Utomhusmiljö och trädgård

Staket och växtlighet som buskar eller häckar på din tomt kan vara en trafikfara eller försämra framkomligheten på gång- och cykelvägar. Här kan du läsa om vad som gäller för staket, plank, häckar, buskar och träd runt din tomt.

 

Häckar och buskar

Klipp häcken och bidra till ökad trafiksäkerhet. Som fastighetsägare är du skyldig att inte låta växtligheten på din tomt skymma sikt, försvåra framkomlighet eller orsaka andra trafikfaror för trafikanter och fotgängare. Tänk på att du är indirekt skyldig om ett barn eller husdjur springer ut i gatan och skadas allvarligt på grund av din allt för höga häck!

Fri sikt (pdf)

Växtligheten på din tomt får inte försvåra framkomligheten

Vid korsning

Det ska vara fri sikt i korsning. Om din tomt gränsar till en korsning får inte häcken vara högre än 0,8 meter. Det gäller en sträcka på tio meter före och efter korsningen. Detta gäller inte bara häckar utan även andra buskar, tät vegetation och plank. Enstaka smala träd kan dock få vara högre.

Vid gångbanor, cykelbanor och vägar

Din växtlighet får inte försvåra framkomligheten längs gångbanor, cykelbanor och körbanor. Det innebär att häckar och buskar inte får inkräkta på gångbanans bredd, utan de ska klippas även i höjdled. Över gångbanan får inte trädgrenar sticka ut på lägre höjd än 2,5 meter. I körbanan får inte trädgrenar sticka ut på lägre höjd än 4,6 meter.

Vid vägmärken och gatubelysning

Träd och buskar får inte skymma vägmärken och gatubelysning.

Trädfällning

Träd kan skyddas i detaljplan

Träd kan vara skyddade i en detaljplan. Det krävs en ansökan om marklov där det prövas om det finns anledning att fälla träden eller om de ska bevaras. Det krävs synnerliga skäl för att skyddade träd ska kunna fällas.

Ändring av mark

Vid frågor om marklov kontakta: bygg@ulricehamn.se

Trädfällning

Växtlighet och träd är nästan alltid värdefulla och viktiga för platsers karaktär och sparas därför under förutsättning att de inte utgör någon fara. De har ofta ett stort rekreativt värde och är viktiga för växt- och djurliv i närheten. Detta är anledningar till att kommunen generellt är restriktiva till att fälla friska träd.

Vid frågor om trädfällning kontakta: parkochskog@ulricehamn.se

Träd på privat mark

Vid ärenden gällande trädfällning på privat mark, kontakta byggenheten för vägledning: bygg@ulricehamn.se

Vid trädfällning på privat mark behöver man alltid kontrollera om platsen är detaljplanerad. I detaljplanen kan träd vara skyddade och det kan krävas marklov för att fälla träd. Gällande detaljplaner (ulricehamn.se).

Om det är ett skyddsvärt träd så ska länsstyrelsen kontaktas. Även alléer är skyddade och det krävs tillstånd från länsstyrelsen för att ta ner ett träd i en allé.

Träd på kommunens mark

Har du träd utanför din tomt som står på kommunens mark som du vill fälla?

Trädfällning och röjning på kommunens mark

Vid frågor om träd på kommunal mark kontakta: parkochskog@ulricehamn.se

Bekämpningsmedel

Överväg alltid om du verkligen behöver använda kemiska bekämpningsmedel i din trädgård. Tänk på att skydda din och omgivningens hälsa.

I många fall går det att bekämpa oönskade växter och skadedjur på annat sätt än med kemiska medel. Försök att minska användandet av kemiska bekämpningsmedel så mycket som det går. Om du ändå anser att kemiska bekämpningsmedel behövs, läs och följ noga de användningsvillkor och anvisningar som finns på produkten och förpackningen.

Staket och plank

Om du ska bygga staket, plank, mur eller liknande kan du behöva bygglov.

Mur
Staket, stängsel och plank

Klipp häcken och bidra till ökad trafiksäkerhet. Som fastighetsägare är du skyldig att inte låta växtligheten på din tomt skymma sikt, försvåra framkomlighet eller orsaka andra trafikfaror för trafikanter och fotgängare. Tänk på att du är indirekt skyldig om ett barn eller husdjur springer ut i gatan och skadas allvarligt på grund av din allt för höga häck!

Fri sikt (pdf)

Växtligheten på din tomt får inte försvåra framkomligheten

Vid korsning

Det ska vara fri sikt i korsning. Om din tomt gränsar till en korsning får inte häcken vara högre än 0,8 meter. Det gäller en sträcka på tio meter före och efter korsningen. Detta gäller inte bara häckar utan även andra buskar, tät vegetation och plank. Enstaka smala träd kan dock få vara högre.

Vid gångbanor, cykelbanor och vägar

Din växtlighet får inte försvåra framkomligheten längs gångbanor, cykelbanor och körbanor. Det innebär att häckar och buskar inte får inkräkta på gångbanans bredd, utan de ska klippas även i höjdled. Över gångbanan får inte trädgrenar sticka ut på lägre höjd än 2,5 meter. I körbanan får inte trädgrenar sticka ut på lägre höjd än 4,6 meter.

Vid vägmärken och gatubelysning

Träd och buskar får inte skymma vägmärken och gatubelysning.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 27 januari 2015, senast ändrad den 16 april 2024 av Ida Johansson

Hjälpte informationen på denna sida dig?