Värmepumpar

En värmepumpsanläggning ska installeras och drivas på rätt sätt för att inte riskera att miljön skadas. Miljö- och byggnämnden ger tillstånd till värmepumpsanläggning med hänsyn till förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt kommunens lokala föreskrifter.

Ansvar

Det är alltid du som sökande som har ansvaret för att din anläggning inte orsakar påverkan på miljön. Informera värmepumpsinstallatör och entreprenör om kraven som anges i tillståndet du fick och kontrollera att kraven uppfylls.

När du planerar för grävningsarbete så är ett tips att gå in på ledningskollen.se för att få reda på var ledningar och kablar går i marken och för att inte riskera att ledningar grävs av.

Ansökan

Om du planerar att installera en värmepump som utvinner värme från berg, vatten eller mark måste du göra en ansökan till miljö- och byggnämnden innan anläggningen installeras. Du får börja installera värmepumpen när du har fått ett skriftligt beslut ifrån oss. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att ansöka om tillstånd från kommunen för installation av värmepump på din fastighet.

Ansökan ska innehålla:

 • Kontaktuppgifter
 • Uppgifter om fastighetsägaren/arna (här behöver du också ange personnummer eller organisationsnummer och mejladress för respektive fastighetsägare)
 • Uppgifter om fastigheten
 • Typ av installation
 • Uppgifter om installatör respektive borrare
 • Skalenlig situationsplan (fastighetskarta) med byggnader, tomtgränser, vägar och vattendrag – läs mer under rubriken Situationsplan
 • Grannemedgivande om borrhålet placeras närmre än 10 meter från fastighetsgränsen.
 • Intyg från markägare om installation görs på annans mark.

Situationsplan

Till din ansökan ska du bifoga en skalenlig situationsplan (tomtkarta) där fastigheten med byggnader, VA–, bredbands–, el– och teleledningar samt kollektorns placering tydligt framgår. I vissa fall ska även din egen och grannars vattenbrunn samt avloppsanordning framgå, till exempel när skyddsavstånd mellan brunnar, avlopp och energianläggning inte uppnås.

En situationsplan/tomtkarta tar du fram med hjälp av vår karttjänst: Karttjänst för värmepumpar

Guide till hur du använder karttjänsten finns här: Guide karttjänst för värmepumpar

Detta ska du markera på kartan:

 • Vart du har tänkt att placera borrhålet eller jordvärmekollektorn
 • Avståndet i meter till dricksvattenbrunnar inom 100 meter från borrhålet/kollektorns placering
 • Avståndet i meter till avloppsbrunnar inom 100 meter från borrhålet/kollektorns placering
 • Avståndet i meter till den närmaste fastighetsgräns från borrhålet/kollektorns placering
 • Befintliga bergvärmeborrhål – om det finns sådana i området är det bra om du markerar även dem på kartan, eftersom äldre anläggningar inte alltid finns registrerade hos miljöförvaltningen. Kolla med dina grannar om de har några borrhål för bergvärme

Handläggningstid och avgifter

Handläggningstid

När vi har fått in en komplett ansökan är vår handläggningstid upp till sex veckor. Var noga när du fyller i ansökan så att din ansökan är komplett när du skickar in den. Om vi behöver begära en komplettering tar handläggningen längre tid.

Avgift för tillståndet för värmepump

Kostnaden för handläggningen av din ansökan tas ut enligt för året beslutade taxor som du hittar här: Taxor och avgifter

Miljösanktionsavgift

Om du inte följer lagstiftningen kan miljö- och byggnämnden besluta om miljösanktionsavgift. Det innebär att en miljösanktionsavgift på 3000 kronor ska betalas om installation av en värmepumpsanläggning sker utan att tillstånd som beviljats av miljö- och byggnämnden.

Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter

Mer information om avstånd och placering av borrhål

Här hittar du vägledning för att borra brunn för din värmepump

Skyddsavstånd till vattenbrunnar om fastigheten ligger utanför verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp (VA)

 • Avståndet mellan borrhål för bergvärme och vattenbrunn bör vara minst 20-30 meter.
 • Lämpligt avstånd mellan sjövärmeslangen och vattenbrunnen bedöms efter diskussion med ägaren till vattenbrunnen.
 • Avsteg från detta kan göras inom den egna fastigheten, men då kan försiktighetsåtgärder behöva vidtas, som isolering av jordvärmeslangen. Värmepumpar som anläggs nära vattenbrunnar ska vara utrustade med tryckvakt.

Skyddsavstånd till avloppsanläggning om fastigheten ligger utanför verksamhetsområde för kommunalt VA

 • Avstånd mellan ytjordvärmeslangen och avloppsanläggning bör vara minst 10 meter.
 • Avstånd mellan borrhål för bergvärme och avloppsanläggningen bör vara minst 30 meter. Borrhålet ska även ligga högre i terrängen än avloppsanläggningen.

Avstånd till fastighetsgräns oavsett om fastigheten ligger inom/utanför kommunalt VA

 • Borrhålet för bergvärme eller jordvärmeslangar bör inte anläggas närmare än 10 meter från fastighetsgränsen. Är avståndet mindre än 10 meter krävs intyg med grannens medgivande. Blankett för detta hittar du här: Grannes yttrande rörande värmepumpsanläggning (pdf)

Övriga avstånd

Minsta avstånd mellan två bergvärmehål är 20 meter. Placeras det närmare måste borrhålet gradborras. Detta innebär att borrhålet borras i vinkel så att avståndet mellan borrhålen ökar ju längre ner i marken man kommer. Det ska tydligt framgå på situationsplanen om borrhålet gradborras.

Luftvärmepump? Tänk på placeringen!

I Ulricehamn krävs inget tillstånd för att installera luftvärmepump. Men:

 • Placera pumpen så att den inte bullrar och stör dina grannar
 • Miljöförvaltningen får en del klagomål på störande buller från värmepumpar
 • Om vi anser att klagomålen är befogade kan vi kräva åtgärder för att minska störningen.

Vattenskyddsområde

I de fall värmepumpsanläggning får installeras inom vattenskyddsområden är kraven på försiktighetsåtgärder extra omfattande.

För dig som entreprenör

Logga in i tjänsten med hjälp av bankid. Ditt namn visas då som kontaktperson. När du fyllt i ansökan kommer du till en summeringssida och kan skicka in den. När du skickar in ansökan går ett mejl till den mejladress du uppgivit till fastighetsägaren. Fastighetsägaren uppmanas att gå in på mina sidor och godkänna ansökan. Ansökan registreras först efter det att fastighetsägaren godkänt ansökan.

Utfasning av F-gaser

Utfasning av F-gaser

Under kommande år kommer nya förordningar som påverkar användningen av syntetiska köldmedier. EU:s nya F-gasförordning som reglerar användningen av F-gaser förväntas beslutas och börja gälla under 2024. Den antas öka takten av utfasningen av syntetiska köldmedier med hög växthuseffekt, såsom HFC. Detta kommer med relativt stor sannolikhet leda till att det från 2024, 2027 och 2030 sker en stegvis omställning som gör det mycket svårare att installera och underhålla värmepumpar med detta syntetiska köldmedium.

Den nya REACH-förordningen som beräknas vara klar 2025 antas även den införa striktare regleringar av tillverkning, försäljning och användningen av PFAS-ämnen i EU. Utifrån nuvarande förslag inkluderas fluorerande köldmedier såsom HFC och HFO i förordningens regleringar.

Eftersom varken F-gasförordningen eller REACH-förordningen har gått igenom alla beslutsfattande instanser kan vi på kommunen endast upplysa om deras möjliga framtida påverkan.

Val av köldmedier

Tänk på detta vid installation och underhåll

Värmepumpar innehåller köldmedier, ämnen som effektivt transporterar värme eller kyla genom systemet. Om köldmediet är en så kallad f-gas (fluorerad växthusgas) omfattas det av köldmedielagstiftningen vilket kan innebära att installation endast får utföras av certifierad person. Alla ingrepp (reparationer, påfyllning med mera) i systemet som innebär hantering av f-gas ska utföras av certifierade personer. Om mängden köldmedium motsvarar 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer, omfattas anläggningen av krav på regelbunden läcksökning samt (vid 14 ton eller mer) årsrapport till miljöfunktionen.

Olika Köldmedier har olika klimatpåverkan

I Miljöbalken framgår att verksamhetsutövaren, i detta fall den som ansöker om värmepumpstillstånd, ska ha och kunna visa att de har kunskap om de miljöeffekter, risker och påverkan åtgärden medför på omgivningen och vilken den bästa tillgängliga tekniken är.

Syntetiska köldmedier (F-gaser)

F-gaser är en konstgjord (syntetisk) gas som innehåller många ämnen, bland annat Flour. Eftersom den är konstgjord så försvårar det naturens processer att ta hand om utsläpp från sådana produkter. När konstgjorda köldmedier släpps eller läcker ut bidrar de till växthuseffekten och andra miljökonsekvenser. Läckage sker bland annat från värmepumpar som gör att köldmedier kontinuerligt behöver fyllas på. Eftersom utsläppen av växthusgaser radikalt måste minska för att hålla planetens medeltemperatur under 1.5 grader behöver krafttag göras på alla fronter. Därför fasas syntetiska köldmedier succesivt ut.

Vanliga syntetiska köldmedier: HFC (Flourkolväten) och HFO (hydrofluorolefiner)

HFC som släpps eller läcker ut är mer kraftfull (potent) än koldioxid. Ett utsläpp av 1 kg R404A (historiskt mest vanligt förekommande HFC-gasen) kan likställas med 3922 kg koldioxid. Med andra ord är HFC som köldmedium inte ett bra miljöval.

HFO har samma atom som HFC men har en dubbelbindning mellan kolatomerna. Det gör att HFO i jämförelse med HFC snabbare bryts ner i atmosfären vilket gör att den inte är lika kraftfull i sin växthuspåverkan. HFO bidrar under 100 år till ungefär samma växthuseffekt som koldioxid.

Naturliga köldmedier

Naturliga köldmedier består av gaser som naturligt förekommer i vår miljö. På så sätt har de ingen eller låg klimatpåverkan. Eftersom syntetiska köldmedier har hög klimatpåverkan håller nu naturliga köldmedium på att bli alltmer populära.

Köldmedieförteckning och Global Warming Potential (GWP) för samtliga köldmedier

Denna Köldmedieförteckning från Naturvårdverket informerar om olika köldmediers kemiska förteckning och klimatpåverkan i GWP. GWP står för Global Warming Potential och anger hur stark växthusgasen är i relation till koldioxid under en 100 årsperiod.

Du hittar köldmedieförteckningen hos naturvårdverket: Koldmedieforteckning 20220204 (naturvardsverket.se)

För mer information

Information om köldmedier hos Svenska kyl- och värmepumpsföreningen: https://skvp.se/kyla/koldmedier 

Om du planerar att installera en värmepump som utvinner värme från berg, vatten eller mark måste du göra en ansökan till miljö- och byggnämnden innan anläggningen installeras. Du får börja installera värmepumpen när du har fått ett skriftligt beslut ifrån oss. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att ansöka om tillstånd från kommunen för installation av värmepump på din fastighet.

Ansökan ska innehålla:

 • Kontaktuppgifter
 • Uppgifter om fastighetsägaren/arna (här behöver du också ange personnummer eller organisationsnummer och mejladress för respektive fastighetsägare)
 • Uppgifter om fastigheten
 • Typ av installation
 • Uppgifter om installatör respektive borrare
 • Skalenlig situationsplan (fastighetskarta) med byggnader, tomtgränser, vägar och vattendrag – läs mer under rubriken Situationsplan
 • Grannemedgivande om borrhålet placeras närmre än 10 meter från fastighetsgränsen.
 • Intyg från markägare om installation görs på annans mark.

Situationsplan

Till din ansökan ska du bifoga en skalenlig situationsplan (tomtkarta) där fastigheten med byggnader, VA–, bredbands–, el– och teleledningar samt kollektorns placering tydligt framgår. I vissa fall ska även din egen och grannars vattenbrunn samt avloppsanordning framgå, till exempel när skyddsavstånd mellan brunnar, avlopp och energianläggning inte uppnås.

En situationsplan/tomtkarta tar du fram med hjälp av vår karttjänst: Karttjänst för värmepumpar

Guide till hur du använder karttjänsten finns här: Guide karttjänst för värmepumpar

Detta ska du markera på kartan:

 • Vart du har tänkt att placera borrhålet eller jordvärmekollektorn
 • Avståndet i meter till dricksvattenbrunnar inom 100 meter från borrhålet/kollektorns placering
 • Avståndet i meter till avloppsbrunnar inom 100 meter från borrhålet/kollektorns placering
 • Avståndet i meter till den närmaste fastighetsgräns från borrhålet/kollektorns placering
 • Befintliga bergvärmeborrhål – om det finns sådana i området är det bra om du markerar även dem på kartan, eftersom äldre anläggningar inte alltid finns registrerade hos miljöförvaltningen. Kolla med dina grannar om de har några borrhål för bergvärme

Publicerat av Ulricehamns kommun den 21 april 2015, senast ändrad den 3 april 2024 av Julia Martinsson Heinänen

Kontakt

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?