Hantering av cisterner

För att minska risken för stora miljöskador i mark och vatten så är det viktigt att följa de regler som finns kring cisterner. Det är du som användare/ägare av cisternen som är ansvarig.

Anmälan vid installation av cistern senast 4 veckor före installation

Observera att anmälan krävs för både utomhus och inomhus cisterner samt stationära och tillfälliga cisterner, blankett för anmälan finns nedan. Miljö- och byggnämnden ska informeras skriftligen innan följande typer av cisterner installeras:

  • Cistern samt dess rörledningar i och ovan mark som rymmer mer än 1 m3 brandfarlig vätska eller spillolja. Med brandfarlig vätska avses en vätska med en flampunkt som inte överstiger 100 °C.
  • Hantering av mer än 150 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde. Se mer information om kraven för cisterner inom vattenskyddsområden, under fliken ’Cisterner inom vattenskyddsområde’.

Om en cistern flyttas inom den egna fastigheten eller inom den egna verksamheten inom ett år räknat från tiden information har lämnats, behöver miljö- och byggnämnden inte informeras enligt ovan.

Observera att hanteringen av brandfarlig vätska eller spillolja även kan vara prövningspliktigt enligt brandskyddslagstiftningen, kontakta Södra Älvsborgsräddningstjänstförbund (SÄRF) för rådgivning.

Anmälan om installation av cistern (pdf)

Bygglov

Installation av cistern omfattas av bygglov. Ska du installera en cistern utomhus krävs bygglov. Ska du installera bygglov inomhus krävs en anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd.

Läs mer och kontakta byggenheten här:  Kontakta byggenheten

Hantering av cistern eller lösa behållare inom vattenskyddsområde (primär och sekundär zon)

Om du ska hantera en total mängd på 150 l i lösa behållare under minst fem dagar under en sammanhängande trettiodagarsperiod ska tillsynsmyndigheten informeras skriftligen senast fyra veckor innan ifall det sker inom en primär eller sekundär zon för ett vattenskyddsområde.

Mer information om vad som gäller inom olika vattenskyddsområden finns här.

Cistern som tas ur bruk/skrotas

Planerar du att ta din cistern ur bruk? Då behöver du anmäla detta till miljöenheten, senast i samband med att tömning och rengöring sker av cistern. Om godtagbara åtgärder genomförs så avförs den från vårt cisternregister.

Anmälan om cistern och rörledningar som tas ur bruk (pdf)

Godtagbara åtgärder för att ta cistern ur bruk:

  • Cisternen är tömd och rengjord det vill säga är torr invändigt.
  • Åtgärder är vidtagna så att cisternen inte går att fyllas på av misstag såsom till exempel att påfyllningsrör och avluftningsledning tagits bort.
  • Om det är en cistern i mark behöver den normalt grävas upp. Undantag från att tas upp kan till exempel göras för att undvika sättningsskador eller om den enbart tillfälligt tas ur bruk.
  • Finns det anledning att misstänka att marken eller vattnet blivit förorenat ska miljöenheten kontaktas omedelbart.

Kontrollbesiktning och återkommande kontroll

Det finns krav på installationskontroll, revisionskontroll och återkommande kontroll för:

Cisterner med brandfarlig vätska som rymmer mer än 1 m³. Eventuella rörledningar ingår också i kontrollen.

Reglerna om kontrollerna hittar du i MSBFS 2018:3.

Hur ofta behöver en cistern besiktigas?

Hur ofta din cistern behöver kontrolleras/besiktas beror bland annat på vilket korrosionsskydd den har eller om den exempelvis har skadats eller ändrats. Det är det ackrediterat kontrollorganet (besiktningsföretaget) som bedömer när nästa besiktning behöver ske. På skylten som besiktningsföretaget sätter fast på cisternen står det angivet när cisternen behöver besiktas nästa gång. Även i kontrollrapporten som du får efter besiktningen står dessa uppgifter.

För cistern större än 1000 liter med korrosionsskydd dvs. K-cistern eller S-cistern med inre korrosionsskydd och utvändig målning ska kontrolleras minst vart 12:e år.

För cistern klassad som S-cistern utan inre korrosionsskydd och utvändig målning ska kontrolleras minst vart 6:e år.

Företag som utför besiktningar

En fullständig lista på vilka företag som är ackrediterade för att utföra kontrollerna finns hos SWEDAC.

Swedacs ackrediteringsregister

Kopia av kontrollrapport ska hållas tillgängling

En tid efter att kontrollföretaget gjort kontrollen av cisternen så skickar de ut en kontrollrapport. Kopia av kontrollrapporten behöver inte längre skickas in till tillsynsmyndigheten utan det räcker med att den finns tillgänglig.

Förklaringar

Cistern är behållare, med tillhörande säkerhetsutrustning och tillbehör för brandfarliga vätskor och spilloljor där trycket ovanför vätskeytan varken kan överstiga atmosfärstrycket med mer än 0,5 bar eller understiga det med mer än 0,0065 bar.

Cistern ovan mark är cistern helt ovanför markytan. Kan stå inomhus eller utomhus.

Cistern i mark är cistern som helt eller delvis ligger under markytan.

S-cistern är cistern med mindre god korrosionsbeständighet. Cisternen kan vara utförd av exempelvis stål eller stållegering.

K-cistern är cistern med god korrosionsbeständighet in- och utvändigt. Cisternen kan t.ex. vara utförd av kolstål, plastbelagt ståltermoplast, glasfiberarmerad härdplast eller rostfritt syrafast stål eller stålcistern med godkänt korrosionsskydd invändigt.

K-rörledning är en rörledning med god korrosionsbeständighet mot sitt avsedda innehåll och sin omgivning.

Sekundärt skydd är en anordning som säkerställer att vätska kan fångas upp från en läckande cistern och ett skydd vid överfyllnad och spill för att förhindra spridning till omgivningen. Exempel på sekundärt skydd är dubbelmantlad cistern eller invallning. För rörledningar är dubbelmantling en typ av sekundärt skydd.

Dubbelmantlade rör- eller slangledning: ett rör eller en ledning tillverkad av två lager stål eller annat material som är beständigt mot brandfarliga vätskor och spilloljor och som fångar upp läckage.

Invallning: ett sekundärt skydd i form av ett fysiskt hinder som fångar in den förvarade vätskan, som saknar anslutning till avlopp och som förhindrar läckage, överfyllnad och spill från att spridas vidare till omgivningen. En invallning bör vara utformad så att nederbörd inte hamnar däri. Exempel på en invallning är en tät betonglåda med väggar och tak som cisternen står i.

Ytterligare regler i vattenskyddsområden

Det som i huvudsak reglerar cisterner inom vattenskyddsområde är:

Inom primär och sekundär zon för vattenskyddsområde ska cisterner i och ovan mark samt rörledningar ha ett sekundärt skydd. Det sekundära skyddet ska rymma cisternens innehåll och vara tätt och hållbart samt utformat så att kontroll är möjlig. Rörledningar ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd och får inte dras i eller under golv utan ska förläggas väl synlig. För cisterner inom primär och sekundär zon för vattenskyddsområde finns krav på kontroll av cisterner och anslutna rör- och slangledningar. Dessa innefattar installationskontroll, återkommande kontroll och revisionskontroll.

Cistern som finns i bostadshus, till exempel i pannrum, och som är under regelbunden uppsikt är undantagen från kravet på sekundärt skydd. Detta under förutsättning att miljö- och byggnämnden inte ställt ytterligare krav.

Även i de beslutade vattenskyddsföreskrifterna för det område där cisternen står kan det finnas ytterligare villkor om hanteringen.

Brandfarlig vara – kontakt med Räddningstjänsten kan behövas

Ur brandskyddssynpunkt kan det krävas tillstånd i vissa fall och även regler om avstånd från cistern till brännbart. Det är Södra Älvsborgs räddningstjänst som har tillsynsansvar för detta. Du kan kontakta dem på telefon 033-17 29 00 för att få veta mer om detta.

Det finns krav på installationskontroll, revisionskontroll och återkommande kontroll för:

Cisterner med brandfarlig vätska som rymmer mer än 1 m³. Eventuella rörledningar ingår också i kontrollen.

Reglerna om kontrollerna hittar du i MSBFS 2018:3.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 4 februari 2015, senast ändrad den 4 januari 2023 av Julia Martinsson Heinänen

Kontakt

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?