Altan och uteplats

Ett vanligt trädäck som är byggt i marknivå kräver oftast inte bygglov. Däremot kan en altan kräva bygglov om den räknas som en ny byggnad, en tillbyggnad eller ändrar byggnadens yttre utseende avsevärt. Detta blir oftast aktuellt när altangolvet får en viss höjd över marken.

 

Vart ska du bygga?

Du behöver bygglov om:

 • du ska bygga altanen på ett hus som ligger i en kulturhistoriskt värdefull miljö
 • altanen är högre än 1,8 meter från marken
 • altanen är högre än 1,2 meter från marken och längre bort från bostadshuset än 3,6 meter
 • du ska bygga din altan uppe på en befintlig byggnads tak
 • du ska glasa in din altan så att det blir ett uterum

Om du behöver bygglov för din altan räknas det som en tillbyggnad. Då behöver du lämna in handlingar för att bygga till huset.

Vid ett en- eller tvåbostadshus krävs det inte bygglov för altan eller en uteplats om:  

Om altanen innebär en tillbyggnad eller ändrar byggnadens yttre utseende avsevärt, så krävs det ändå inte bygglov och följande kriterier uppfylls:  

 • altanen kopplas till bostadshuset eller ett komplementbostadshus (attefallshus)  
 • överkanten av altanens golv får inte överstiga 1,8 meter 
 • att altanen inte byggs ut mer än 3,6 meter ut från bostadshuset  
 • inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter, alternativt att grannen godkänner placeringen 
 • inte byggs i ett område eller i anslutning till en byggnad som är särskilt kulturhistoriskt värdefull

Altanen får inte placeras närmre än 4,5 meter från allmän plats, gata eller väg.  Det finns ingen begränsning för hur lång altanen får vara eller hur många altaner du får bygga.  

Även om altanen inte kräver lov ska kraven i byggreglerna uppfyllas.  

Exempelvis:

 • Utformningen av altanen ska varsamt anpassas till områdets karaktär.  
 • Det finns även krav gällande barnsäkerhet, hållfasthet och tillgänglighet.  
 • Altanen får heller inte innebära en olägenhet för grannarna, det är bra att vara överens med dem.  

Om altanen inte följer kraven kan miljö- och byggnämnden i sin tillsynsverksamhet förelägga ägaren att åtgärda bristerna. 

Information om altan och uteplats hos Boverket 

Prata med dina grannar

Oavsett om det du planerar bygga kräver bygglov eller inte, bör du prata med din granne redan i planeringsstadiet. Vi rekommenderar att grannens godkännande sker skriftligt, när detta krävs, för att undvika eventuella missförstånd i framtiden. Om ditt bygge kräver bygglov och din ansökan skulle innebära en avvikelse från detaljplanen, kommer vi att skicka ut ett så kallat grannehörande till dem som berörs. Grannarna får ta del av ansökningshandlingarna och har rätt att komma in med synpunkter. 

Gör din ansökan

För att kunna handlägga ditt ärende behövs tydliga handlingar som redovisar vad du vill göra. 

Bifoga rätt handlingar och ritningar till din ansökan:

 • situationsplan, är en karta över din fastighet som du beställt av oss
 • fasadritning i skala 1:100  
 • planritning i skala 1:100 
 • sektionsritning i skala 1:100  
 • kontrollplan (vid enkla ärenden kan kommunens enkla kontrollplan användas) 
 • anmälan om kontrollansvarig (om det krävs)

Tänk på det här:   

 • Rita på vitt papper. Ta gärna hjälp av rutat papper för att få fram ett första underlag om ni tycker det är enklare, som ni sedan kan överföra till ett helt vitt papper som ni skickar in med ansökan.   
 • Rita skalenligt. Vanligaste skalan för bygglovsritningar är 1:100 och 1:50 (att rita i skala innebär att den gällande byggnaden eller åtgärden avbildas förminskad så många gånger som skalan anger, till exempel i skala 1:100 motsvarar 1 cm på ritningen 100 cm i verkligheten, eftersom verkligheten då förminskats 100 gånger).   
 • Var noggrann och använd linjal.   
 • Markera tydligt vad som blir tillkommande eller ändras (gäller inte nybyggnad).   
 • Ta hjälp av exempelritningar.   
 • Ha med en skalstock och ritningshuvud med information på ritningen (se exempelritning).  

Exempelritningar

Ritningar ska vara fackmässigt utförda. Det innebär att de ska vara tydliga och av så god kvalitet att handläggaren ska kunna bedöma ansökan effektivt och rättssäkert. Om ansökan ska skickas till grannar och andra sakägare ska även de tydligt kunna förstå förslaget. 

Exempel på ritningar 

Kontrollplan

Kontrollplanen ska redogöra för de kontroller som behöver utföras för att säkerställa kvaliteten i det du ska bygga. Den ska beskriva vem som ska utföra kontrollen, vilka av kontrollerna som kan kräva särskilda sakkunniga samt mot vad kontrollen sker. Exempel är mot ritningar, branschregler och gällande bestämmelser i bygglagstiftningen. 

En kontrollplan är till för att samhällets krav på de tekniska egenskaperna ska bli uppfyllda. Den ska alltså inte uppfylla byggherrens önskemål om detaljutförande, finishdetaljer som inte berör de tekniska kraven. Dessa frågor är frågor mellan entreprenören och byggherren.

Kontrollplaner 

Kontrollansvarig

Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Byggnadsnämnden gör bedömningen i varje enskilt ärende om kontrollansvarig krävs, detta meddelas under handläggningens gång. Den kontrollansvariga ska ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften. En kontrollansvarig måste kunna intyga detta genom att vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Anmälan om kontrollansvarig (e-tjänst)

Beställ kartunderlag

För att du ska kunna göra en bra planering och placering av den tänkta byggnaden ska du beställa en karta över din fastighet. En situationsplan är den enskilt viktigaste handlingen i byggärenden då den visar omfattningen och bestämmer läget för det som ska byggas. Det innebär att det är nödvändigt med ett bestämt ursprung och säkerställd kvalitet på den kartprodukt som en situationsplan är baserad på.  

På kartan framgår det om din fastighet ligger inom eller utanför detaljplanerat område. I din ansökan ska du sedan använda kartan för att skapa den situationsplan som krävs för bygglovet. Kartproduktens giltighetstid är ett år från det datum den skapades förutsatt att den inte varit använd i ett tidigare ärende.

Beställ karta och mätuppdrag

Hur lång tid tar en bygglovsansökan?

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare tio veckor om projektet eller förutsättningarna för platsen är komplicerade. Om man som sökande skickar in ytterligare underlag på eget initiativ i ärendet räknas tidsfristen från den dagen då det nya underlaget kom in till byggnadsnämnden. Med eget initiativ menas om man som sökande vill ändra sin ansökan.  

Avgift

Avgift

Den avgift som byggnadsnämnden tar ut för handläggningen av ett ärende om lov, förhandsbesked eller anmälan ska redovisas i beslutet. Redovisningen ska vissa hur avgiften har fastställts.    

Avgiften för åtgärden är olika från gång till gång. Detta kan bero på bland annat: 

 • var du bygger, om det är inom eller utanför detaljplanerat område 
 • byggnadens eller anläggningens storlek 
 • hur avancerat byggnationen är 

Nedan kan du se exempel på vad en slutgiltig avgift kan hamna omkring. 

Avgifter tas ut vid beslut om lov, startbesked och avslag. Om du tar tillbaka din ansökan eller anmälan där handläggningen är påbörjad tas en avgift ut för nedlagd tid. 

Exempel på avgift: Vid en altan med en yta upp till 50 m² som inte avviker från detaljplanens bestämmelser kan avgiften för lovbeslut, startbesked samt slutbesked hamna omkring 6 500 kr.  

Du behöver bygglov om:

 • du ska bygga altanen på ett hus som ligger i en kulturhistoriskt värdefull miljö
 • altanen är högre än 1,8 meter från marken
 • altanen är högre än 1,2 meter från marken och längre bort från bostadshuset än 3,6 meter
 • du ska bygga din altan uppe på en befintlig byggnads tak
 • du ska glasa in din altan så att det blir ett uterum

Om du behöver bygglov för din altan räknas det som en tillbyggnad. Då behöver du lämna in handlingar för att bygga till huset.

Vid ett en- eller tvåbostadshus krävs det inte bygglov för altan eller en uteplats om:  

Om altanen innebär en tillbyggnad eller ändrar byggnadens yttre utseende avsevärt, så krävs det ändå inte bygglov och följande kriterier uppfylls:  

 • altanen kopplas till bostadshuset eller ett komplementbostadshus (attefallshus)  
 • överkanten av altanens golv får inte överstiga 1,8 meter 
 • att altanen inte byggs ut mer än 3,6 meter ut från bostadshuset  
 • inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter, alternativt att grannen godkänner placeringen 
 • inte byggs i ett område eller i anslutning till en byggnad som är särskilt kulturhistoriskt värdefull

Altanen får inte placeras närmre än 4,5 meter från allmän plats, gata eller väg.  Det finns ingen begränsning för hur lång altanen får vara eller hur många altaner du får bygga.  

Även om altanen inte kräver lov ska kraven i byggreglerna uppfyllas.  

Exempelvis:

 • Utformningen av altanen ska varsamt anpassas till områdets karaktär.  
 • Det finns även krav gällande barnsäkerhet, hållfasthet och tillgänglighet.  
 • Altanen får heller inte innebära en olägenhet för grannarna, det är bra att vara överens med dem.  

Om altanen inte följer kraven kan miljö- och byggnämnden i sin tillsynsverksamhet förelägga ägaren att åtgärda bristerna. 

Information om altan och uteplats hos Boverket 

Prata med dina grannar

Oavsett om det du planerar bygga kräver bygglov eller inte, bör du prata med din granne redan i planeringsstadiet. Vi rekommenderar att grannens godkännande sker skriftligt, när detta krävs, för att undvika eventuella missförstånd i framtiden. Om ditt bygge kräver bygglov och din ansökan skulle innebära en avvikelse från detaljplanen, kommer vi att skicka ut ett så kallat grannehörande till dem som berörs. Grannarna får ta del av ansökningshandlingarna och har rätt att komma in med synpunkter. 

Publicerat av Ida Johansson den 13 september 2023, senast ändrad den 30 januari 2024 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?