Grupp- och gemensamhetsboende

Ett gemensamhetsboende är ett boende med enskilda bostäder som har vissa gemensamma bostadsfunktioner.

Ett gruppboende kan delas in efter två nedanstående kategorier:

 • Boende med gemensamma utrymmen som till exempel studentbostäder.
 • Boende med gemensamma utrymmen där de boende behöver passning med personal, exempel på detta är boende för ensamkommande flyktingbarn, vissa äldreboende och liknande.

Byggnaden

Byggnaden ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till:

Stads- och landskapsbild, natur och kulturvärdena på platsen, skydd mot olyckor och brand, behovet av hushållning av energi, vatten och goda klimat- och hygienförhållanden, möjligheter att hantera avfall med mera.

En bostad ska utformas enligt:

 • Kraven finns i Boverkets byggregler kapitel 3 (BBR kap 3).
 • Alla bostadsfunktioner enligt BBR 3:22 ska finnas i byggnaden:
  • Enskilt rum för sömn och vila, hemarbete och förvaring. Detta ska vara avskilt med en vägg i brandteknisk klass EI30.

Utrymmen som alla ska ha gemensam tillgång till ska ha dessa bostadsfunktioner:

 • Daglig samvaro
 • matlagning med inredning och utrustning,
 • utrymme för måltider i närheten av matlagningsutrymmet
 • utrymme för hemarbete
 • entréutrymme med plats för ytterkläder med mera.
 • utrymme för att tvätta och torka tvätt med inredning och utrustning
 • utrymme för förvaring med inredning
 • entré med utrymme för ytterkläder med mera.
 • personhygien (toalett/dusch) i närhet till bostadsrummet

Byggnadens egenskaper ska vara lämpliga för människors säkerhet och hälsa.

Byggnaden ska vara utformad så att:

 • Det ska finnas två oberoende utrymningsvägar från varje rum.
 •  Det max är 3 studentbostadsrum per 1 toalett/dusch, den ska vara tillgänglig och användbar för personer med funktionsnedsättning.
 • Ventilationen klarar tillräcklig luftomsättning (minst 4 liter/sekund och person).
 • Om det finns fler våningsplan ska dessa vara brandtekniskt avskilda (EI30).
 • Varje grupp av boenderum (1 grupp max 6 rum) ska vara avskilda i brandteknisk klass (EI60)

Byggnaden som arbetsplats

Om gruppboendet är ett boende som har personal ska personalutrymmen finnas och dessa ska:

 • ha tillgång till dagsljus.
 • ha en behaglig rumstemperatur.
 • vara väl ventilerade.
 • vara tillgängliga för att kunna användas av en arbetstagare med funktionsnedsättning
 • ha tillräckligt antal toaletter för de arbetstagare som arbetar samtidigt.
 • fungera som lunchrum/matrum så att arbetstagare under raster ska kunna äta under tillfredsställande förhållanden.
 • Vara utrustade med mikrovågsugn, kylskåp, förvaringsutrymmen, uppsamlingskärl för avfall. Det ska finnas tillgång till varmt och kallt vatten och möjlighet att diska

Var vill du bygga?

Ligger din tomt nära en hårt trafikerad väg? Då kan det vara en god idé att genomföra en bullerutredning och skicka med denna i din bygglovsansökan. Det finns speciella riktlinjer om bullernivå vid fasad och uteplats som måste uppfyllas vid nybyggnation.

Aktuella siffror för bullernivå hos Naturvårdsverket

Om tomten ligger nära en sjö behöver strandskyddsdispens sökas. Denna dispens ger tillåtelse för att bygga, göra anordningar, eller ändra i ett strandskyddsområde. Strandskyddet är till för att stärka allemansrätten vid vatten, så att alla ska kunna komma ner till vattnet, samt för att skydda växter och djur. Strandskyddet sträcker sig 100 m upp på land och lika långt ut i vattnet, för känsliga områden är skyddet utökat till 300 m.

Sök strandskyddsdispens

Finns det fornlämningar i närheten är det enligt lag byggherrens plikt att ta reda på om byggnationen kan utföras. Kontakta Länsstyrelsens Kultur och Miljöenhet.

Utanför detaljplanelagt område

Om din tomt ligger utanför planlagt område behöver du se till att det finns tillgång till vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk information och samhällsservice. Det ska även gå att komma fram till tomten med utryckningsfordon. Om det inte finns ett avlopp tillgängligt måste en särskild ansökan skickas till miljöenheten för tillåtelse om att bygga ett nytt.

Inom detaljplanelagt område

Ligger din tomt inom en detaljplan finns det regler som bestämmer vad och hur mycket du får bygga i varje område.  Ibland tillåter inte detaljplanen mer än en bostad per fastighet. Detaljplanen bestämmer även yttre utformning och begränsar byggnadernas omfattning och placering.

Tomten

 • Tomten ska ha en utfart som ger möjlighet för ett utryckningsfordon att komma ända fram till huset. Det ska även finnas tillräcklig yta för parkering, lastning och lossning av fordon. Utfarten ska även anpassas till närliggande gata så denna inte medför en olycksrisk.
 • Gångar fram till huset bör inte luta mer än 1:12 för att man lätt ska kunna komma fram med rullstol.
 • Gångytor ska utformas så att risken för att halka och snubbla begränsas.
 • Parkeringsplatser för rörelsehindrade ska finnas inom 25 meters gångavstånd från bostadshusets entré.
 • Från parkering fram till entré ska det vara möjligt att ta sig med en rullstol.
 • Soprum måste finnas minst inom 25 meter från huvudbyggnad.
 • Tomten ska även ha en yta stor nog till utevistelse och lek. Om nivåskillnader finns behöver man se till så att det finns skydd i form av räcken eller liknande så att barn inte kan skada sig.
 • Finns det en pool på tomten behöver även denna säkras så att inte barn kan riskera att drunkna.
 • Uteplatsen får inte vara bullerutsatt

Riktlinjer om buller hos Naturvårdsverket

Gör din ansökan

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende så fort som möjligt är det viktigt att lämna in de handlingar som behövs:

 • Bygglovsansökan
 • Situationsplan
 • Markplaneringsritning
 • Marksektionsritning
 • Fasadritning
 • Sektionsritning
 • Planritning
 • Konstruktionslösning
 • Certifierad kontrollansvarig

Ansökningshandlingar

Ligger din tomt nära en hårt trafikerad väg? Då kan det vara en god idé att genomföra en bullerutredning och skicka med denna i din bygglovsansökan. Det finns speciella riktlinjer om bullernivå vid fasad och uteplats som måste uppfyllas vid nybyggnation.

Aktuella siffror för bullernivå hos Naturvårdsverket

Om tomten ligger nära en sjö behöver strandskyddsdispens sökas. Denna dispens ger tillåtelse för att bygga, göra anordningar, eller ändra i ett strandskyddsområde. Strandskyddet är till för att stärka allemansrätten vid vatten, så att alla ska kunna komma ner till vattnet, samt för att skydda växter och djur. Strandskyddet sträcker sig 100 m upp på land och lika långt ut i vattnet, för känsliga områden är skyddet utökat till 300 m.

Sök strandskyddsdispens

Finns det fornlämningar i närheten är det enligt lag byggherrens plikt att ta reda på om byggnationen kan utföras. Kontakta Länsstyrelsens Kultur och Miljöenhet.

Utanför detaljplanelagt område

Om din tomt ligger utanför planlagt område behöver du se till att det finns tillgång till vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk information och samhällsservice. Det ska även gå att komma fram till tomten med utryckningsfordon. Om det inte finns ett avlopp tillgängligt måste en särskild ansökan skickas till miljöenheten för tillåtelse om att bygga ett nytt.

Inom detaljplanelagt område

Ligger din tomt inom en detaljplan finns det regler som bestämmer vad och hur mycket du får bygga i varje område.  Ibland tillåter inte detaljplanen mer än en bostad per fastighet. Detaljplanen bestämmer även yttre utformning och begränsar byggnadernas omfattning och placering.

Tomten

 • Tomten ska ha en utfart som ger möjlighet för ett utryckningsfordon att komma ända fram till huset. Det ska även finnas tillräcklig yta för parkering, lastning och lossning av fordon. Utfarten ska även anpassas till närliggande gata så denna inte medför en olycksrisk.
 • Gångar fram till huset bör inte luta mer än 1:12 för att man lätt ska kunna komma fram med rullstol.
 • Gångytor ska utformas så att risken för att halka och snubbla begränsas.
 • Parkeringsplatser för rörelsehindrade ska finnas inom 25 meters gångavstånd från bostadshusets entré.
 • Från parkering fram till entré ska det vara möjligt att ta sig med en rullstol.
 • Soprum måste finnas minst inom 25 meter från huvudbyggnad.
 • Tomten ska även ha en yta stor nog till utevistelse och lek. Om nivåskillnader finns behöver man se till så att det finns skydd i form av räcken eller liknande så att barn inte kan skada sig.
 • Finns det en pool på tomten behöver även denna säkras så att inte barn kan riskera att drunkna.
 • Uteplatsen får inte vara bullerutsatt

Riktlinjer om buller hos Naturvårdsverket

Publicerat av Elin Ohlsson den 29 augusti 2019, senast ändrad den 4 april 2022

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Måndag och onsdag kl. 9.30-11.30

Öppet hus:
Inställt tillsvidare

Hjälpte informationen på denna sida dig?