Attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga fristående komplementbostadshus eller komplementbyggnader, så kallade attefallshus, utan att söka lov. Däremot måste du göra en anmälan och få ett startbesked från oss.

 

Vart ska du bygga?

För att en byggnad ska klassas som ett attefallshus gäller följande:

 • Attefallshuset måste byggas i närheten av bostadshuset. 
 • Den högsta höjden från mark till taknock får vara max 4,0 meter. 
 • Du kan bygga flera attefallshus, men den totala byggnadsarean får inte vara mer än 30 kvadratmeter. 
 • Huset är tänkt att användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga eller garage (komplementbyggnad). 
 • Om du bygger attefallshuset närmre tomtgränsen än 4,5 meter, måste dina grannar godkänna byggnationen. Om grannarna inte godkänner det med ett grannemedgivande, får miljö- och byggnämnden avgöra. Då måste bygglov sökas.  
 • I en detaljplan kan det finnas bestämmelser som gör att det krävs bygglov för att få uppföra ett attefallshus, undersök mot gällande detaljplan. 

Information om attefallshus hos Boverket

Prata med dina grannar

Oavsett om det du planerar bygga kräver bygglov eller inte, bör du prata med din granne redan i planeringsstadiet. Vi rekommenderar att grannens godkännande sker skriftligt, när detta krävs, för att undvika eventuella missförstånd i framtiden. Om ditt bygge kräver bygglov och din ansökan skulle innebära en avvikelse från detaljplanen, kommer vi att skicka ut ett så kallat grannehörande till dem som berörs. Grannarna får ta del av ansökningshandlingarna och har rätt att komma in med synpunkter.

Grannemedgivande (pdf)

Inom detaljplanelagt område

I en detaljplan kan det finnas bestämmelser som gör att det krävs bygglov för att få uppföra ett attefallshus, det kallas utökad lovplikt. Oftast är det inte lovpliktigt och då begränsas inte attefallshuset av några planbestämmelser. Det betyder att du till exempel får uppföra ett attefallshus även på punktprickad mark (som normalt inte får bebyggas) och oavsett vad detaljplanen anger om hur stor area på varje tomt som får bebyggas.

Karta över gällande detaljplaner

I strandskyddade områden

Om bostaden ligger nära en sjö gäller strandskydd.  Inom strandskyddat område är det förbjudet att bygga, göra anordningar, eller andra ändringar. Strandskyddet är till för att stärka allemansrätten vid vatten så att alla ska kunna komma ner till vattnet, samt för att skydda växter och djur. Strandskyddet sträcker sig 100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet, för känsliga områden är skyddet utökat till 200–300 meter. Vill du bygga ett attefallshus på en sådan här plats, behövs en dispens från strandskyddet.

Strandskydd

Gör din ansökan eller anmälan

För att kunna handlägga ditt ärende behövs tydliga handlingar som redovisar vad du vill göra.

Bifoga rätt handlingar och ritningar till din ansökan:

 • situationsplan, är en karta över din fastighet som du beställt av oss
 • fasadritning i skala 1:100
 • planritning i skala 1:100
 • sektionsritning i skala 1:100
 • konstruktionshandlingar
 • teknisk beskrivning
 • kontrollplan (vid enkla ärenden kan kommunens enkla kontrollplan användas)
 • anmälan om kontrollansvarig (om det krävs).

Tänk på det här:

 • Rita på vitt papper. Ta gärna hjälp av rutat papper för att få fram ett första underlag om ni tycker det är enklare, som ni sedan kan överföra till ett helt vitt papper som ni skickar in med ansökan.
 • Rita skalenligt. Vanligaste skalan för bygglovsritningar är 1:100 och 1:50 (att rita i skala innebär att den gällande byggnaden eller åtgärden avbildas förminskad så många gånger som skalan anger, till exempel i skala 1:100 motsvarar 1 cm på ritningen 100 cm i verkligheten, eftersom verkligheten då förminskats 100 gånger).
 • Var noggrann och använd linjal.
 • Markera tydligt vad som blir tillkommande eller ändras (gäller inte nybyggnad).
 • Ta hjälp av exempelritningar.
 • Ha med en skalstock och ritningshuvud med information på ritningen (se exempelritning).

Exempelritningar 

Ritningar ska vara fackmässigt utförda. Det innebär att de ska vara tydliga och vara av så god kvalitet att handläggaren ska kunna bedöma ansökan effektivt och rättssäkert. Om ansökan ska skickas till grannar och andra sakägare ska även de tydligt kunna förstå förslaget.

Exempel på ritningar  

Kontrollplan  

Kontrollplanen ska redogöra för de kontroller som behöver utföras för att säkerställa kvaliteten i det du ska bygga. Den ska beskriva vem som ska utföra kontrollen, vilka av kontrollerna som kan kräva särskilda sakkunniga samt mot vad kontrollen sker. Exempel är mot ritningar, branschregler och om bestämmelser i bygglagstiftningen. 

En kontrollplan är till för att samhällets krav på de tekniska egenskaperna ska bli uppfyllda. Den ska alltså inte uppfylla byggherrens önskemål om detaljutförande, finishdetaljer som inte berör de tekniska kraven. Dessa frågor är frågor mellan entreprenören och byggherren.

Kontrollplaner 

Kontrollansvarig  

Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Byggnadsnämnden gör bedömningen i varje enskilt ärende om kontrollansvarig krävs, detta meddelas under handläggningens gång Den kontrollansvariga ska ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften. En kontrollansvarig måste kunna intyga detta genom att vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Anmälan om kontrollansvarig (e-tjänst)

Beställ kartunderlag  

För att du ska kunna göra en bra planering och placering av den tänkta byggnaden ska du beställa en karta över din fastighet. En situationsplan är den enskilt viktigaste handlingen i byggärenden då den visar omfattningen och bestämmer läget för det som ska byggas. Det innebär att det är nödvändigt med ett bestämt ursprung och säkerställd kvalitet på den kartprodukt som en situationsplan är baserad på.  

På kartan framgår det om din fastighet ligger inom eller utanför detaljplanerat område. I din ansökan ska du sedan använda kartan för att skapa den situationsplan som krävs för anmälan/bygglovet. Kartproduktens giltighetstid är ett år från det datum den skapades förutsatt att den inte varit använd i ett tidigare ärende.

Beställ karta och mätuppdrag

Hur lång tid tar en bygganmälan eller en bygglovsansökan?   

Gäller ärendet bygganmälan ska du få ett startbesked inom fyra veckor från det datum då din ansökan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare fyra veckor om projektet eller förutsättningarna på platsen är komplicerade.    

Gäller ärendet bygglovsansökan ska du få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare tio veckor om projektet eller förutsättningarna för platsen är komplicerade. Om man som sökande skickar in ytterligare underlag på eget initiativ i ärendet räknas tidsfristen från den dagen då det nya underlaget kom in till byggnadsnämnden. Med eget initiativ menas om man som sökande vill ändra sin ansökan. 

Avgift

Avgift

Den avgift som byggnadsnämnden tar ut för handläggningen av ett ärende om lov, förhandsbesked eller anmälan ska redovisas i beslutet. Redovisningen ska vissa hur avgiften har fastställts.

Avgiften för åtgärden är olika från gång till gång. Detta kan bero på bland annat:

 • var du bygger, om det är inom eller utanför detaljplanerat område
 • byggnadens eller anläggningens storlek
 • hur avancerat byggnationen är

Nedan kan du se exempel på vad en slutgiltig avgift kan hamna omkring.

Avgifter tas ut vid beslut om lov, startbesked och avslag. Om du tar tillbaka din ansökan eller anmälan där handläggningen är påbörjad tas en avgift ut för nedlagd tid.

Exempel på avgift: cirka 2 700 – 3 600 kr

För att en byggnad ska klassas som ett attefallshus gäller följande:

 • Attefallshuset måste byggas i närheten av bostadshuset. 
 • Den högsta höjden från mark till taknock får vara max 4,0 meter. 
 • Du kan bygga flera attefallshus, men den totala byggnadsarean får inte vara mer än 30 kvadratmeter. 
 • Huset är tänkt att användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga eller garage (komplementbyggnad). 
 • Om du bygger attefallshuset närmre tomtgränsen än 4,5 meter, måste dina grannar godkänna byggnationen. Om grannarna inte godkänner det med ett grannemedgivande, får miljö- och byggnämnden avgöra. Då måste bygglov sökas.  
 • I en detaljplan kan det finnas bestämmelser som gör att det krävs bygglov för att få uppföra ett attefallshus, undersök mot gällande detaljplan. 

Information om attefallshus hos Boverket

Prata med dina grannar

Oavsett om det du planerar bygga kräver bygglov eller inte, bör du prata med din granne redan i planeringsstadiet. Vi rekommenderar att grannens godkännande sker skriftligt, när detta krävs, för att undvika eventuella missförstånd i framtiden. Om ditt bygge kräver bygglov och din ansökan skulle innebära en avvikelse från detaljplanen, kommer vi att skicka ut ett så kallat grannehörande till dem som berörs. Grannarna får ta del av ansökningshandlingarna och har rätt att komma in med synpunkter.

Grannemedgivande (pdf)

Inom detaljplanelagt område

I en detaljplan kan det finnas bestämmelser som gör att det krävs bygglov för att få uppföra ett attefallshus, det kallas utökad lovplikt. Oftast är det inte lovpliktigt och då begränsas inte attefallshuset av några planbestämmelser. Det betyder att du till exempel får uppföra ett attefallshus även på punktprickad mark (som normalt inte får bebyggas) och oavsett vad detaljplanen anger om hur stor area på varje tomt som får bebyggas.

Karta över gällande detaljplaner

I strandskyddade områden

Om bostaden ligger nära en sjö gäller strandskydd.  Inom strandskyddat område är det förbjudet att bygga, göra anordningar, eller andra ändringar. Strandskyddet är till för att stärka allemansrätten vid vatten så att alla ska kunna komma ner till vattnet, samt för att skydda växter och djur. Strandskyddet sträcker sig 100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet, för känsliga områden är skyddet utökat till 200–300 meter. Vill du bygga ett attefallshus på en sådan här plats, behövs en dispens från strandskyddet.

Strandskydd

Publicerat av Ida Johansson den 22 september 2023, senast ändrad den 3 juli 2024 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?