Avfallsplan

Vår avfallsplan beskriver hur kommunerna i Boråsregionen planerar att arbeta med strategiska avfallsfrågor fram till 2030, med fokus på en cirkulär och hållbar resursanvändning.

En gemensam avfallsplan

Som en del av Boråsregionen har Ulricehamns kommun tillsammans med de sju andra kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo och Vårgårda tagit fram en gemensam avfallsplan. Med den ska vi verka tillsammans över kommungränserna för att förebygga att avfall uppstår, minska avfallets farlighet, minska negativ miljö- och klimatpåverkan och arbeta för en långsiktigt hållbar region.

Våra målområden

Avfallsplanen innefattar 6 målområden, totalt 16 mål samt en åtgärdsbank för att uppnå målen. Vissa mål är riktade mot kommunens verksamheter, vissa mot dig som invånare och vissa mot såväl kommunens verksamheter som invånare.

Hushåll med maten

Beräkningar tyder på att så mycket som var femte kasse med livsmedel vi köper slängs. Detta bland annat för att vi köper för mycket, inte tar tillvara på rester, inte förvarar maten rätt och stirrar oss blinda på datummärkningen. Matsvinnet beräknas stå för 8 procent av världens växthusgasutsläpp. Hushållen står för 70 procent av matsvinnet. Men, även om det är hushållen som står för den största delen av matsvinnet är kommunens verksamheter en viktig del i omställningen.

Våra mål

 • Matsvinnet ska minska till 35 gram per portion i kommunens verksamheter
 • Matsvinnet ska minska med 50 procent per invånare jämfört med år 2021
 • Minst 60 procent av uppkommet matavfall ska gå till näringsåtervinning och biogasproduktion eller annat miljömässigt motsvarande ändamål

Konsumera hållbart

För att förebygga avfall måste en förändring ske långt innan avfallet är i närheten av att uppstå. Det handlar främst om ett förändrat konsumtionsmönster. Om vi hela tiden fortsätter att köpa nytt kommer avfallsmängderna att öka även om det går att materialåtervinna en hel del.

Våra mål

 • Konsumtionen av engångsartiklar i kommunens verksamheter ska minska jämfört med år 2022
 • Livslängden på arbetskläder i kommunens verksamheter ska öka jämfört med år 2022
 • Invånarnas förståelse om kopplingen mellan konsumtionsbeteende, avfallsmängder och miljöpåverkan ska öka jämfört med år 2023

Använd de resurser vi har

Varor och tjänster påverkar vår miljö under hela livscykeln, vid tillverkning, användning, underhåll, återbruk, återvinning, avfallshantering och transporter i alla led. Pressen är stor på våra gemensamma resurser då världens befolkning och konsumtion ständigt ökar. Därför behöver vi bli bättre på att använda de resurser vi redan har.

Våra mål

 • Andel möbel- och textilinköp i kommunens verksamheter som är återbrukat ska öka jämfört med år 2022
 • Återanvändning och återvinning av bygg- och rivningsmaterial inklusive massor från kommunala bygg-, mark- och anläggningsprojekt ska öka jämfört med år 2022
 • Livslängden på elektronik i kommunens verksamheter ska öka jämfört med år 2022
 • Invånarna ska ha möjlighet till enkel och tillgänglig återanvändning av produkter

Sortera mera

Materialåtervinning ska vara en naturlig del av invånarnas vardag och kommunernas verksamheter. Med återvinning säkerställs ett cirkulärt materialflöde för avfall som inte kunnat förebyggas eller återbrukats, samtidigt som skadliga ämnen lyfts ur cirkeln. Centralt i återvinning, det cirkulära materialflödet, är att det sker genom effektiva insamlings- och återvinningsmetoder.

Våra mål

 • Alla kommunala verksamheter ska ha möjlighet att enkelt och nära sortera ut sitt avfall
 • Andelen felsorterat i restavfallet ska minska med 50 procent jämfört med år 2021
 • Mängd avfall från ÅVC som behandlas med förbränning och deponering ska minska jämfört med år 2021
 • Andel hållbara och effektiva avfallstransporter i kommunens regi ska öka jämfört med år 2021

Fimpa skräpet

Nedskräpning innebär att föremål slängs eller lämnas på platser, såväl offentliga platser i centralorter som dumpningar i skog och mark. Nedskräpning skadar miljön, djur och människor, det kostar samhället mycket pengar helt i onödan och skapar otrygghet. De negativa effekterna av nedskräpning påverkar alltså alla aspekter av hållbarhet – miljömässig, social och ekonomisk.

Våra mål

Nedskräpning ska minska med 50 procent jämfört med år 2022

Planera in plats för avfallet

Samhällsplaneringen ska tillgodose en markanvändning som stödjer en långsiktigt hållbar avfallshantering. Detta avser alltifrån större anläggningar för exempelvis materialåtervinning till mindre kvartersnära utrymmen för återvinning, återbruk och delning.

Våra mål

Små och stora anordningar för återbruk, återvinnings- och avfallshantering ska lokaliseras i strategiska lägen så de är enkla att använda både ur brukar- och insamlingssynpunkt

Hur når vi dit?

För att uppnå målen krävs också olika typer av styrmedel och verktyg. Det kan vara ekonomiska styrmedel som avfallstaxan eller styrmedel av mer administrativ karaktär som upphandling, tillsyn och information. Även andra typer av verktyg för att åstadkomma en förändring är viktiga, teknikutveckling och digitalisering är två exempel. Av stor betydelse är också delaktighet, engagemang och samverkan mellan och inom olika delar av kommunens verksamheter.

Gemensam avfallsplan (pdf)

Publicerat av Ellen Haglund den 6 juli 2023, senast ändrad den 31 augusti 2023

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?