätorter.

Strandskydd i Ulricehamns kommun

Natura 2000-områden

I Ulricehamns kommun finns 31 områden med en sammanlagd areal av 3 088 hektar som är Natura 2000-områden. I dessa områden finns arter och naturtyper som är av europeiskt intresse att bevara. Tillsammans bildar Natura 2000-områden ett ekologiskt nätverk av skyddad natur.

 • Torrängar eller övriga hagmarker: Frälsegården, Baktrågen, Kycklingkullen, Knätte kullar, Brunsered, Nöre Krutbrännaregården, Dalums brinkar, Dalums kyrka nord, Vimmerstad, Humla, Humla smedsgården, Ryninga, Önnarp (nordväst), Hössna kyrka (väst), Hulu, Valared, Hallabo, Halla, Hulegärde Nordtorpet, Humla, Nöre och Lilla Rydet.
 • Ädellövskog: Kråkeboberg, Attorp och Koppeboberg.
 • Vattendrag: Kolarebäcken
 • Odlingslandskap: Hössna Prästgård, Önnarp
 • Myrkomplex: Komosse
 • Slåtterkärr: Horsäckrasjön, Vinsarpakärret

Ramsar-områden

Den internationella våtmarkskonventionen arbetar med att peka ut värdefulla områden som våtmarker, sjöar, vattendrag och kustområden. Sverige har anslutit sig till konventionen och förbundit sig att verka för ökad uppmärksamhet och skydd åt våtmarkernas fauna- och flora samt deras olika funktioner. I Ulricehamns kommun är Komosse ett sådant område.

Fridlysta växter och djur

Fridlysning innebär att en växt- eller djurart är fredad – man får inte plocka, fånga, döda eller på annat sätt samla in eller skada exemplar av arten.
300 arter av växt- eller djurarter är fridlysta i hela landet.

Information om fridlysta växter hos Naturvårdsverket

Information om fridlysta arter hos Länsstyrelsen

Naturvårdsavtal/miljöstöd

Utöver de ovan angivna skyddsinstituten finns även naturvårdsavtal. Många gånger utgörs det största hotet mot naturvärden inte av exploatering utan av brist på skötsel. I sådana fall är det ofta en bättre lösning att teckna ett naturvårdsavtal. Dessa avtal är civilrättsliga och kan variera i utformning. Skogsvårdsstyrelsen har långvariga avtal som förhindrar avverkning eller stödjer en viss skötsel i skogsmiljöer.

Istället för avtal som förr användes i odlingslandskapet för en viss skötsel finns nu möjlighet att söka EU:s miljöstöd för till exempel skötsel av naturliga ängs- och hagmarker. Detta stöd kan sökas hos Länsstyrelsen.

I Ulricehamns kommun finns tio områden som klassas som riksintressen. Totalt gäller det en areal av 21 729 hektar. Dessa är områden som är av intresse för hela landet. Det är ingen skyddsform i egentlig mening enligt miljöbalken men skyddar mot exploatering som väsentligen kan påverka riksintresset.

 • Ätradalen: i huvudsak ett stort sammanhängande odlingslandskap med botaniskt och geologiskt intressanta miljöer.
 • Hössnadalen och Gullered: i huvudsak ett stort sammanhängande odlingslandskap med botaniskt och geologiskt intressanta miljöer.
 • Åsunden – Torpasjöområdet: Stort sjösystem med rik fiskfauna. Ädellövskogar med rik flora och fauna.
 • Komosse: Mossekomplex av geovetenskapligt värde. Värdefull flora och fauna.
 • Äramossen: Myrkomplex med värdefull fauna.
 • Kinnared: Område med naturbetesmarker med värdefull flora.
 • Hökerum: Odlingslandskap med värdefulla hagmarker.
 • Brunsered-Lilla Rydet-Gravsjö: Odlingslandskap med värdefulla hagmarker.
 • Hulegärde: Odlingslandskap med värdefulla hagmarker.
 • Vråna: Naturbetesmark med värdefull flora och fauna.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 27 januari 2015, senast ändrad den 4 april 2022 av Elin Ohlsson

Kontakt

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?