Naturvård och skyddad natur

Naturvårdande insatser kan till exempel vara att skydda områden med särskilda naturvärden. Ulricehamns kommun jobbar med hela landskapet för att behålla en hög biologisk mångfald.

Naturreservatet Korpeboberg mellan Ulricehamn och Marbäck. Foto: Jan TöveNaturreservatet Korpeboberg mellan Ulricehamn och Marbäck. Foto: Jan Töve

Kommunens naturvård innebär skydd och vård av:

 • Växt- och djurarter
 • Naturtyper (biotoper)
 • Andra naturvärden till exempel geologiska formationer
 • Landskapsbilden
 • Ekosystemtjänster

Kommunen jobbar också med restaurering av förstörda naturområden.

Naturvård är både en vetenskaplig och social insats. Genom naturvården kan vi bevara biologisk mångfald och skydda arter och naturtyper. Vi kan också skapa en mångfald i vårt vardagslandskap och för vårt friluftsliv samt bevara ekosystemtjänster som hjälper oss att möta klimatförändringar.

Skyddad natur

36 % av kommunens yta är av värde för naturvården. Till de värdefulla områdena hör områden med hotade arter samt ömtåliga områden med särskilda ekologiska värden. Det är till exempel våtmarker, naturskogar, ädellövskogar, naturliga fodermarker och vattenområden.

I flikarna nedan listar vi naturområden som kan skyddas utifrån olika grunder och intressen.

Riksintressen

I Ulricehamns kommun finns 10 områden som klassas som riksintressen. Totalt gäller det en areal av 21 729 hektar. Dessa är områden som är av intresse för hela landet. Det är ingen skyddsform i egentlig mening enligt miljöbalken men skyddar mot exploatering som väsentligen kan påverka riksintresset.

 • Ätradalen: i huvudsak ett stort sammanhängande odlingslandskap med botaniskt och geologiskt intressanta miljöer.
 • Hössnadalen och Gullered: i huvudsak ett stort sammanhängande odlingslandskap med botaniskt och geologiskt intressanta miljöer.
 • Åsunden – Torpasjöområdet: Stort sjösystem med rik fiskfauna. Ädellövskogar med rik flora och fauna.
 • Komosse: Mossekomplex av geovetenskapligt värde. Värdefull flora och fauna.
 • Äramossen: Myrkomplex med värdefull fauna.
 • Kinnared: Område med naturbetesmarker med värdefull flora.
 • Hökerum: Odlingslandskap med värdefulla hagmarker.
 • Brunsered-Lilla Rydet-Gravsjö: Odlingslandskap med värdefulla hagmarker.
 • Hulegärde: Odlingslandskap med värdefulla hagmarker.
 • Vråna: Naturbetesmark med värdefull flora och fauna.

Natur- och kulturreservat

I Ulricehamns kommun finns sex natur- och kulturreservat med en sammanlagd areal av 1827 hektar (ha). Dessa områden inrättas i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. Även kulturlandskap som är historiskt viktiga kan numera skyddas som kulturreservat när huvudsyftet är kulturmiljövård.

 • Komosse: Myrkomplex av geovetenskapligt värde. Värdefull flora och fauna. 1732 ha inom kommunen
 • Hössna prästgård: Odlingslandskap, 61 ha
 • Önnarp: Fuktig slåtteräng, 3 ha
 • Knätte kullar: Stäppartad torräng, 4 ha
 • Frälsegården: Torrängar, 5 ha
 • Baktrågen: Torrängar, ekskog, 22 ha
 • Kråkeboberg: Ädellövsskog, 46 ha
 • Kärnås: Barruppskog, 17 ha
 • Korpeboberg: Lövskog, 57 ha
 • Äramossen: Stort myrkomplex med värdefull flora och fauna, 487 ha

Naturreservat i Västra Götalands län, information på Länsstyrelsens webbplats

Naturminnen

I Ulricehamns kommun finns 10 naturminnen. Ett naturminne är ett särpräglat naturföremål som behöver särskilt skydd eller vård. Det kan vara en stor ek, flyttblock, raukar och jättegrytor som kan fridlysas.

 • Kycklingkullen: Stäppartad torräng
 • Redvägsborg: 2 ekar
 • Kärra: 2 ekar
 • Tissås gård: Ek
 • Trogared: Ek ”Trogaredseken”
 • Stommen: Ek
 • Grundryd: Ek
 • Högagärde: Ek
 • Näsboholm: 2 ekar

Nationalparker och världsarv

Nationalparker

I Ulricehamns kommun finns inga nationalparker. I regel utgör dessa stora sammanhängande landskapstyper som syftar till att bevaras i sitt naturliga tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick.

Världsarv

Begreppet grundar sig i Unescos Världsarvskonvention från 1972. Sverige anslöt sig till denna 1984. Konventionen syftar till att ge unika globalt objekt och områden ett skydd. Konventionen är frivillig och anslutna länder åtar sig att skydda de utvalda områdena i det egna landet. I Ulricehamns kommun finns inga världsarv listade men på Unescos webbplats hittar du mer information om världsarv i Sverige och världen.

Världsarv i Sverige och världen, information på Unescos webbplats

Biotopskyddsområden

Mindre mark och vattendrag som utgör livsmiljöer för skyddade eller hotade växt- och djurarter kan skyddas som biotopskyddsområden.

Skogsvårdsstyrelsen beslutar om biotopskyddsområden

Biotopskyddsområden, information på Skogsstyrelsens webbplats

Länsstyrelsen beslutar om odlingslandskapet

Odlingslandskap, information på Länsstyrelsens webbplats

15 biotopskydd på skogsmark i Ulricehamns kommun

I Ulricehamns kommun finns 15 biotopskydd på skogsmark med en sammanlagd areal av 31,4 hektar. Det finns 1 biotopskydd i odlingslandskapet.
Det finns även ett generellt biotopskydd som gäller automatiskt utan någon särskilt beslut. Det gäller:

 • alléer
 • stenmurar i jordbruksmark
 • källor med omgivande våtmark i jordbruksmark
 • odlingsrösen i jordbruksmark
 • pilevallar
 • småvatten och våtmarker i jordbruksmark
 • åkerholmar

Inga åtgärder får göras som skadar naturmiljön

Inom biotopskyddade områden får ingen verksamhet bedrivas eller åtgärder vidtas som kan skada naturmiljön. Andra miljöer kräver ett särskilt beslut för att skyddet ska gälla. Skyddet omfattar ett flertal olika skogliga miljöer såsom:

 • Naturskogsartade skogar
 • Skogsbäckar eller mindre åar
 • Ravinskog
 • Naturskogsartad barrskog
 • Ras-, block-, eller bergbrant
 • Äldre naturskogsartad skog
 • Örtrika sumpskogar
 • Blandad barr- och lövskog
 • Ädellövskog
 • Äldre betespräglad skog
 • Horsäckrasjön – rikkärr

Djur- och växtskyddsområde

I Ulricehamns kommun finns två djur- och växtskyddsområden. Dessa områden finns för skydd av störningskänsliga djur eller växter. Det kan reglera jakt, fiske och rätten att uppehålla sig inom området.

Strandskydd

Strandskydd finns för att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de som äger mark där. Det skyddar också växter och djur. I Ulricehamns kommun finns cirka 6 337 hektar strandskydd. På några få platser är strandskyddet borttaget exempelvis i en del detaljplanelagda områden i tätorter.

Strandskydd i Ulricehamns kommun

Natura 2000-områden

I Ulricehamns kommun finns 31 områden med en sammanlagd areal av 3 088 hektar som är Natura 2000-områden. I dessa områden finns arter och naturtyper som är av europeiskt intresse att bevara. Tillsammans bildar Natura 2000-områden ett ekologiskt nätverk av skyddad natur.

 • Torrängar eller övriga hagmarker: Frälsegården, Baktrågen, Kycklingkullen, Knätte kullar, Brunsered, Nöre Krutbrännaregården, Dalums brinkar, Dalums kyrka nord, Vimmerstad, Humla, Humla smedsgården, Ryninga, Önnarp (nordväst), Hössna kyrka (väst), Hulu, Valared, Hallabo, Halla, Hulegärde Nordtorpet, Humla, Nöre och Lilla Rydet.
 • Ädellövskog: Kråkeboberg, Attorp och Koppeboberg.
 • Vattendrag: Kolarebäcken
 • Odlingslandskap: Hössna Prästgård, Önnarp
 • Myrkomplex: Komosse
 • Slåtterkärr: Horsäckrasjön, Vinsarpakärret

Ramsar-områden

Den internationella våtmarkskonventionen arbetar med att peka ut värdefulla områden som våtmarker, sjöar, vattendrag och kustområden. Sverige har anslutit sig till konventionen och förbundit sig att verka för ökad uppmärksamhet och skydd åt våtmarkernas fauna- och flora samt deras olika funktioner. I Ulricehamns kommun är Komosse ett sådant område.

Fridlysta växter och djur

Fridlysning innebär att en växt- eller djurart är fredad – man får inte plocka, fånga, döda eller på annat sätt samla in eller skada exemplar av arten.
300 arter av växt- eller djurarter är fridlysta i hela landet.

Fridlysta växter, information på Naturvårdsverkets webbplats

Fridlysta arter, information på Länsstyrelsens webbplats

Naturvårdsavtal/miljöstöd

Utöver de ovan angivna skyddsinstituten finns även naturvårdsavtal. Många gånger utgörs det största hotet mot naturvärden inte av exploatering utan av brist på skötsel. I sådana fall är det ofta en bättre lösning att teckna ett naturvårdsavtal. Dessa avtal är civilrättsliga och kan variera i utformning. Skogsvårdsstyrelsen har långvariga avtal som förhindrar avverkning eller stödjer en viss skötsel i skogsmiljöer.

Istället för avtal som förr användes i odlingslandskapet för en viss skötsel finns nu möjlighet att söka EU:s miljöstöd för till exempel skötsel av naturliga ängs- och hagmarker. Detta stöd kan sökas hos Länsstyrelsen.

I Ulricehamns kommun finns 10 områden som klassas som riksintressen. Totalt gäller det en areal av 21 729 hektar. Dessa är områden som är av intresse för hela landet. Det är ingen skyddsform i egentlig mening enligt miljöbalken men skyddar mot exploatering som väsentligen kan påverka riksintresset.

 • Ätradalen: i huvudsak ett stort sammanhängande odlingslandskap med botaniskt och geologiskt intressanta miljöer.
 • Hössnadalen och Gullered: i huvudsak ett stort sammanhängande odlingslandskap med botaniskt och geologiskt intressanta miljöer.
 • Åsunden – Torpasjöområdet: Stort sjösystem med rik fiskfauna. Ädellövskogar med rik flora och fauna.
 • Komosse: Mossekomplex av geovetenskapligt värde. Värdefull flora och fauna.
 • Äramossen: Myrkomplex med värdefull fauna.
 • Kinnared: Område med naturbetesmarker med värdefull flora.
 • Hökerum: Odlingslandskap med värdefulla hagmarker.
 • Brunsered-Lilla Rydet-Gravsjö: Odlingslandskap med värdefulla hagmarker.
 • Hulegärde: Odlingslandskap med värdefulla hagmarker.
 • Vråna: Naturbetesmark med värdefull flora och fauna.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 27 januari 2015, senast ändrad den 13 februari 2020 av Anette Westerlund

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?