Inomhusmiljö

Din inomhusmiljö där du bor påverkas av flera olika saker. Här har vi samlat de vanligaste problem som kan uppkomma.

Du hittar också vilka regler som gäller och hur du kan gå till väga för att komma till rätta med problemen.

Fukt och mögel

Fuktproblem i byggnader kan ge negativa hälsoeffekter till exempel i luftvägarna eller orsaka huvudvärk och trötthet.

Vad är tecken på fuktproblem?

 • Mögellukt
 • Bubblor i mattor
 • Tapeter som lossnar
 • Missfärgningar
 • Färg som flagnar
 • Mögel- eller fuktfläckar

Anmäl en fuktskada

En fuktskada bör åtgärdas snarast för att förhindra ytterligare skada. Om du upptäcker en fuktskada i din hyreslägenhet, kontakta din fastighetsägare så snart som möjligt. Om fastighetsägaren inte åtgärdar skadan kan du anmäla detta till miljöenheten.

Hur kan jag förebygga fukt och mögel i badrum?

 • Använd duschdraperi som hindrar vattenstänk på golv och väggar.
 • Vädra snabbt badrummet efter att du duschat.
 • Torka helst inte tvätt i badrummet.
 • Använd dig av städmetoder som inte medför så mycket fukttillförsel.
 • Kontrollera ventilationen. Ett enkelt sätt att ta reda på om ventilationen fungerar är att hålla en bit papper framför utsuget och se att pappret sugs närmare.
 • Undvik att borra hål i badrummets väggar och tak, särskilt i närheten av duschen.

Temperatur och luftfuktighet

Folkhälsomyndigheten rekommenderar 20–24°C inomhus.

För personer som är mer känsliga, till exempel äldre, sjuka personer eller små barn, bör luftens temperatur inte understiga 20°C.

Luftfuktigheten inomhus bör vara mellan 30 och 70 procent. Om temperaturen inomhus är för varm kan luften upplevas torr och ge besvär. I de flesta sådana fall räcker det att du sänker temperaturen.

Information om inomhustemperatur hos Folkhälsomyndigheten

Ventilation

Inomhusluften måste bytas ut ett flertal gånger per dygn. Bra ventilation minskar bland annat risken för allergiska reaktioner och hälsoproblem orsakade av fukt. Den rena luften utifrån bör komma in genom ventiler i sovrum och vardagsrum. Den smutsiga luften bör transporteras ut genom ventilerna i kök och badrum.

Kännetecken på dålig ventilation:

 • Det ofta förekommer lukt från en annan plats än den egna bostaden.
 • Kondens skapas på insidan av fönster, framför allt på vintern.
 • Imman på badrumsspegeln försvinner inte inom 15 minuter efter dusch.
 • Dålig lukt kommer in genom dina frånluftsventiler i badrum eller kök.
 • Stekos i köket försvinner långsamt.
 • Frånluftsventilen suger inte tag i en pappersbit som du håller upp.

Råd och tips om ventilation på Boverket

Buller

Buller är ljud som vi upplever störande. Olika personer är olika känsliga mot buller. Vad som upplevs störande beror också på bland annat tidpunkt och plats.

Bullriga miljöer kan ha en negativ påverkan på vår prestation, inlärning och sömn. Ibland utan vår egen medvetenhet.

Bullerkartläggning år 2018

Nedan finns Bullerkartläggning för Ulricehamns kommun år 2018

Bullerkartläggning Ulricehamn 2018 (pdf)
Bullerkartläggning 2018 del 1 (pdf)
Bullerkartläggning 2018 del 2 (pdf)
Bullerkartläggning 2018 del 3 (pdf)
Bullerkartläggning 2018 del 4 (pdf)

Störs du av buller?

Du som störs av buller kan anmäla detta till miljöenheten. Vi kan bland annat utreda och besluta om exempelvis en fastighetsägare eller verksamhetsutövare behöver vidta åtgärder för att minska buller.

Information om buller hos Folkhälsomyndigheten
Information om buller hos Boverket
Information om buller hos Naturvårdsverket

Radon

Radon är en färg- och luktlös gas som bildas när radioaktiva ämnen i berggrund och i mark sönderfaller.

Radon finns naturligt i marken och kan därför tränga in i bostäder genom sprickor i grunden, inspektionsluckor och golvbrunnar. Det kan även finnas radon i vatten från djupborrade brunnar och i vissa byggmaterial.

Om det finns höga halter av radon i bostadsluften är det en allvarlig hälsorisk. Enda sättet att ta reda på om du har höga radonhalter i din bostad är att utföra mätningar. Radonhalten i bostäder kan mätas årligen mellan 1 oktober-30 april. För att få ett årsmedelvärde behöver du mäta i minst två månader men gärna 3 månader.

Radonhalter i Ulricehamns kommun

I Ulricehamns kommun finns många bostäder och andra lokaler där det förekommer höga halter av radon antingen från marken eller från byggnadsmaterialet. Det kan även vara en kombination av dessa.

Här följer en länk till en webbkarta som visar radonhalter i Ulricehamns kommun:

Webbkarta med radonhalter

På Boverkets webbplats kan du läsa mer till exempel om:

Om du har frågor eller behöver råd om radon kan du kontakta miljöenheten.

Radonguiden hos Boverket (pdf)

För ägare av flerbostadshus

I egenskap av fastighetsägare till flerbostadshus är du enligt miljöbalken skyldig att kontrollera din verksamhet för att motverka eller förebygga besvär för människors hälsa eller miljön. I miljölagstiftningen ställs krav på att bostäder inte ska skapa besvär med avseende på bland annat radon. För att säkerställa att radonhalterna inte överstiger 200 Bq/m3 luft krävs mätning.

Information om att mäta radon hos Strålsäkerhetsmyndigheten

Legionella och varmvattenledningar

Legionella är en bakterie som finns naturligt i låga koncentrationer i vattendrag, sjöar och mark.

Legionellabakterier kan växa i exempelvis ledningssystem med stillastående vatten. Bakterien trivs i temperaturer mellan +18°C och +45°C. Legionellabakterien kan orsaka två typer av sjukdomar: legionärsjuka och pontiacfeber. För att bli sjuk måste man i regel andas in bakterien och samtidigt ha en nedsättning av immunförsvaret. Exempel på smittkällor är duschar och kranar, bubbelbad, kyltorn och luftfuktare.

För att förhindra att legionella växer i vattensystem rekommenderas att vattnet i varmvattenberedaren ska vara minst +60°C och vid tappstället minst +50 °C .

Det är också viktigt att hålla kallvattnet riktigt kallt eftersom legionellabakterien kan växa i 20-gradigt vatten.

Sanering

Om du misstänker att du har legionella i dina ledningar kan du som en första åtgärd höja temperaturen i varmvattenberedaren till minst 70° C och därefter spola samtliga kranar i minst 10 minuter för att döda legionellabakterien.

Klagomål på inomhusmiljö

Om du hyr bostad ska du i första hand kontakta din fastighetsägare och berätta om de problem du upplever. Fastighetsägaren ska ha rutiner för att ta hand om klagomål om exempelvis temperatur och luftfuktighet. Bor du i bostadsrätt pratar du med föreningens styrelse.

Om du vill ha mer stöd har du möjlighet att vända dig till miljöenheten.

Klagomål inom boende och miljö

Fuktproblem i byggnader kan ge negativa hälsoeffekter till exempel i luftvägarna eller orsaka huvudvärk och trötthet.

Vad är tecken på fuktproblem?

 • Mögellukt
 • Bubblor i mattor
 • Tapeter som lossnar
 • Missfärgningar
 • Färg som flagnar
 • Mögel- eller fuktfläckar

Anmäl en fuktskada

En fuktskada bör åtgärdas snarast för att förhindra ytterligare skada. Om du upptäcker en fuktskada i din hyreslägenhet, kontakta din fastighetsägare så snart som möjligt. Om fastighetsägaren inte åtgärdar skadan kan du anmäla detta till miljöenheten.

Hur kan jag förebygga fukt och mögel i badrum?

 • Använd duschdraperi som hindrar vattenstänk på golv och väggar.
 • Vädra snabbt badrummet efter att du duschat.
 • Torka helst inte tvätt i badrummet.
 • Använd dig av städmetoder som inte medför så mycket fukttillförsel.
 • Kontrollera ventilationen. Ett enkelt sätt att ta reda på om ventilationen fungerar är att hålla en bit papper framför utsuget och se att pappret sugs närmare.
 • Undvik att borra hål i badrummets väggar och tak, särskilt i närheten av duschen.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 27 januari 2015, senast ändrad den 30 november 2023 av Julia Martinsson Heinänen

Kontakt

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?